بررسی تولیدات صیادی، فراوانی طولی و فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) صید شده به وسیله گرگور در آب های استان بوشهر، شمال خلیج فارس

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

3 پژوهشکده میگوی بوشهر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف برآورد میزان بهره­ برداری و تعیین برخی از فاکتورهای زیستی ماهی مرکب ببری صید شده به ­وسیله گرگور در استان بوشهر (شمال خلیج ­فارس) انجام شد. فرآیند جمع­ آوری داده­ ها از تاریخ 1 تا  27 اسفند 1395 صورت پذیرفت. میزان ساحل ­آوری و محصول ماهی مرکب ببری صید شده توسط گرگورها در استان بوشهر، در یک بازه زمانی 12 ساله، به­ ترتیب برابر با 354/833 تن و  162/260 کیلوگرم بر کیلومترمربع در سال برآورد گردید. دامنه طولی و وزنی ماهی ­های مرکب ببری صید شده (300 نمونه زیست ­سنجی شده) به ­ترتیب (62/59±24/4) 36-13 سانتی ­متر (طول جبه) و (1870/61±791) 4200-300 گرم بود. بررسی­ های آماری Randomization Test وKolmogorov–Smirnov Z Test  Two Independent Samples تفاوت­ های معنی­ داری را در مقایسه فراوانی طولی آبزی در شرایط متفاوت صید نظیر عمق غوطه ­وری گرگورها، زمان غوطه ­وری گرگورها و نوع شناور نمایان ساختند (0/001=p). میانگین فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری 1/25 به ­دست آمد که بیانگر شرایط مطلوب زیست ماهی­ های مرکب ببری صید شده به وسیله گرگور می ­باشد. آنالیز آماری Independent Samples T Test تفاوت معنی ­داری را تنها در مقایسه فاکتور وضعیت در زمان ­های غوطه ­وری گرگور­ها متفاوت نمایان ساخت (0/001=p). نتایج نشان داد که با توجه به هم ­پوشانی و هم ­زمانی فصل صید و فصل تولید­مثل ماهی مرکب ببری در استان بوشهر و براساس دامنه فراوانی طولی و وزنی ماهی مرکب ببری صید شده به ­وسیله گرگور می ­توان از شیوه صید گرگور به عنوان یک شیوه انتخابی برای صید ماهی مرکب نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of fishing products, length frequency and condition factor for trapped Sepia pharaonis (Ehrenberg, 1831) by Gargoor (wire pot) in Bushehr province waters, northern of Persian Gulf

نویسندگان [English]

 • Reza Badali 1
 • Seyed yusef Peyghambari 1
 • Hadi Raeisi 2
 • Mohammad Javad Shabani 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran
3 Bushehr Shrimp Research Institute, National Institute of Fisheries Research, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Bushehr, Iran
چکیده [English]

