فراوانی SPI-3 در میان سروتایپ های سالمونلا تایفی، پاراتایفیB و پاراتایفی C

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

3 بخش تحقیقات هپاتیت، ایدز و ویروس‌های منتقله از خون، گروه تحقیقات ویروس شناسی، انستیتو پاستور ایران

4 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، ، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

سالمونلا با تنوع سروتایپی زیادی که دارد یکی از عوامل عفونت گوارشی محسوب شده که شیوع گسترده ‌ای در دنیا دارد. بسیاری از فاکتورهای بیماری‌ زا در سالمونلا بر روی جزایر پاتوژنیسیته (SPIs) قرار دارد. این مطالعه برروی چگونگی توزیع2 ژن مربوط به (misL و SPI-3 (mgtC در میان سروتایپ‌ های سالمونلا تایفی، سالمونلا پاراتایفیC، سالمونلا پاراتایفی B جدا شده از بیماران ایرانی، انجام پذیرفت. بیست و پنج سویه سالمونلا که از بیمارانی با علائم سالمونلوزیس جداسازی شده بودند و متعلق به سروتایپ های تایفی، پاراتایفی C و پاراتایفی B بودند، در این مطالعه با استفاده از تکنیک PCR جهت بررسی حضور ژن‌ های misL و mgtC مورد بررسی قرار گرفتند. از میان 25 نمونه سالمونلا 20سویه (80%) از لحاظ حضور SPI-3 مثبت بودند. حضور ژن misL در میان سروتایپ‌ های سالمونلا تایفی (100%)، سالمونلا پاراتایفی (C (33% و سالمونلا پاراتایفی (25%) B بوده و حضور ژن mgtC برای سروتایپ‌ های سالمونلا تایفی (97%)، سالمونلا پاراتایفی (C (33% و سالمونلا پاراتایفی (B (0% گزارش می‌ گردد. حضور بالای SPI-3 در میان سویه ‌های سالمونلای جدا شده از بیماران ایرانی اطلاعات پایه‌ ای را پیرامون ژن‌ های بیماری‌ زایی و ویژگی‌ های ملکولی سه سروتایپ مختلف سالمونلا در ایران فراهم می‌ کند. این مطالعه اولین گزارش در رابطه با بررسی حضور SPI-3 در ایران می‌ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of SPI-3 among salmonella serovars: Typhi,Paratyphi B and Paratyphi C

نویسندگان [English]

 • Marjan Bagheri najafabad 1
 • Fahimeh Baghbani-Arani 2
 • Seyed Mahdi Sadat 3
 • Saber Khederzadeh 4
1 Department of microbiology, Varamin- Pishva branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Department of Genetics and biotechnology, Varamin- Pishva branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
3 Department of Hepatitis and AIDS. Pasteur Institute of Iran, Tehran- Iran
4 Department of Genetics and biotechnology, Varamin- Pishva branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
چکیده [English]

