مطالعه اثر سطوح مختلف ویتامین 3 D جیره ای بر فراسنجه های تولیدی و کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر سطوح صفر، ۱۰۰۰،  ۲۰۰۰،  ۴۰۰۰ و ۸۰۰۰  واحد بین ­المللی ویتامین D افزوده شده به هر کیلوگرم جیره پایه بر خصوصیات تولیدی و کیفیت تخم بلدرچین ژاپنی بود. تعداد ۳۲۰ قطعه بلدرچین ژاپنی بالغ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۵ تیمار، ۴ تکرار و ۱۶ قطعه بلدرچین در هر تکرار (۱۲ قطعه ماده و ۴ قطعه نر)، به ­مدت ۴۲ روز به ­کار رفت. بعد از ۲ هفته تغذیه از جیره­ های آزمایشی، عملکرد تولیدی پرنده­ ها برای مدت ۶ هفته ثبت شد. در پایان دوره از هر تکرار ۵ تخم به طور تصادفی انتخاب و صفات کیفی تخم بررسی گردید. ضریب تبدیل غذایی، درصد وزن پوسته، عرض تخم و قطر سفیده رقیق تحت تأثیر سطوح ویتامین D قرار گرفتند (0/05>P). هرچند که مقدار این فراسنجه ­های کیفی تخم در تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی­ داری با شاهد نداشتند، اما درصد وزن پوسته و عرض تخم با افزایش سطح ویتامین D از 4000 (به ­ترتیب 15/90 و 2/67) به 8000 (به ­ترتیب 14/41 و 2/51) واحد بین ­المللی، کاهش یافتند (0/05>P). ضریب تبدیل غذایی در تیمار 4000 واحد ویتامین  D3) 3/68) کم ­تر از شاهد (4/22) بود (0/05>P). دیگر صفات کیفی تخم و نیز مقدار خوراک مصرفی، تولید و وزن تخم تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (0/05<P). نتایج مطالعه حاضر بهبود ضریب تبدیل غذایی و درصد وزن پوسته و عرض تخم را به ­خصوص در سطح ۴۰۰۰ واحد ویتامین D در کیلوگرم جیره بلدرچین ژاپنی نشان می­ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effect of different levels of dietary vitamin D3 on productive and egg quality traits in Japanese quail

نویسندگان [English]

 • Sahar Fatahi
 • Saleh Tabatabaei Vakili
 • Morteza Mamouei
 • Ali Aghaei
Department of Animal science, Faculty of Animal and Food Sciences, Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The objective of this study was to investigate the additive effect of 1000, 2000, 4000 and 8000 IU/kg of vitamin D3 on the productive and egg quality characteristics in Japanese quail. 320 adult Japanese quail were used. Experiment was done in a randomized complete block design with 5 treatments, 4 replicates and 16 quails in each replicate (12 female and 4 male birds) for 42 days. After 2 weeks of treatments, the productive characteristics of birds were recorded weekly for 6 weeks. At the end of experiment, 5 eggs were selected randomly from each replication and egg quality traits were examined. Feed conversion ratio and also some egg quality parameters including eggshell weight, egg width and diameter of thin albumen were influenced by levels of vitamin D3 (p<0.05). Although the egg quality parameters had no significant difference with control, but the egg shell weight and egg width percent were increased with increase the levels of vitami D3 from 4000 (15.90 and 2.67, respectively) to 8000 (14.41 and 2.51, respectively) IU/kg (p<0.05). The feed conversion ratio in 4000 IU/kg of vitamin D3 (3.68) was significantly lower than the control (4.22) (p<0.05). The other egg quality characteristic as well as feed intake, percentage of egg production and egg weight were not affected by treatments (p<0.05). The results of this study show the improvement of feed conversion and eggshell weight and egg width in Japanese quail's, especially at the level of 4000 IU/kg of vitamin D.    

کلیدواژه‌ها [English]

 • Japanese quail
 • Production traits
 • Vitamin D3
 1. رنجبر، م.؛ علیخانی، ص.؛ میرقلنج، س. و  دقیق­ کیا، ح.، ۱۳۹۴. تخمین برخی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفی مربوط به تخم ­مرغ در مرغان بومی آذربایجان. پژوهش­ های علوم دامی. جلد ۲۵، شماره ۴، صفحات ۱۱۷ تا ۱۲۸.
