مطالعه لانه گزینی و صفات تولیدمثلی لاک پشت عقابی (Eretmochelys imbricata) در منطقه حفاظت شده مند، استان بوشهر

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

لاک­پشت منقارعقابی یکی از گونه­ های مهم و به­ شدت درخطر انقراض می ­باشد. در مطالعه حاضر شرایط اکولوژی و زیست­ شناسی تولیدمثل این گونه در جزیره ام الگرم واقع در منطقه حفاظت‌ شده مند در سال 1396 بررسی شد. طی مراحل پایش 110 نمونه لاک­ پشت زیست­ سنجی گردید که 41 لاک­ پشت لانه­ گزینی موفق داشتند. براساس نتایج به ­دست آمده میانگین طول، عرض و عمق لانه به ­ترتیب 16/56±110/76 ، 11/90±99/45 و 8/5±55/3 ثبت گردیدند. میانگین طول و عرض منحنی کاراپاس مولدین به ­ترتیب 3/75±70/25 و 3/08±64/72 سانتی ­متر، میانگین تعداد کل تخم ­های تولید شده 11/5±108 بود و میانگین تعداد، قطر و وزن تخم طبیعی به ­ترتیب 3/9±74 عدد، 2/1±37/9 میلی ­متر و 3/82±28/85 گرم و میانگین تعداد، قطر و وزن تخم غیرطبیعی به ­ترتیب 6/25±26/9 عدد، 2/1±20/6 میلی ­متر و 3/85±11/1 گرم اندازه ­گیری شد. میانگین طول و عرض مستقیم و وزن نوزادان به ­ترتیب 1/97±38/1 و 1/45±29/95 سانتی ­متر 0/97±12/4 گرم ثبت شد. دوره انکوباسیون، درصد تفریخ تخم ­ها و میانگین تعداد تخم ­های دارای جنین مرده به ­ترتیب 14/9±62/5 روز، 14/9±52/45 درصد 6/4±19/4 به ­دست آمد. نتایج نشان داد که لاک­ پشت  های جزیره ام­الگرم در برخی از صفات تولیدمثلی مشابه سایرمناطق خلیج فارس هستند اما نسبت به سایر نقاط دنیا اندازه کوچک ­تر دارند. میانگین تعداد تخم تولید شده در این جزیره بالاتر از سایر نقاط خلیج فارس و نزدیک به میانگین جهانی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of nesting and reproductive characters of hawksbill turtle (Eretmochelys imbricate) in Mond protected area, Bushehr Province

نویسندگان [English]

 • Haleh Razaghian 1
 • Majid Askari Hesni 2
 • Bahman shams esfand abad 1
 • Reza Vafaei shoushtari 1
 • Hamid Toranjzar 1
1 Department of Environment, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

