بررسی تغییرات ریختی و آلومتری رشد تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) در طی تکوین لاروی

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 گروه پاتوبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، کرج ، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر الگوهای رشد آلومتری تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) در طی دوره تکوین لاروی از زمان تخم گشایی تا روز پنجاهم مورد مطالعه قرارگرفت. برای این تحقیق تعداد 180 لارو تاسماهی استرلیاد نمونه برداری و از سطح جانبی چپ آن ها عکس برداری گردید. فواصل طولی با نرم افزار image j از روی تصاویر دوبعدی اندازه گیری گردید. الگوی رشد آلومتری به صورت تابع توانی طول کل با استفاده از داده های تغییر نیافته در فرمول y=axb اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تمایز و ریخت زایی در طول مراحل پیش لاروی نسبت به مراحل لاروی و بعد از آن بیش تر می باشد. الگوی رشد طول دم تا روز چهاردهم، طول سر تا روز هفدهم، عرض سر تا روز بیستم بعد از تخم گشایی آلومتریک مثبت بود و دلیل آن می تواند اولویت عملکردهای حیاتی مانند دستگاه های حسی، تنفس و شنا باشد. زمان تفکیک چین باله ها در باله های غیرجفت در روز 14-11 بعد از تخم گشایی با الگوی دم (روز چهاردهم) مشابه بود. تمایز باله های غیرجفت، رشد سریع طول دم ماهی، رشد آلومتریک منفی در ارتفاع دم تا روز هفتم بعد از تخم گشایی همگی به بهبود قدرت شنای ماهی می تواند مرتبط باشد.

کلیدواژه‌ها