تاثیر تنش‌های محیطی در فصول مختلف و اثر فصل بر عملکرد واریته‌های مختلف کرم ابریشم Bombyx mori L.

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، صندوق پستی: 1841

2 مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، گیلان، رشت

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، صندوق پستی:775-14515

چکیده

در این تحقیق تاثیر سه نوع تنش محیطی متداول در تلمبارهای نوغانداران ایران بر روی عملکرد کلی و جداگانه چند آمیخته کرم ابریشم بررسی شد. انواع تنش‌های محیطی شامل دما و رطوبت بالا، دمای بالا و رطوبت پایین، نوسان درجه حرارت و نیز شرایط محیطی استاندارد در سطح مزرعه شبیه‌سازی شدند. آزمایش در دو فصل پرورشی بهار و پاییز انجام شد. صفات درصد پیله خوب، متوسط، ضعیف و دوبل، درصد مرگ و میر لاروی، شفیرگی و کل، وزن کل پیله و نیز وزن پیله خوب به ازای ده هزار لارو، تعداد پیله در لیتر، وزن یک لیتر پیله، وزن یک پیله، وزن قشر یک پیله و درصد قشر پیله در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد در فصل بهار، میانگین درصد مرگ و میر لاروی، شفیرگی و کل در شرایط ناشی از دما و رطوبت بالا (به ‌ترتیب3/0، 3/84 و 6/49 درصد) بیش ‌تر از دمای بالا و رطوبت پایین (به ‌ترتیب ،47/16، 3/2و5/33 درصد) و نوسان درجه حرارت (به‌ترتیب 2/22، 4/33 و 6/2 درصد) بود (0/05>P). در فصل پاییز نیز میانگین درصد مرگ و میر لاروی، شفیرگی و کل در شرایط ناشی از دما و رطوبت بالا (به ‌ترتیب 10/18، 20/66 و 28/07درصد) بیش ‌تر از دمای بالا و رطوبت پایین (به‌ ترتیب5/72، 16/73 و21/28 درصد) و نوسان درجه حرارت (به‌ترتیب 3/93، 2/58 و 6/41 درصد) بود (0/05>P). هم‌ چنین در دو فصل بهار و پاییز، درصد مرگ و میر لاروی به‌ترتیب 2/22 و 6/11 درصد، درصد مرگ و میر شفیرگی به‌ترتیب 4/07 و 11/0 درصد و درصد مرگ و میر کل هم به‌ترتیب 5/97 و 16/09 درصد بود (0/05>P). بر اساس نتایج این تحقیق، میزان رطوبت تأثیری در مرگ و میر شفیره‌ها نداشت، درحالی‌ که در شرایط محیطی گرم و مرطوب، مرگ و میر لاروها افزایش یافت (0/05>P). آمیخته‌های کرم ابریشم در مناطق دارای شرایط آب و هوایی گرم و خشک نسبت به شرایط گرم و مرطوب از عملکرد مطلوب‌ تری برخوردار بودند (0/05>P). در شرایط آب و هوایی مرطوب، وزن ظاهری پیله به‌علت افزایش وزن شفیره افزایش یافت (0/05>P). نتایج به ‌دست آمده حاکی از وجود همبستگی ژنتیکی منفی میان صفات تولیدی و مقاومت بودند. یافته‌های تحقیق نشان داد که عملکرد آمیخته‌ها در شرایط محیطی گوناگون متفاوت بود (0/05>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impression of enviromental stresses at different rearing seasons and its effects on silkworm Bombyx mori L. hybrids performances

نویسندگان [English]

  • Seyed Ziaaodin Mirhoseini 1
  • Moeineddin Mavvajpour 2
  • Mani Ghanipoor 2
  • Alireza Seidavi 3
1 Department of Animal Science, College of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Iran Silkworm Research Center, Rasht, Iran
3 Department of Animal Science, College of Agriculture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

At this research it was investigated the effects of three prevalent environmental stresses in Iranian silkworm rearing farms on 6 kinds of Iranian silkworm hybrid performance. The climate stresses included warm/humid, warm/dry and temperature fluctuating conditions which compared with standard rearing climate conditions. The trail carried out within spring and early autumn rearing conditions. Some economic characters such as the percentages of good, middle, low and double cocoons, larval, pupal and total mortality, weight of total and good cocoon per 10000 larvae, number and weight of cocoon per liter, single cocoon weight, single cocoon shell weight and single cocoon shell percentage were surveyed. The obtained results of ANOVA showed the rate of larval, pupal and total mortalities at spring rearing season (3.0, 3.84 and 6.49% respectively) were higher under warm/humid condition compare to warm/dry (2.16, 3.47 and 5.33) and temperature fluctuating (2.22, 4.33 and 6.2) conditions (P˂0.05). Similarly at autumn rearing season warm/humid climate resulted to higher larval, pupal and total mortalities (10.18, 20.66 and 28.07% respectively) compare to warm/dry (5.72, 16.73, and 21.28 %) and temperature fluctuating (3.93, 2.58 and 6.41 %) rearing conditions (P˂0.05). Furthermore at spring and autumn seasons, respectively 2.22 and 6.11 % at larval mortality, 4.07 and 11.0 % of pupal mortality and 5.97 and 16.09 % at total mortality were observed (P˂0.05). According to the results of this study, humidity had no effect of pupal mortality while warm/humid condition increased the larval mortality (P˂0.05). Therefore silkworm hybrids would demonstrate better performance under warm/dry rearing condition compare to warm/humid climate (P˂0.05). Under humid rearing climate the apparent weight of cocoon will increase which is due to higher pupal weight (P˂0.05). The results further showed the existence of negative genetic correlation between resistance and productive characters. It is cleared that the hybrids performances varies based on different environmental condition (P˂0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • season
  • Environmental stress
  • Silkworm
  • Behavior