ارزیابی مطلوبیت زیستگاه (Lacerta media (Reptilia: Sauria در ایران

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

ارزیابی زیستگاه مناسب برای پراکنش جانوران یکی از راه­ های دستیابی به اهداف حفاظت از تنوع زیستی می ­باشد. در مطالعه حاضر، مطلوبیت زیستگاه سوسمار سه خط مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق نتایج به ­دست آمده از تحلیل حداکثر بی­ نظمی (Maximum Entropy)، نواحی شمال­ غرب و غرب ایران به ­عنوان مناطق مساعد برای حضور گونه پیش ­بینی شده است. هم­ چنین نقاطی از حضور گونه در استان ­های البرز، آذربایجان­ شرقی، مرکزی و اصفهان ارائه شده بود در مطالعه حاضر خارج از محدوده مساعد حضور قرار گرفته ­اند. میزان بارندگی در سردترین فصل سال با نقش بیش از 40% در پیش ­بینی مطلوبیت زیستگاه، به­ عنوان مهم ­ترین عامل در حضور لاسرتای سه خط شناخته می­ شود. عدم پیش­ بینی نواحی فلات مرکزی و استان آذربایجان­ شرقی برای حضور این گونه را می­ توان با کاهش میزان بارندگی زمستانه در سال­ های اخیر دانست، هم­ چنین از بین رفتن زیستگاه و باغات در دره ­ها که مناسب ­ترین زیستگاه را برای آن شامل می شد، از عوامل کاهش اندازه جمعیت آن به ­شمار می ­روند. با بررسی عوامل تأثیرگذار بر پراکنش گونه و یافتن نواحی جدید مساعد حضور گونه می­ توان از خطر انقراض آن در محیط جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the habitat suitability of Lacerta media (Reptilia: Sauria) in Iran

نویسنده [English]

 • Nasser sancholi
Department of biology, faculty of science, university of Zabol, zabol, Iran
چکیده [English]

Habitat suitability prediction for the animals is one of the ways to achieve the conservation goals for biodiversity. In the present study, habitat suitability of Lacerta media has been evaluated. Based on the maximum entropy result, northwest and western Iran has been predicted as the most suitable for the species presence. Also there are several records of the species presence in Alborz, Markazi, East Azarbaijan and Esfahan provinces that currently situated outside of the suitable predicted region. Precipitation of the coldest quarter with contribution more than 40% was distinguished as the most contributed environmental variable for species presence. Unsuitability prediction of the species presence in central plateau and East Azarbaijan province directly has been influenced by the recent decreasing of winter precipitation. Also, disturbance the habitats of the species along valleys and rivers is the main factors to the decreasing population size of the species. Finally, evaluation the effective factors for species distribution and finding new suitable areas for species presence can help to prevent the species extinction risk in the wild.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lacerta media
 • Lacertidae
 • Winter precipitation
 • Habitat destruction
 • Human disturbance
 1. کفاش، ا. و یوسفی، م.، 1396. اثرات منفی تغییرات اقلیمی آینده بر لاسرتاهای کوه­ زی ایران. نشریه محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران). سال 70، شماره 1، صفحات 149 تا 160.
 2. Ananjeva, N.B.; Golynsky, E.A.; Hosseinian Yousefkhani, S.S. and Masroor, R., 2014. Distribution and environmental suitability of the small scaled rock agama, Paralaudakia microlepis (Sauria: Agamidae) in the Iranian Plateau. Asian Herpetol Res. Vol. 5, No. 3, pp: 161-167.
 3. Bickford, D.; Howard, S.D.; Ng, D.J. and Sheridan, J.A., 2010. Impacts of climate change on the amphibians and reptiles of Southeast Asia. Biodiversity and conservation. Vol. 19, No. 4, pp: 1043-1062.
 4. Hijmans, R.J.; Cameron, S.E.; Parra, J.L.; Jones, P. G. and Jarvis, A., 2005. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International journal of climatology. Vol. 25, No. 15, pp: 1965-1978.
 5. Hosseinian Yousefkhani, S.S.; Ficetola, G.F.; Rastegar-Pouyani, N.; Ananjeva, N.B.; Rastegar Pouyani, E. and Masroor, R., 2013. Environmental suitability and distribution of the Caucasian Rock Agama, Paralaudakia caucasia (Sauria: Agamidae) in western and central Asia. Asian Herpetol Res. Vol. 4, No. 3, pp: 207-213.
 6. Peterson, A.T. and Soberón, J., 2012. Species distribution modeling and ecological niche modeling: getting the concepts right. Natureza and Conservação. Vol. 10, No. 2, pp: 102-107.
 7. Sasaki, K.; Lesbarrères, D.; Watson, G. and Litzgus, J., 2015. Mining‐caused changes to habitat structure affect amphibian and reptile population ecology more than metal pollution. Ecological applications. Vol. 25, No. 8, pp: 2240-2254.
 8. Šmid, J.; Moravec, J.; Kodym, P.; Kratochvíl, L.; Hosseinian Yousefkhani, S.S. and Frynta, D., 2014. Annotated checklist and distribution of the lizards of Iran. Zootaxa. Vol. 3855, No. 1, pp: 1-97.
 9. Warren, D.L.; Glor, R.E. and Turelli, M., 2010. ENMTools: a toolbox for comparative studies of environmental niche models. Ecography. Vol. 33, No. 3, pp: 607-611.