بررسی و شناسایی انگل‏ های کرمی دستگاه گوارش در اسب های استان تهران

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

بیماری ‏هایانگلی دستگاه گوارش دارای اثرات سوء بسیاری مانند کاهش وزن، لاغری، عدم رشد، اسهال، لاغری و عدم بهره ­وری کافی در اسب بوده و در شرایط آلودگی‏ های شدید کولیک و مرگ را به ­دنبال دارد. در این تحقیق نمونه مدفوع 294 راس اسب متعلق به 15 باشگاه از مناطق مختلف استان تهران از نظر آلودگی به انگل ‏های کرمی دستگاه گوارش مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‏ های مدفوع به ­روش کلینتون لین مورد آزمایش و از نظر EPG مورد بررسی قرار گرفت. تشخیص نوع آلودگی براساس مشاهده تخم انگل‏ ها در آزمایش میکروسکوپی مدفوع صورت گرفت. از تعداد 294 نمونه مدفوع جمع‏ آوری شده از باشگاه ‏های سوارکاری، 61 نمونه دارای آلودگی کرمی بودند (20/7%) که از این بین 48 نمونه آلودگی به پاراسکاریس (16/3%) و 13 نمونه آلودگی به استرونگل (4/42%) را نشان دادند و در دو نمونه (0/68%) از چسب ‏های اسکاچ نیز تخم اکسیور مشاهده گردید. میزان تخم کرم درمدفوع اسب ‏ها بین 12-1عدد بود. تخم‏ های مشاهده شده شامل استرونگل ‏ها و پارا آسکاریس بودند. نتایج حاصل از کشت مدفوع این اسب ‏ها نشان داد که لاروهای مرحله سوم به ­دست آمده از نوع استرونگل کوچک بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on horse gastrointestinal worms in Tehran province

نویسندگان [English]

 • Seyed Jalal Mirian
 • Ahmadreza Mohammadi
 • Mohammadreza asadi
 • Hamidreza Ferdowsi
Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Training and Promotion Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

Gastrointestinal parasitism is responsible for a wide range of clinical syndromes in horses. Clinical symptoms vary from  weight loss,impaired performance, anaemia, unthriftiness and diarrhea to colic and occasional deaths in heavy infections. A cross sectional study was conducted in Tehran province to estimate the prevalence of gastrointestinal tract helminths infection and to identify the common Gastrointestinal helminths parasites of horses. Clinton Lane technique was utilized to identify the eggs of parasites in feces and EPG. A total of 294 horses were examined for gastrointestinal parasites. The overall prevalence of gastrointestinal parasites was 20.7% (61 from 294), as 16.3% (48 from 294) Parascaris equorum, 4.42% (13 from 294) Strongyle spp. and 0.68% (2 from 294) Oxyuris equi was observed by adhesive tape test . The average worm egg in the feces of horses was 1-12, including strongyles and parascaris. The results of stool cultures showed that larvae of the third stage were from small strongyles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Horse
 • Helminth
 • Feces
 • Parascaris
 • Strongyles
 • Oxyuris
 1. اسلامی، ع.، 1383. کرم­ شناسی دامپزشکی جلد2. انتشارات دانشگاه تهران. صفحات 51 تا 52.
 2. اسلامی،ع. و رنجبربهادری، ش.، 1386. روش ‏های آزمایشگاهی تشخیص بیماری ‏های کرمی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار. صفحات 55 تا 192.
 3. اسلامی، ع.؛ قره ­داغی، ی. و هاشم ­زاده، ع.، 1386. بررسی مدفوع تک­ سمیان شهرستان تبریز از نظر آلودگی به کرم‏ های لوله گوارش. مجله علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز. دوره 1، شماره 4، صفحات 35 تا 48.
 4. پاکزادشهابی، م. و برجی، ح.، 1387. بررسی آلودگی به انگل‏ های گوارشی در سوارکاری ‏های اطراف مشهد. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.
 5. تاجیک،ج.؛ میرشاهی،ع.؛ رزمی، غ. و محمدی، غ.، 1389. بررسی آلودگی کرمی اسب‏ های ترکمن در منطقه جرگلان. پژوهش و سازندگی. شماره 87، صفحات 54 تا 56.
 6. حسینی، س.ح. و بکایی، س.، 1387. بررسی آلودگی کرمی اسبان سواری اطراف تهران. مجله دامپزشکی ایران. شماره 19،  صفحات 32 تا 39.
 7. سوزنی، م. و ابراهیمی، ح.،1383. آسکاریازیس در اسب‏ های شیراز و حومه. پژوهش و سازندگی. شماره 62، صفحات 96 تا 97.
 8. غلامان، م.، 1392. بررسی آلودگی کرمی دستگاه گوارش اسب‏ های استان خوزستان. پایان ­نامه دکترای حرفه ­ای دامپزشکی. شماره 1334. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 9. Abdullah, D.A.A. and Mohamed, S.A.Y., 2011.  Prevalence of non-strongyle gastrointestinal parasites of horses in Riyadh region of Saudi Arabia Saudi. J Biol Sci. Vol. 18, No. 3, pp: 299-303.
 10. Ahmed Abdurhman, I.; Nasredin, K.A.; Ahmed Elhag, B.; Hisham, I.S.; El Tigani Ahmed, E.T.A. and Adam Dawoud, A., 2016. A Survey of Seasonal Gastrointestinal Parasitic Infections in Donkeys from a Semiarid Sub-Saharan Region. Sudan Journal of Pathogens. Vol. 16, Article ID 4602751.
 11. Carolynn, M.A. and David, W.F., 2007. Controlling common internal parasites of the horse. Division of Agricultural Science and Natural Resources. Oklahoma State University. [Last accessed on].
 12. Githiori,J.B.,2004. Evaluation of anthelmintic properties of ethnoveterinary plants preparations used as livestock dewormers by pastoralist and small holder farmers in Kenya. Doctoral dissertation, Department of Biomedical Sciences and Veterinary Publihealth. SLU. Acta universitatis agricultural Sueciae. Veterinaria. pp: 76-173.
 13. Pereira, J.R. and Vianna, S.S., 2006. Gastrointestinal parasitic worms in equines in the Paraiba Valley, State of São Paulo, Brazil. Vet Parasitol. Vol. 140, pp: 289-295. 
 14. Roberto, A.P. and Michaela, S.A., 2015. Questionnaire survey on intestinal worm control practices in horses in Italy. J of equine veterinary science. Vol. 35, pp: 70-75.
 15. Tola, M.; Ketema, T. and Firaol, T., 2013. Prevalence of Gastrointestinal Parasites of Horses and Donkeys in and around Gondar Town. Ethiopia Journal of Veterinary Medicine. Vol. 3, pp: 267-272.
 16. Wondwossen, B.; Daniel, T. and Abebaw, A., 2016. Study on the Prevalance of Gastrointestinal Helminthes Infection in Equines in and around Kombolcha. School of Veterinary Medicine, Wollo University, Amhara, Ethiopia. Journal of Veterinary Science & Technology.