          The purpose of this study was an estimation of the exploitation and also determination of some biological aspects for trapped Pharaoh Cuttlefish by wire pot (Gargoor) in Bushehr province (north of Persian Gulf). The data collection process was carried out from February 22 to April 19, 2017. The landing and yield of caught Pharaoh Cuttlefish by wire pots in Bushehr province, for 12 years, were 354.833 tones and 162.260 kg. km-2. year-1, respectively. The length (mantle length) and weight range of caught Pharaoh Cuttlefish (300 biometeried specimens) were 13-36 (24.62 ± 4.59) cm and 300-4200 (1870 ± 791.61) gr, respectively. Randomization Test and Two Independent Samples Kolmogorov-Smirnov Test were used for comparing the length frequencies, while showed a significant difference in all different parameters of catch; such as soak depth of Gargoors, soak time of Gargoors and types of vessel (p=0.001). The average of condition factor for Pharaoh Cuttlefishes was 1.25 which indicates the favorable living conditions of trapped Pharaoh Cuttlefish by Gargoor. Independent Samples T Test was used for comparing the condition factors, while just showed a significant difference in soak time of Gargoors (p=0.001). The results showed that due to the overlapping and synchronization of the fishing and reproduction season of Pharaoh Cuttlefish in Bushehr province and based on the range of length and weight frequencies of trapped Pharaoh Cuttlefish by wire pots, it can be stated that fishing operation using wire pots is a selective method for Cuttlefish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pharaoh Cuttlefish
 • Gargoor
 • Fishery
 • Length Frequency
 • Bushehr
 1. ثریا، س.ف.؛ ولی­ نسب، ت. و قوام ­مصطفوی، پ.، 1391. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺒﺮی (Sepia pharaonis) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﺗﻮﻟﻴﺖ در خلیج­ فارس و دریای عمان. فصلنامه محیط زیست جانوری. شماره 14، صفحات 35 تا 44.
 2. خدادادی، ر.؛ یحیوی، م.؛ قربانی­ واقعی، ر. و شعبانی، م.ج.، 1389. میزان هم­ آوری و فصل تخم‌­ریزی ماهی مرکب ببری در آب ­های استان بوشهر. مجله علمی شیلات ایران. شماره 19، صفحات 31 تا 38.
 3. شعبانی، م.ج.؛ خورشیدیان، ک.؛ اسماعیلی، ع. و مبرزی، ع.، 1394. گزارش ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮی ﻛﺸﻮر ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژی وارز ﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ آﺑﺰﻳﺎن. 11 صفحه.
 4. شعبانی، م.ج.؛ کامرانی، ا.؛ یحیوی، م.؛ خورشیدیان، ک. و خدادادی، ر.، 1389. بررسی تأثیر اندازه چشمه ­های گرگور بر ترکیب و فراوانی ماهیان صید شده در استان بوشهر. مجله منابع طبیعی ایران. شماره 2، صفحات 97 تا 110.
 5. صلاحی ­گزاز، م.؛ پیغمبری، س.ی. و عباسپورنادری، ر.، 1394. بررسی ساختار طولی، ترکیب صید و وضعیت تلاش صیادی ماهی مرکب ببری در ترالرهای کف دریای عمان. مجله اقیانوس ­‌شناسی. شماره24، صفحات 69 تا 76.
 6. ولی­ نسب، ت.، 1381. گزارش تعیین تعداد ادوات صید گوشگیر و سایر ادوات صید در استان بوشهر. مرکز تحقیقات شیلات ایران. 49 صفحه.
 7. ولی ­­نسب، ت.؛ کیوان، ا.؛ عمادی، ح. و عریان، ش.، 1379. بررسی ریخت­ سنجی ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) در آب ­های خلیج فارس و دریای عمان. مجله علمی شیلات ایران. شماره 9، صفحات 79 تا 92.
 8. Al-kharusi, F.S.; Al-habsi, S. and Mehanna, L., 2014. Population dynamics of the Pharaoh Cuttlefish Sepia pharaonis (Mollusca: Cephalopoda) in the Arabian Sea coast of Oman. Indian Journal of Fisheries. Vol. 61, No.1, pp: 7-11.
 9. Amar, E.C.; Cheong, R.M. and Cheong, M.V.T., 1996. Small-scale fisheries of coral reefs and the need for community-based resource management in Malalison Island, Philippines. Fisheries research. Vol. 25, No. 3, pp: 265-277.
 10. Anderson, F.E.; Engelke, R.; Jarrett, K.; Valinassab, T.; Mohamed, K.S.; Asokan, P.K.; Zacharia, P.U.; Nootmorn, P.; Chotiaputta, Ch. and Dunning, M., 2010. Phylogeny of the Sepia pharaonis species complex (cephalopoda: sepiida) based on analyses of mitochondrial and nuclear DNA sequence data. Journal of Molluscan Studies. Vol. 77, No. 1, pp: 65-75.
 11. Aoyama, T. and Nguyen, T., 1989. Stock assessment of cuttlefish off the coast of People’s Democratic Republic of Yemen. Journal of Shimonoseki University Fisheries. Vol. 37, pp: 61-112.
 12. Froese, R., 2006. Cube law, condition factor and weight-length relationships: history, meta-analysis and recommendations. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 22, No. 4, pp: 241-253.
 13. Gabr, H.R.; Hanlon. R.T.; Hanafy, M.H. and El-Etreby, S.G., 1998. Maturation, fecundity and seasonality of reproduction of two commercially valuable cuttlefish, Sepia pharaonis and Sepia dollfusi, in the Suez Canal. Journal of Fisheries Research. Vol. 36, No. 2, pp: 99-115.
 14. Htun-Han, M., 1978. The reproductive biology of the dab Limanda limanada (L.) in the North Sea: gonadosomatic index, hepatosomatic index and condition factor. Journal of Fish Biology. Vol. 13, No. 3, pp: 351-377.
 15. Jereb, P. and Roper, C.F.E., 2005. Cephalopods of the world. FAO species catalogue for fishery purposes. 262 p.
 16. Le Cren, E.D., 1951. The length-weight relationships and seasonal cycle in gonad weight and condition in the perch (Perca fluviatilis). Journal of Animal Ecology. Vol. 20, pp: 201-219.
 17. Luchavez, T.; Luchavez, J. and Alcala, A.C., 1984. Fish and invertebrate yields of the coral reefs of Selinog Island in the Mindanao Sea and Hulao-Hulao in Panay Gulf, Philippines. Silliman Journal. Vol. 31, pp: 57-71.
 18. Susikumar, G.; Mohamed, K.S. and Bhat, U.S., 2012. Inter-cohort growth patterns of pharaoh cuttlefish Sepia pharaonis (Sepioidea: Sepiidae) in Eastern Arabian Sea. Review of Tropic Biology. Vol. 61, No. 1, pp: 1-14.
 19. Sturges, H.A., 1926. The choice of a class interval. Journal of the American Statistical Association. Vol. 21, pp: 65- 66.
 20. Sundaram, S., 2014. Fishery and biology of Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 off Mumbai, northwest coast of India. Journal of the Marine Biological Association of India. Vol. 56, No. 2, pp: 43-47.
 21. Valinassab, T.; Daryanabard, R.; Dehghani, R. and Pierce, G.J., 2006. Abundance of demersal resources in the Persian Gulf and Oman Sea. Journal of Marine Biological Association of the United Kingdom. Vol. 86 No. 1, pp: 1455-1462.