The hawksbill turtle (Eretmochelys imbricate) is important species and a critically endangered species. In present study reproductive ecology and biology of hawksbill turtle from Ommolgorm Island in Mond Protected Area investigated in 2017. During monitoring period, 110 turtles were biometry that 41 of them have been successful nesting.  The results showed that mean of nest length, width and depth were recorded 110.76±16.65, 99.45±11.90 and 55.3±8.5cm. Carapace curved length and width were 70.25±3.75 and 64.72±3.08cm, mean of total number eggs was 108±11.5, mean of normal and abnormal eggs number, diameter and weight were 74±3.9, 37.9 ±2.1 mm and 28.85±3.82gr, and 26.9±6.25, 20.6±2.6mm and 11.1±3.85gr, respectively. Mean of hatchling length, width and weight were recorded 38.1±1.97mm, 29.95±1.45mm and 12.4±0.97gr. Incubation period, egg hatching percentage and death embryos were calculated 62.5±14.9 days, 52.45±14.9% and 19.4±6.4 embryo, respectively. Results showed that the hawksbill turtles in ommolgorm Island are similar to other area of the Persian Gulf in some reproduction characters, while they are smaller than other hawksbill turtles in the world. The mean of total number eggs in this island was more than other coastal in the Persian Gulf and close to global mean.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hawksbill Turtle
 • Conservation
 • Reproduction Characters
 • Ommolgorm
 • Persian Gulf
 1. دهقانی، ه.؛ کشاورز، م.؛ کامرانی، ا.؛ مهوری، ع. و اسدی، م.، 1391. بررسی زیست ­شناسی تخم ­گذاری لاک ­پشت دریایی منقار عقابی (Eretmochelys imbricata,Linnaeus 1766) در جزیره هرمز-خلیج فارس. نشریه اقیانوس­ شناسی. سال 3، شماره 9، صفحات 1 تا 9.
 2. زارع، ر.؛ نبوی، م.ب.؛ فداکار، ش. وافتخارواقفی، م.، 1388. بررسی فعالیت لانه­ گذاری لاک ­پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) در جزیره شیدور (استان هرمزگان) فصلنامه زیست شناسی جانوری. سال 1، شماره 3، صفحات 47 تا 53.
 3. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. 1381. جغرافیای جزایر ایرانی خلیج فارس: استان بوشهر (جزایر خارک‌، خارکو، شیف‌، ام الکرم‌، جبرین‌، نخیلو، فارسی‌). تهران‌، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. 320 صفحه.
 4. طبیب، م.، 1393. بررسی خصوصیات تولیدمثلی لاک­ پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) سواحل جزیره کیش. مجله پژوهش­ های جانوری (مجله زیست شناسی ایران). جلد 27، شماره 3، صفحات 377 تا 385.
 5. عسکری­ حصنی، م.، 1394. احیاء و بازسازی زیستگاه ­های تخم گذاری لاک ­پشت ­های دریایی در استان بوشهر با تاکید بر جزایر نخیلو، ام الگرم و خارگو و پارک ملی نایبند. گزارش طرح، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.
 6. عسکری­ حصنی، م.؛ موذنی، م.؛ طلاب، م.ا.؛ شجاعی لنگری، م.؛ قربانزاده­ زعفرانی ق.؛ جعفری، ح.؛ طالبی متین، م.؛ زنگی ­آبادی، س.؛ طبیب، م.؛ توسل­ پور، ا.؛ غلامی ­زرندی، ع. و فضل­ آبادی، ص.، 1393. بررسی زیست شناسی تولیدمثل لاک­ پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) در منطقه حفاظت ­شده نایبند. نشریه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان. سال 2، شماره 4، صفحات 67 تا 82.
 7. لقمانی، م.؛ سواری، ا.؛ مبارکی، ا. و صادقی، پ.، 1389. بررسی لانه ­گزینی لاک ­پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) در سواحل جزیره هرمز. مجله پژوهش ­های جانوری (مجله زیست شناسی ایران). جلد 23، شماره 6، صفحات 884 تا 892.
 8. مقیمی، م.؛ نقاش، ح.؛ آله­ورشید، م.؛ چوی، ر. و قاسمی، ص.، 1389. بررسی زیستگاه و خصوصیات زیست­ سنجی لاک پشت گونه نوک عقابی(Eretmochelys imbricata)  در تالاب­ های ساحلی خلیج فارس جزیره نخیلو، استان بوشهر. مجله تالاب. سال 2، شماره 3، صفحات 14 تا 25.
 9. ولوی،ح.،1373. تخم ­گذاری لاک­ پشت­ های عقابی در جزایر حفاظت­ شده مند. فصلنامه محیط زیست. شماره  25، صفحات 2 تا 8.
 10. Askari Hesni, M.; Tabib, M. and Ramaki, A.H., 2016. Nesting ecology and reproductive biology of the hawksbill turtle, Eretmochelys imbricata, at Kish Island, Persian Gulf. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. Vol. 96, No. 7, pp: 1373-1378.
