ارزیابی تحمل به شوری لارو ماهی قره برون (Acipenser persicus) تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا (Artemia urmiana) غنی شده با ویتامین ث و hufa وارداتی و داخلی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران

2 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

تاثیر اسیدهای چرب فوق غیراشباع با دو منبع وارداتی و داخلی و سطوح مختلف ویتامین ث برتحمل شوری لارو ماهی قره برون مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. سیست آرتمیا ارومیانا در شرایط استاندارد تفریخ و توسط یک امولسیون وارداتی و یک روغن ماهی داخلی همراه با سه سطح ویتامین ث غنی و به مدت 20 روز لارو ماهی قره برون از آن ها تغذیه نمود.در پایان دوره آزمایش با اندازه گیری اسیدهای چرب در آرتمیا و لارو ماهی و تحمل شوری لاروهای تیمار شده با قرار دادن آن ها در شوری های مختلف و زمان های متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بازماندگی و تحمل به شوری های بالا در کلیه لاروهای تیماری در مقایسه با گروه شاهد که از آرتمیا غنی نشده تغذیه نموده بودند به طور معنی داری (p<0.05) افزایش نشان داد.کلیه فاکتورهای اصلی بر تحمل شوری لارو ماهی قره برون در شوری 12 گرم در لیتر و پس از 120 ساعت تاثیر معنی داری نشان دادند (p<0.05) ولی بین تیمارهای ترکیبی اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (p>0.05). از بین فاکتورهای اصلی (ices30/4 (1/00±100/00 درصد سطح 20 درصد ویتامین ث (1/00±99/00 درصد) و زمان 24 ساعت غنی سازی غذای زنده (1/00±99/00 درصد) بیش ترین افزایش بقاء در لارو ماهی های تحت استرس را به وجود آوردند. هم چنین میزان اسیدهای چرب امگا 3 و 6 چه در آرتمیا غنی شده و چه در لارو ماهی تغذیه شده از آرتمیای غنی شده به خصوص با امولسیون تجاری افزایش معنی داری با گروه شاهد نشان داد (p<0.05)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of salinity tolerance in Acipenser persicus larvae fed Artemia urmiana nauplii enriched with imported and inland HUFA and vitamin C

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Hafezieh 1
  • Hamid Ramezani 2
  • Daniel Azhdari 1
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 3
1 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO), P.O.Box: 14155-6116, Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO), P.O.Box: 14155-6116, Tehran, Iran
3 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University of Varamin, Iran
چکیده [English]

The effects of Highly Unsaturated Fatty Acid (HUFA) and different vitamin C levels were investigated  on  salinity  tolerance  in  Persian  Sturgeon  larvae.  Artemia  urmiana  cysts  were hatched  with  standard  method  and  the  nauplii  were  enriched  with  a  imported  emulsion (ICES30/4), homemade sturgeon ovary oil both supplemented with three vitamin C levels and fed to the fish larvae as live food for 20 days. At the end of experiments, fatty acids profile in Artemia  nauplii  and  fish  larvae,  salinity  tolerance  in  fish  larvae  exposed  in  different  water salinities  during  different  times  were  determined.  Results  showed  that,  the  survival  rate  and salinity  tolerance  of  fish  in  high  water  salinity  were  increased  significantly  (P<0.05)  in  all treatments compared to the control fish larvae which were fed Artemia nauplii unenriced. All the  main  factors  have  significantly  effects  (P<0.05)  on  salinity  tolerance  of  sturgeon  fish larvae when exposed in 12 ppt salinity after 120 h  but there are not any differences in fishes salinity  tolerance  between    the  HUFA  and  vitamin  C    combination  treatments  (P>0.05). Survival  rate  in  the  main  treatments  IES30/4,  vitamin  C  (20%)  and  24  h  enrichment  period were  100%±1.00,  99%±1.00,  99%±1.00  respectively  which  caused  the  highest  salinity tolerance  in  fish  larvae.  Also,  omega  3  and  omega  6  fatty  acids  in  all  Artemia  nauplii  and sturgeon  fish  larvae  treatment  especially  those  enriched  with  the  commercial  emulsion increased significantly compared to control groups (P<0.05). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser persicus
  • Salinity tolerance
  • Artemia urmiana
  • vitamin C
  • HUFA