Salmonella spp.  are enteric pathogen with a worldwide distribution comprising a large number of serovars. Many virulence factors of Salmonella are encoded by located genes on Salmonella pathogenicity islands (SPIs). This study was conducted to investigate the distribution of two SPI-3 related genes in among three serotypes of Iranian salmonella: typhi, paratyphi B and paratyphi C.
A total of 25 salmonella strains were isolated from Iranian patients with clinical symptoms of salmonellosis. All isolated belong to salmonella serotypes of typhi, paratyphi B and paratyphi C. Salmonella isolates were  screened for the presence of mgtC and misL genes by PCR amplification method.
Among   25 salmonella strains, 20 (80%) were positive for SPI-3 region.  The presence of misL gene in these serotypes of salmonella was as follows: typhi (100%), Paratyphi C (33%), Paratyphi B (25%) and for mgtC:  typhi(97%), paratyphC(33%), paratyphiB(0%).
the widely distribution of SPI-3 among Iranian salmonella isolates provide the basic information on the genetic background of virulence as well as molecular  properties of three different serotypes of Salmonella. This is the first report on the distribution of SPI-3 in Salmonella isolates from Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • salmonella
 • (pathogenicity island) PI
 • PCR
 • misL
 • mgtC
 1. Bhowmick, P.; Devegowda, D.; Ruwandeepika, H.A.D.; Karunasagar, I. and Karunasagar, I., 2011. Presence of Salmonella pathogenicity island 2 genes in seafood-associated Salmonella serovars and the role of the sseC gene in survival of Salmonella enterica serovar Weltevreden in epithelial cells. Microbiology. Vol. 157, pp: 160-168.
 2. Connie,R. M.;Lehman,D.C.andManuselis, G.,2007. Textbook of Diagnostic Microbiology. 3rd Edition. Saunders Elsevier. 1211 p.  
 3. Dias De Oliveira, S.; Rodenbusch, C.R.; Michael, G.B.;Cardoso, M.; Wageck Canal, C. and Brandelli, A., 2003. Detection Of Virulence Genes In Salmonella Enteritidis Isolated From Different Sources. Braz J Microbiol. Vol. 34, pp: 123-124.
 4. Dorsey, C.W.; Laarakker, M.C.; Humphries, A.D.; Weening, E.H. and Bäumler, J., 5002.  Salmonellaentericaserovar TyphimuriumMisL is an intestinal colonization factor that binds fibronectin. Mol Microbiol. Vol. 12, No. 35, pp: 196-211.  
 5. Ephraim, F. and Eduardo, A., 2009. Control of Salmonella pathogenicity island-3 gene expression. Curr Opin Microbiol. Vol. 12, No. 25, pp: 199-204.
 6. Garth, L. and Hensel, A., 2006. Intracellular Salmonella enterica Redirect Exocytic Transport Processes in Salmonella Pathogenicity. Microbiol RES. Vol. 127, No. 7, pp: 716-730.
 7. Giannella, R.A., 1996. Salmonella.Medical Microbiology. 4th edition. University of Texas Medical Branch. 578- 610 p.
 8. Haeghebaert, S.; Sulem, P.; Deroudille, L.; Vanneroy-Adenot, E.; Bagnis, O.; Bouvet, P.; Grimont, F.; Brisabois, A.; Le Querrec, F.; Hervy, C.; Espié, E.; De Valk, H. and Vaillant, V., 2003. Two Outbreaks of Salmonella enteritidis Phage Type 8 Linked to the Consumption of Cantal Cheese Made with Raw Milk, France, 2001. Euro surveillance. Vol. 8, pp: 151-156.
 9. Hakdong, S.H.; Ju-Hoon, L.B.; Jeong, A.L.; Hyeryen, K. and Sangryeol, R., 2011. Complete Genome Sequence of Salmonella enterica Serovar Typhimurium Bacteriophage SPN1S. Microbiol Immunol. Vol. 59, No. 12, pp: 1284-1285.
 10. Iginocchiottat, K. and Casadesu, J., 2102. Regulation of Salmonella enterica Pathogenicity Island 1 (SPI-1) by Products of the std Fimbrial Operon.  Micr Extrem Unusual. Vol. 11, No. 3, pp: 109-123.
 11. Murray, P.; Roudier, C.; Fierer, J. and Guiney, D.G., 2003. Manual of Clinical Microbiology. ASM science. 8th Edition. 2630 p.
 12. Ochman, H. and Groisman, E., 1997. Distribution of pathogenicity islands in Salmonella spp. Infect, Immun. Vol. 64, No. 4, pp: 5410-5412.
 13. Petit paban, B.; Lin, J.S. and Hsih, H.Y., 2002. Pulsed field gel electrophoresis for clinical isolated of Salmonella enterica serovar Typhimurium isolates in Taiwan. Vet Microbiol. Vol. 87, No. 20, pp: 73-80.
 14. Rodriguez, D.C.; Tauxe, R.V. and Rowe, B., 1990. International increase in Salmonella enteritidis: a new pandemic? Epidemiol Infect. Vol. 105, pp: 21-27.
 15. Sanchez, M.M.; Cardona-Castr, N.; Canu, N. and Rubino, S., 2010. Distribution of pathogenicity islands among Colombian isolates of Salmonella. Italy J Infect Dev Ctries. Vol. 4, No. 9, pp: 555-559.
 16. Sara, M.; Soto, I. and Rosario, R., .6002 Detection of virulence determinants in clinical strains of Salmonella enterica serovar Enteritidisand mapping on macrorestriction profiles.Microbiologica. Vol. 55, No. 112, pp: 365-373.
 17. Winn, W.C.; Allen, S.; Janda, W.M.;Koneman, E.W.; Procop, G.W.; Schreckenberger, P.C. and Woods, G.L., 2006. Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6th edition. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 1736 p.
 18. Zagaglia, C.; Sollini, L.; Paludi, D.; Módica, F.; Piccolomini, R.; Catamo, G.;Calconi, A.; Filetici, E.; Casalino, M. and Nicoletti, N., 1999. Virulence factors of Salmonella ser. Enteritidis strains isolated in Italy from food-borne outbreaks. Int J Immunopathol Pharmacol. Vol. 12, pp: 89-96.