بهینه سازی دستورالعمل رنگ آمیزی ماهیان خاویاری جهت مطالعات اسکلتی در مراحل مختلف رشدی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه شیلات، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

دستورالعمل رنگ آمیزی آلسیان بلو آلیزارین رد با موفقیت برای مراحل مختلف رشدی فیل ماهی (huso huso) به عنوان ماهی مدل خاویاری، جهت مطالعات تکوین (فردزایی) اسکلتی تهیه شد. جهت کسب بهترین دستورالعمل رنگ آمیزی، اندازه ماهی و خصوصیات ریختی آن در هر یک از مراحل رشدی مورد توجه قرار گرفت چرا که این فاکتورها رنگ آمیزی بافت را تحت تاثیر قرار می دهد. 3 مرحله رشدی مشخص برای بهترین دستورالعمل رنگ آمیزی در طی این مطالعه مشخص شد: 20 11 میلی متر (tl)؛ 29 21 میلی متر (tl)؛ 30 و بالاتر از 30 میلی متر (tl). به طور کلی جهت رنگ آمیزی اسکلتی از رنگ آلسیان بلو و آلیزارین رد به ترتیب برای رنگ آمیزی غضروف و استخوان استفاده می شود. مدت زمان انکوباسیون برای هر یک از محلول های به کار رفته جهت نفوذ رنگ به بافت های غضروفی و استخوانی بدون آسیب به بافت ها برای هر یک از مراحل رشدی به خوبی تنظیم شد. از آن جایی که تشخیص بافت های تازه غضروفی شده و یا تازه استخوانی شده لاروهای بسیار کوچک (به ترتیب 11 و 20 میلی متر) با این دستورالعمل امکان پذیر است، این دستورالعمل می تواند برای مطالعات تکوینی اسکلتی، بدشکلی های اسکلتی در لاروهای کوچک و بررسی تاثیر عوامل مختلف محیطی و تغذیه ای بر میزان استخوانی شدن ماهیان خاویاری مفید باشد.

کلیدواژه‌ها