مقایسه اثرات فیتواستروژن های جنیستین و اکوال بر سطوح هورمون های استروئید جنسی در فیل ماهی ماده (Huso huso) پرورشی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 موسسه تحقیقات تاسماهیان دریای خزر، رشت، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین اثرات فیتواستروژن های جنیستین و اکوال بر سطوح هورمون های استروئید جنسی در فیل ماهی ماده پرورشی 5 ساله طی یک سال انجام شد. سطوح تستوسترون در ابتدا و انتهای دوره آزمایش اختلاف معنی داری (0/05 > p) را در همه تیمارها به استثنای جنیستین با غلظت 0/4 گرم در کیلوگرم و تیمار شاهد نشان داد. سطوح تستوسترون در انتهای دوره آزمایش افزایش معنی داری را در تیمارهای اکوال با غلظت 0/4 گرم در کیلوگرم نشان داد که به حداکثر 1/91 ± 21/04 نانوگرم در میلی لیتر رسید. سطوح استرادیول هر تیمار در انتهای دوره افزایش یافت که اختلاف معنی داری (0/05 > p) را در جنیستین با غلظت 0/8 و 1/6 گرم در کیلوگرم نشان داد. سطوح استرادیول در انتهای دوره در تیمار اکوال با غلظت 0/4 گرم در کیلوگرم به حداکثر 1/04 ± 12/6 نانوگرم در میلی لیتر رسید (0/05 > p). سطوح پروژسترون در انتهای دوره بین تیمارها فاقد اختلاف معنی دار بود (0/05 < p). نتایج حاصل مبین افزایش معنی دار در سطوح هورمون های تستوسترون و استرادیول در برخی غلظت ها به ویژه در تیمار اکوال با غلظت 0/4 گرم در کیلوگرم بود. در مقایسه، تاثیر استروژنیک اکوال نسبت به جنیستین در فیل ماهی ماده بیش تر بود.

کلیدواژه‌ها