 11. Bjorndal, K.A.; Carr, A.; Meylan, A.B. and Mortimer. J.A., 1985. Reproductive Biology of the Hawksbill (Eretmochelys imbricata) at Tortuguero, Costa Rica, with notes on the ecology of the species in the caribbean. Biological Conservation. Vol. 34, No. 4, pp: 353-368.
 12. Chan, E.H. and Liew, H.C., 1999. Hawksbill turtles, Eretmochelys imbricata, nesting on Redang Island, Malaysia, from 1993-1997. Chelonian Conservation and Biology. Vol. 3, No. 2, pp: 326-329.
 13. Dobbs, K.A.; Miller, J.D.; Limpus, C.J. and Landry, Jr, A.M., 1999. Hawksbill turtle, Eretmochelys imbricata, nesting at Milman Island, Northern Great Barrier Reef, Australia. Chelonian Conservation and Biology. Vol. 3, No. 2, pp: 344-361.
 14. Ecology of the species in the Caribbean. Biological Conservation. Vol. 34, pp: 353-368.
 15. Henderson, A.C. and Nash, M., 2013. Confirmation of recent hawksbill turtle Eretmochelys imbricata nesting activity on South Caicos, Turks and Caicos Islands. Marine Biodiversity Records. Vol. 6, pp: 1-4.
 16. Horrocks, J.A.; Vermeer, L.A.; Krueger, B.; Coyne, M.; Schroeder, B. and Balazs, G., 2001. Migration routes and destination characteristics of post‐nesting hawksbill turtles satellite tracked from Barbados, West Indies. Chelonian conserv biology. Vol. 4, No. 1, pp: 1‐7.
 17. International Union for the Conservation of Nature (IUCN). 2018. Red list of Threatened Species; http://www.iucnredlist.org.
 18. Limpus, C.J.; Miller, J.D. and Chatto, R., 2000. Distribution and abundance of marine turtle nesting in northern and eastern Australia. In Australian hawksbill turtle population dynamics project. Final report. A project funded by the Japan Bekko Association. (Limpus, C.J. and Miller, J.D., Eds.) pp: 19-38.
 19. Pilcher, N.J.; Antonopoulou, M.; Perry, L.; Abdel Moati, M.A.; Al Abdessalaam, T.Z.; Albeldawi, M.; Al Ansi, M.; Al-Mohannadi, S.F.; Al Zahlawi, N.; Baldwin, R. and Chikhi, A., 2014. Identification of important sea turtle areas (ITAs) for hawksbill turtles in the Arabian Region. Journal of experimental marine biology and ecology. Vol. 460, pp: 89-99.
 20. Pritchard, P.C.H. and Mortimer, J.A., 1999. Taxonomy, External Morphology, and Species Identification, pp: 21- 38. In: Eckert, K.L.; Bjorndal, K.A.; Abreu, F.A.G. and Donnelly, M.A., (eds.), Research and Management Techniques for the Conservation of Sea Turtles. IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group Publ. No. 4. Washington, D.C.
 21. Sinaei, M.; Bolouki, M.; Ghorbqanzadeh-Zaferani, G.; Matin, M.T.; Alimoradi, M. and Dalir, S., 2018. On a Poorly Known Rookery of Green Turtles (Chelonia mydas) Nesting at the Chabahar Beach, Northeastern Gulf of Oman. Russian Journal of Marine Biology. Vol. 44, No. 3, pp: 254-261.
 22. Tayab, M.R. and Quiton, P., 2003. Marine turtle conservation at Ras Laffan Industrial City, Qatar. Marine Turtle Newsletter. Vol. 99, pp: 14-16.
 23. Troëng, S.; Dutton, P.H. and Evans, D., 2005. Migration of hawksbill turtles Eretmochelys imbricata from Tortuguero, Costa Rica. Ecography. Vol. 28, pp: 394-402.
 24. U.A.E. Fish and Wildlife. 2001. Endangered species program; sea turtles, United Arab Emirates.
 25. Wood, A.; Booth, D.T. and Limpus, C.J., 2014. Sun exposure, nest temperature and loggerhead turtle hatchlings: Implications for beach shading management strategies at sea turtle rookeries. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. Vol. 451, pp: 105-114.
 26. Wood, D.W. and Bjorndal, K.A., 2000. Relation of temperature, moisture, salinity, and slope to nest site selection in loggerhead sea turtles. Copeia. Vol. 1, pp: 119-128.