مطالعه ریخت شناسی استخوان های اصلی اندام حرکتی سینه ای، در کاراکال (Caracal caracal) و خدنگ (Herpestes edwardsii)

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه آناتومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 مرکز تحقیقات محیط زیست استان سمنان، ایران

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

کاراکال و خدنگ هر دو گونه هایی از گوشت­ خواران هستند که در نواحی مختلفی از ایران زندگی می­ کنند. شکل ­شناسی استخوان ­های اندام حرکتی سینه ای نقش مهمی در وضعیت ایستایی و حرکتی بدن دارند و در گوشت­ خواران شکارچی به­ دلیل عاملیت در گرفتن طعمه اهمیت مضاعفی می­ یابند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی مورفولوژیکی استخوان­ های کتف، بازو، زند پیشین و زند پسین در این دو گونه می­ باشد. ثبت این یافته ­ها به تمایز گونه­ ای، طب حیونات وحشی و رصد فرآیندهای درمانی و حفظ جمعیت گونه ­های فوق کمک شایانی می­ کند. جهت انجام مطالعه حاضر لاشه یک قلاده کاراکال و یک قلاده خدنگ بالغ به سالن تشریح منتقل گردید. پس از انجام مراحل آماده­ سازی و بررسی­ های مورفولوژیکی استخوان ­ها انجام و تصاویر لازم تهیه گردید. وجود زوائد قلابی و فوق ­قلابی در استخوان کتف هر دو حیوان دیده شد. هم ­چنین در استخوان بازوی خدنگ وجود دو سوراخ در انتهای پائینی قابل توجه بود. از این مطالعه، می ­توان این ­گونه استنتاج کرد که بیش ­ترین تفاوت ­ها در استخوان کتف دیده می­ شود. این استخوان در خدنگ به سگ و در کاراکال بیش ­تر به گربه اهلی شباهت داشت. در استخوان بازو مهم ­ترین تفاوت­ ها در میان گوشت­ خواران، در ناحیه پائینی استخوان است. هم چنین بیش ­ترین شباهت­ های مورفولوژیک، در استخوان ­های زند پیشین و زند پسین دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Morphology of Principal Bones of the Thoracic Limb in Caracal (Caracal Caracal) and Mongoose (Herpestes Edwadsii)

نویسندگان [English]

 • Babak Rasouli 1
 • Mohammad hasan Yousefi 1
 • Gholamreza Behnam 2
 • Reyhaneh Hooshmandabbasi 3
 • Hossein Dorali nabi 4
1 Anatomy Department, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
2 Semnan Province Environmental Research Center, Iran
3 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Caracaland mongoose are both species from suborder of Feliformia that live in different regions of Iran. The shape and size of bones of the fore limb have an important role to the state of the body conformation and balance of carnivores and they are also important because of their predilection for bait. The aim of this study was to investigate the morphology of scapula, humerus, radius and ulna in these two species. Investigating and recording of these findings can be helpful as the means of differentiating species, helping wildlife practitioners in various fields of veterinary science and preserving the population of these species. In order to carry out this study, the carcasses of an adult caracal and a mongoose were transferred to anatomical laboratory at Semnan University. After completing the preparation stages, morphological studies and of the bones were performed and also the required images were obtained. In general, it can be concluded that the biggest anatomical differences are in the scapula. This bone in the mongoose is similar to the dog and in the caracal is more like to cat. In the humerus, the most important difference among carnivores is in the distal extremity. Also the most morphological similarities among carnivores, were observed in the radius and ulna.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caracal
 • Mongoose
 • Osteology
 • Thoracic limb
 1. ابراهیمی، م.؛ حسینی ­زوارئی، ف.؛ رجب­ زاده، م.؛ غفاری، ه.؛  قلیچ ­پور، م.؛ مبارکی، ا. و نظامی ­بلوچی، ب.، 1390. فرهنگنامه  حیات وحش ایران. چاپ سوم. نشر طلائی تهران. صفحات 48 تا 86.
 2. عبدلی، ا.؛ احمدزاده، ف.؛ مصطفوی، ح.؛ دلشب، ح.؛  حسن­ زاده­ کیابی، ب.؛  رسولی، پ. و  موسوی، ب.، ۱۳۸۸. اطلس حیات وحش استان بوشهر. انتشارات معارف. صفحات 58 تا 101. 
 3. Boyd, J.S.; Paterson, C. and May, A.H., 2001. Color Atlas of Clinical Anatomy of Dog and Cat. 2nd Ed. Publ. Mosby Wolfe, Glasgow, UK. pp: 62-87. 
 4. Dyce, K.M.; Sack, W.O. and Wensing, C.J.G., 2018. Textbook of Veterinary Anatomy.5thEd. Philadelphia, Pa; London: Saunders. pp: 479-490.  
 5. Evans, H.E. and De Lahunta, A., 2016. Guide to the Dissection of the Dog.7th Ed. Elsevier Health Sciences. pp: 213-250. 
 6. Getty, R., 1977. Sisson and Grossman’s the Anatomy of the Domestic Animals-II. 5th ed. Publ., the Macmillan Co. of India Ltd. pp: 1427-1503. 
 7. Janis, C.M. and Figueirido, B., 2014. Forelimb Anatomy and the Discrimination of the Predatory Behavior of Carnivorous Mammals: The Thylacine as a Case Study. Journal of Morph. Vol. 1, pp: 1-18. 
 8. Konig, H.E. and Leibich, H.G., 2009. Veterinary Anatomy of Domestic Mammals text book and color atlas, 3rd ed. Schluterschc. pp: 189-195.
 9. Nzalak, J.O.; Eki, M.M.; Sulaiman, M.H.; Umosen, A.D.; Salami, S.O.; Maidawa, S.M. and Ibe, C.S., 2010. Gross Anatomical Studies of the Bones of the Thoracic Limbs of the Lion (Panthera leo). J. Vet. Anat. Vol. 2, pp: 65-71.
 10. Sreeranjini, A.R.; Raj, I.V.; Ashok, N. and Harshan, K.R., 2008.Gross Anatomical Studies of the Scapula in Leopard (Panthera pardus) J. Vet. Anim.Sci. Vol. 39, pp: 47-48. 
 11. Tomar, M.P.S.; Taluja, J.S.; Vaish, R. and Shrivastav, A.B., 2014. Gross anatomical study on humerus of tiger (Panthera tigris). IJAR. Vol. 2, No. 3, pp: 1034-1040.
 12. Tomar, M.P.S.; Taluja, J.S.; Vaish, R.; Shrivastav, A.B.; Shahi, A. and Sumbria, D., 2017. Gross anatomy of scapula in Tiger (Panthera tigris) Indian J. Anim. Res. Vol. 4, pp: 1-4.