 2. ساکی، ع.ا.؛ حقی، م. و رحمت­ نژاد، ع.، 1393. تأثیر سطوح مختلف متیونین و پروتئین جیره بر تولید و خصوصیات تخم ­مرغ مرغ­ های تخم گذار در اواخر دوره تخم ­گذاری. پژوهش ­های تولیدات دامی. جلد10، صفحات 13 تا 25.
 3. کاظمی ­فرد،م.؛ کرمانشاهی، ح.؛ رضایی، م. و گلیان، ا.، ۱۳۹۳. اثر عصاره رازیانه و ویتامین 3 D بر جوجه ­درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغ ­های مادر گوشتی پس از تولک­ بری. پژوهش ­های علوم دامی ایران. جلد ۶، شماره ۳، صفحات 197 تا 207.  
 4. متقی­ طلب، م. و هرمزدی، م.، ۱۳۹۲. اثر جایگزینی ویتامین کوله کلسیفرول با ۱ـ آلفا هیدروکسی کوله کلسیفرول بر عملکرد مرغ ­های مادر گوشتی مسن. مجله تحقیقات دام و طیور. جلد ۲، شماره ۲، صفحات 37 تا 46.
 5. Afsharmanesh, M. and Pourreza, J., 1999. Response of laying hens to calcium & vitamin D3 supplementation manipulation.Journal of science and technology of agriculture and natural resources. Vol. 3, No. 3, pp: 105-113.
 6. Afsharmanesh,M.;Pourreza,J.andSamie, A., 2001. Effect of different levels of calcium & vitamin D3 on eggshell quality traits.Journal of science & technology of agriculture & natural resources. Vol. 5, No. 2, pp: 147-156.
 7. Afshar, M.; Shyvazad, M.; Miraei Ashtiani, S. and Tavakkolian, J., 2007. The effect of vitamin supplements on laying hens performance. Pajouhsh Sazandegi. Vol. 73, pp: 162-167.
 8. Anonymous, M., 1992. Hy-Line Variety W-36 Management Guide, 4th Ed. Hy-Line International, West Des. Monines, IA. 50265.
 9. Atencio A.; Edwards, H.M.; Pesti, G.M. and Ware, G.O., 2006. The vitamin D3 requirement of broiler breeders. Poultry Science. Vol. 85, pp: 674-692.
 10. Buckner, G.D. and Martin, J.H., 1920. Effect of calcium on the composition of the eggs of laying hens. Journal of Biological Chemistry. Vol. 41, pp: 195-203.
 11. Castro, L.C.G., 2011. O sistema endocrinológico Vitamina D. Arquivo Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia. Vol. 55, No. 8, pp: 566-575.  
 12. Chaksari, I.; Zagheri, M. and khalaji, S., 2015. Effects of 1α-OH-D3 on broiler chickens performance. Iranian Journal of Animal Science. Vol. 44, No. 1, pp: 23-33. 
 13. Elsherif, H.M.R., 2016. Effect of high levels of fat soluble vitamins before and during egg production on productive performance of brown laying hens. Egyptian Poultry Science Journal. Vol. 36, No. 4, pp: 1021-1030.
 14. Goodson Williams, R.; Roland, D.A. and Mcguire, J.A., 1986. Effect of feeding grade level of vitamin D3 on egg shell pimpling in aged hens. Poultry Science. Vol. 65, pp: 1556-1560.
 15. Henry, H. and Norman, A.W., 1975. Presence of renal 25-hydroxyvitamin D-1-hydroxylase in species of all vertebrate classes. Comparative Biochemistry and Physiology. Vol. 50 B, pp: 431-434.
 16. Hernandez, M.G.; Lopez, R.M. and Gonzalez, E.A., 2001. Mejoramiento de la calidad del cascarón con 25 hidroxicolecalciferol [25 -(OH) D3] en dietas de gallinas de primero y segundo ciclos. Veterinária México. Vol. 32, pp: 167-174.
 17. Hartmann, C.; Johansson, K.; Strandberg, E. and Wilhelmson, M., 2000. One generation divergent selection on large and small yolk proportion. British Poultry Science. Vol. 41, pp: 280-286.
