مقایسه اثرات فیتواستروژن های جنیستین و اکوال بر سطوح هورمون های استروئید جنسی در فیل ماهی ماده (Huso huso) پرورشی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 موسسه تحقیقات تاسماهیان دریای خزر، رشت، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین اثرات فیتواستروژن های جنیستین و اکوال بر سطوح هورمون های استروئید جنسی در فیل ماهی ماده پرورشی 5 ساله طی یک سال انجام شد. سطوح تستوسترون در ابتدا و انتهای دوره آزمایش اختلاف معنی داری (0/05 > p) را در همه تیمارها به استثنای جنیستین با غلظت 0/4 گرم در کیلوگرم و تیمار شاهد نشان داد. سطوح تستوسترون در انتهای دوره آزمایش افزایش معنی داری را در تیمارهای اکوال با غلظت 0/4 گرم در کیلوگرم نشان داد که به حداکثر 1/91 ± 21/04 نانوگرم در میلی لیتر رسید. سطوح استرادیول هر تیمار در انتهای دوره افزایش یافت که اختلاف معنی داری (0/05 > p) را در جنیستین با غلظت 0/8 و 1/6 گرم در کیلوگرم نشان داد. سطوح استرادیول در انتهای دوره در تیمار اکوال با غلظت 0/4 گرم در کیلوگرم به حداکثر 1/04 ± 12/6 نانوگرم در میلی لیتر رسید (0/05 > p). سطوح پروژسترون در انتهای دوره بین تیمارها فاقد اختلاف معنی دار بود (0/05 < p). نتایج حاصل مبین افزایش معنی دار در سطوح هورمون های تستوسترون و استرادیول در برخی غلظت ها به ویژه در تیمار اکوال با غلظت 0/4 گرم در کیلوگرم بود. در مقایسه، تاثیر استروژنیک اکوال نسبت به جنیستین در فیل ماهی ماده بیش تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effects of phytoestrogens genistein and Equol levels of sex steroid hormones in farmed female beluga (Huso huso)

نویسندگان [English]

 • Ayoub Yousefi 1
 • Mohammad Sudagar 1
 • Mahmoud Bahmani 2
 • Seyed Abbas Hosseini 1
 • Amir Ahmad Dehghani 1
 • Mohamad Ali Yazdani Sadati 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Department of physiology and histology, Dadman international sturgeon research institute, P.O.Box: 3464-41635, Rasht, Iran
چکیده [English]

The  present  study  was  carried  out  with  aims  at  dettecting  the  effects  of  different concentrations  of  soy  -  phytoestrogens  Genistein  (GE)  and  equol  (EQ)  on    farmed  female beluga 5 - year - old during a year. Testosterone (T) level was 0.3 ± 0.06 ng/ml at the start and reached to a maximum (21.04 ± 1.91 ng/ml) at EQ 0.4 g/kg at the end of experiment (P<0.05). 17β - estradiol (E2) levels increased significantly at some concentrations of GE and EQ at the end  than  start  and  reached  to  a  maximum  (12.6  ±  1.04  ng/ml)  at  EQ  0.4  g/kg  at  the  end  of experiment  (P<0.05).  17α-  hydroxy  progesterone  (17α  -  OHP)  showed  no  significant difference.  In  conclusion,  equol  at  concentration  0.4  g/kg  showed  more  powerful  positive effects on testosterone (T) and estradial (E2) than other concentrations of equol and genistein in  farmed  female  Huso  huso.  Comparatively,  EQ  showed  more  estrogenic  effects  on  ovary development in comparison to GE concentrations.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phytostrogens
 • Genistein
 • Equol
 • Sex steroid hormones
 • Huso huso