ارزیابی مطلوبیت زیستگاه (Lacerta media (Reptilia: Sauria در ایران

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

ارزیابی زیستگاه مناسب برای پراکنش جانوران یکی از راه­ های دستیابی به اهداف حفاظت از تنوع زیستی می ­باشد. در مطالعه حاضر، مطلوبیت زیستگاه سوسمار سه خط مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق نتایج به ­دست آمده از تحلیل حداکثر بی­ نظمی (Maximum Entropy)، نواحی شمال­ غرب و غرب ایران به ­عنوان مناطق مساعد برای حضور گونه پیش ­بینی شده است. هم­ چنین نقاطی از حضور گونه در استان ­های البرز، آذربایجان­ شرقی، مرکزی و اصفهان ارائه شده بود در مطالعه حاضر خارج از محدوده مساعد حضور قرار گرفته ­اند. میزان بارندگی در سردترین فصل سال با نقش بیش از 40% در پیش ­بینی مطلوبیت زیستگاه، به­ عنوان مهم ­ترین عامل در حضور لاسرتای سه خط شناخته می­ شود. عدم پیش­ بینی نواحی فلات مرکزی و استان آذربایجان­ شرقی برای حضور این گونه را می­ توان با کاهش میزان بارندگی زمستانه در سال­ های اخیر دانست، هم­ چنین از بین رفتن زیستگاه و باغات در دره ­ها که مناسب ­ترین زیستگاه را برای آن شامل می شد، از عوامل کاهش اندازه جمعیت آن به ­شمار می ­روند. با بررسی عوامل تأثیرگذار بر پراکنش گونه و یافتن نواحی جدید مساعد حضور گونه می­ توان از خطر انقراض آن در محیط جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


  1. کفاش، ا. و یوسفی، م.، 1396. اثرات منفی تغییرات اقلیمی آینده بر لاسرتاهای کوه­ زی ایران. نشریه محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران). سال 70، شماره 1، صفحات 149 تا 160.
  2. Ananjeva, N.B.; Golynsky, E.A.; Hosseinian Yousefkhani, S.S. and Masroor, R., 2014. Distribution and environmental suitability of the small scaled rock agama, Paralaudakia microlepis (Sauria: Agamidae) in the Iranian Plateau. Asian Herpetol Res. Vol. 5, No. 3, pp: 161-167.
  3. Bickford, D.; Howard, S.D.; Ng, D.J. and Sheridan, J.A., 2010. Impacts of climate change on the amphibians and reptiles of Southeast Asia. Biodiversity and conservation. Vol. 19, No. 4, pp: 1043-1062.
  4. Hijmans, R.J.; Cameron, S.E.; Parra, J.L.; Jones, P. G. and Jarvis, A., 2005. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International journal of climatology. Vol. 25, No. 15, pp: 1965-1978.
  5. Hosseinian Yousefkhani, S.S.; Ficetola, G.F.; Rastegar-Pouyani, N.; Ananjeva, N.B.; Rastegar Pouyani, E. and Masroor, R., 2013. Environmental suitability and distribution of the Caucasian Rock Agama, Paralaudakia caucasia (Sauria: Agamidae) in western and central Asia. Asian Herpetol Res. Vol. 4, No. 3, pp: 207-213.
  6. Peterson, A.T. and Soberón, J., 2012. Species distribution modeling and ecological niche modeling: getting the concepts right. Natureza and Conservação. Vol. 10, No. 2, pp: 102-107.
  7. Sasaki, K.; Lesbarrères, D.; Watson, G. and Litzgus, J., 2015. Mining‐caused changes to habitat structure affect amphibian and reptile population ecology more than metal pollution. Ecological applications. Vol. 25, No. 8, pp: 2240-2254.
  8. Šmid, J.; Moravec, J.; Kodym, P.; Kratochvíl, L.; Hosseinian Yousefkhani, S.S. and Frynta, D., 2014. Annotated checklist and distribution of the lizards of Iran. Zootaxa. Vol. 3855, No. 1, pp: 1-97.
  9. Warren, D.L.; Glor, R.E. and Turelli, M., 2010. ENMTools: a toolbox for comparative studies of environmental niche models. Ecography. Vol. 33, No. 3, pp: 607-611.