اثر قوچ بر عملکرد رشد و شاخص های زیست سنجی بره‌های نر نژاد شال در استان قزوین

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسنده

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی عملکرد رشد، اندازه ­­های بدن و ابعاد دنبه بره‌های نر شال حاصل از آمیزش‏ قوچ ­ها و میش ­های غیرخویشاوند در منطقه قزوین انجام شد. تعداد 200 رأس شیشک ماده 18 ماهه از یک گله 1000 رأسی انتخاب و به ­طور تصادفی به دو گروه 100 رأسی تقسیم شدند. گروه اول (شاهد) با قوچ­ های موجود در همان گله و گروه دوم (آزمایشی) با قوچ‌هایی از گله­ دیگر آمیزش داده شدند. پس از زایش، از هرگروه 10 رأس بره­­ نر برای اندازه‌گیری پارامترهای ابعاد بدن و دنبه انتخاب گردید. نتایج نشان داد میانگین محیط گردن (36/6 در مقابل 35/1 سانتی ­متر)، محیط بالای دنبه (40/4 در مقابل 37/1 سانتی­ متر) و طول وسط دنبه (15/1 در مقال 14 سانتی ­متر) در گروه آزمایشی به ­طور معنی ­داری بیش ­تر از گروه شاهد بود. اثر قوچ به ­ترتیب در گروه شاهد و آزمایشی بر میانگین وزن تولد (4/9 در مقابل 4/8 کیلوگرم)، وزن‌های دو، چهار، شش و هشت ماهگی (45/1 در مقابل 43/2 کیلوگرم)، اضافه وزن نهایی (40/2 در مقابل 38/4 کیلوگرم)، ارتفاع جدوگاه، طول بدن، دورسینه، عرض کپل، طول مورب، ابعاد دنبه شامل طول در قسمت راست، چپ و شکاف، عرض در قسمت وسط و بالا، محیط در قسمت بالا، وسط و پایین، ضخامت در قسمت بالا، وسط و پایین و وزن دنبه (2/4 در مقابل 2/3 کیلوگرم)، از لحاظ آماری معنی ­دار نبود. به ­طور­کلی می ­توان بیان نمود که استفاده از قوچ‌ دیگر گله ­ها در برنامه جفتگیری، گرچه سبب افزایش ضخامت گردن و برخی صفات دنبه گردید ولی تأثیری بر عملکرد رشد بره ­های حاصل نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Ram on Growth Performance and Biometrics Indicators of Chall Male Lambs in Qazvin Province

نویسنده [English]

 • Nader Papi
Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Training and Promotion Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the growth performance, body dimensions and fat-tail measurements of Chall male lambs reproduced from outbreeding of rams and ewe in Qazvin region. Two hundred 18 month ewe lamb were selected from a 1000-head flock and divided in two groups randomly. The first group (control) mated with rams from self-flock and the second group (treatment) mated with rams from other flock. After lambig, 10 male lambs from each group were selected randomly for recording the body dimensions and fat-tail measurements. The results showed that the average circumference of neck (36.6 V 35.1 cm), fat-tail circumference of upper part (40.4 V 37.1 cm) and fat-tail length of middle part (15.1 V 14 cm) in the treatment group was significantly higher than the control group. The effect of ram in control and treatment on birth weight (4.9 V 4.8 kg), weight at two, four, six and eight months (45.1 V 43.2 kg), final weight gain (40.2 V 38.4 kg) and body height and length, circumference of heart girth, loin width, diagonal length, and fat-tail measurements including length at the right, left and gap part, width at top, middle and down part, circumference at top, middle and down part, depth at top, middle and down part and fat-tail weight (2.4 V 2.3 kg) did not change significantly. In total, using rams from other flocks, increased circumference of neck and some fat-tail trait, but had no effect on growth performance of lambs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chall sheep
 • Ram's phenotype
 • Growth performance
 • Fat-tail size
 1. بیابانی، پ،؛ بیابانی، م.؛ هاشمی، ع،؛ مردانی، ک. و قادرزاده، م.، 1392. اثر جایگاه ژنتیکی عامل نکروز تومور آلفا بر صفات بیومتری در گوسفندان ماکویی. نشریه پژوهش ­های علوم دامی.  جلد 32، شماره 4، صفحات 131 تا 139.
 2. جواهری ­بارفروش، ه.؛ صادقی ­پناه، ح. و اسدزاده، ن.، 1393. افزایش بازده اقتصادی گوسفند شال با کنترل خویشاوندی در گله­ های کوچک. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. شماره 19، صفحات 33 تا 42.
 3. حسینی­ وردنجانی، س.م.؛ میرایی ­آشتیانی، س.ر.؛ پاکدل، ع. و مرادی ­شهربابک، ح.، 1393. انتخاب و ارزیابی پارامترها در تابعیت مؤلفه ­های اصلی و تابعیت خطی چندگانه برای پیش­بینی وزن دنبه. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، شماره 104، صفحات 91 تا 100.
 4. خالداری، م.، 1393. اصول پرورش گوسفند و بز. انتشارات دانشگاه تهران. 572 صفحه.
 5. طالبی، م.ع.، 1391. انتخاب برای کاهش اندازه دنبه در گوسفندان لری بختیاری. مجله علوم دامی ایران، دوره 43، شماره 3، صفحات 401 تا 411.
 6. کشاورزپور، م.؛ بحرینی ­بهزادی، م.ر. و محقق ­دولت ­آبادی، م.، 1396. تحلیل شجره و بررسی هم­ خونی در گوسفند نژاد لری بختیاری. نشریه پژوهش ­های علوم دامی ایران، جلد 9، شماره 3، صفحات 376 تا 386.
 7. کیانزاد، م.ر.، 1377. بررسی امکان کاربرد تکنیک اولتراسوند و اندازه­ های بدن به­ منظور برآورد ترکیبات فیزیکی و شیمیایی لاشه گوسفندان زنده ایرانی در گله ­های اصلاحی. معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور،210200000-75.
 8. Al Jassim, R.A.M.; Brown, G.; Salman, E.D. andAbodabos, A., 2002. Effect of tail docking in Awassi lambs on metabolizable energy requirements and chemical composition of carcasses. Journal of Animal Science. Vol.75, pp: 359-366.
 9. Analla, M.; Montilla, J.M. and Serradilla, J.M., 1998. Analyses of lamb weight and ewe litter size in various lines of Spanish Merino sheep. Small Ruminant Research. Vol. 29, pp: 255-259.
 10. Ercanbrack, S.K. and Knight, A.D., 1991. Effects of inbreeding on reproduction and wool production of Rambouillet, Targhee, and Columbia ewes. Journal of Animal Science. Vol. 69, pp: 4734-4744.
 11. Lamberson, W. R. and Thomas, D.L., 1984. Effects of inbreeding in sheep: a review. Animal Breeding Abstract. Vol. 52, 287 p.
 12. Norberg, E. and Sørensen, A.C., 2007. Inbreeding trend and inbreeding depression in the Danish populations of Texel, Shropshire, and Oxford Down. Journal of Animal Science. Vol. 85, pp: 299-304.
 13. Papi, N.; Mostafa-Tehrania, A.; Amanlou, H. and Memarian, M., 2011. Effects of dietary forage-to concentrate ratios on performance and carcass characteristics of growing fat-tailed lambs. Animal feed science and thechnology. Vol. 163, pp: 93-98.
 14. Vatankhah, M. and Talebi, M.A., 2008. Genetic parameters of body weight and fat-tail measurements in lambs. Small Ruminant Research. Vol. 75, pp: 1-6.