 18. Keshavarz. K., 1996. The effect of different levels of vitamin C and cholecalciferol with adequate or marginal levels of dietary calcium on performance and egg shell quality of laying hens. Poultry Science. Vol. 75, pp: 1227-1235.
 19. Luck, M.R. and Scanes, C.G., 1979. The relationship between reproductive activity and blood calcium in the calcium deficient hen. British Poultry Science. Vol. 20, pp: 559-564.
 20. Nascimento, G.R.; Murakami, A.E.; Guerra, A.F.Q.M.; Ospinas-Rojas, I.C.; Ferreira, M.F.Z. and Fanhani, J.C., 2014. Effect of different vitamin D sources and calcium levels in the diet of layers in the second laying cycle. Revista Brasileira de Ciência Avícola. Vol. 16, No. 2, pp: 37-42.
 21. Panda, A.K.; Rao, S.R.; Raju, M.V.L.N.; Niranjan, M. and Reddy, B.L.N., 2006. Influence of supplemental vitamin D3 on production performance of aged white Leghorn layer breeders and their progeny. Aslan Australasian Journal of Animal Scennces. Vol. 19, No. 11. 1638 p.  
 22. Plaimast, H.; Kijparkorn, S. and Ittitanawong, P., 2015. Effects of vitamin D3 and calcium on productive performance, egg quality and vitamin D3 content in egg of second production cycle hens. Thai Journal of Veterinary Medicine. Vol. 45, No. 2, pp: 189-195.
 23. Rafael, H.M.; Rodrigo, A.G.; Janaina, D.T.; Josiane, R.; Juliana, P.; Fabricio, H.H.; Sandra, A.Q. and Vera, M.B.M., 2011. Effect of supplementation of diets for quails with vitamins A, D and E on performance of the birds and quality and enrichment of eggs. Revista Brasileira de Zootecnia. Vol. 40, No. 6, pp: 1222-1232.
 24. Salvador, D.; Faria, D.E.D.; Mazalli, M.R.; Ito, D.T.; Faria Filho, D.E.D. and Araújo, L.F., 2009. Vitaminas D e C para poedeiras na fase inicial de produção de ovos. Revista Brasileira de Zootecnia. Vol. 38, No. 5, pp: 887-892.
 25. Saunders-Blades, J.L. and Korver, D.R., 2014. The effect of maternal vitamin D source on broiler hatching egg quality, hatchability, and progeny bone mineral density and performance. The Journal of Applied Poultry Research. Vol. 23, pp: 773-783.
 26. Saunders-Blades, J.L. and Korver, D.R., 2015. Effect of hen age and maternal vitamin D source on performance, hatchability, bone mineral density, and progeny in vitro early innate immune function. Poultry Science. Vol. 94, No. 6, pp: 1233-1246.
 27. Stevens, V.I.; Blair, R. and Salmon, R.E., 1984. Influence of maternal vitamin D3 carry-over on Kidney 25-hydroxylase activity of poults. Poultry Science. Vol. 63, pp: 760-764.
 28. Soares, J.H.; Kaetzel, D.M.; Allen, J.T. and Swerdel, M.R., 1983. Toxicity of a vitamin D steroid to laying hens. Poultry Science. Vol. 62, pp: 24-29.
 29. Safa, H.M.; Serrano, M.P.; Valencia, D.G.; Arbe, X.; Jimenez-Moreno, E.; Lazaro, R. and Mateos, G.G., 2008.  Effects of the levels of methionine linoleic acid and added fat in the diet on productive performance and egg quality of brown laying hens in the late phase of production. Poultry Science. Vol. 87, pp: 1595-1602.
 30. Tsang, C.P.W. and Grunder, A.A., 1984. Effects of vitamin D3 deficiency in estradiol-17ß metabolism in the laying hens. Endocrinology. Vol. 115, pp: 2170-2175.
 31. Turgut, L.; Hayirli, A.; Celebi, S.; Yoruk, M.A.; Gul, M.; Karaoglu, M. and Macit, M., 2006. The effects of vitamin D supplementation to peak-producing hens fed diets differing in fat source and level on laying performance, metabolic profile, and egg quality. Asian Australaslan Journal of Animal Sciences. Vol. 19, No. 8, 1179 p.