بررسی تغییرات ریختی و آلومتری رشد تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) در طی تکوین لاروی

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 گروه پاتوبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، کرج ، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر الگوهای رشد آلومتری تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) در طی دوره تکوین لاروی از زمان تخم گشایی تا روز پنجاهم مورد مطالعه قرارگرفت. برای این تحقیق تعداد 180 لارو تاسماهی استرلیاد نمونه برداری و از سطح جانبی چپ آن ها عکس برداری گردید. فواصل طولی با نرم افزار image j از روی تصاویر دوبعدی اندازه گیری گردید. الگوی رشد آلومتری به صورت تابع توانی طول کل با استفاده از داده های تغییر نیافته در فرمول y=axb اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تمایز و ریخت زایی در طول مراحل پیش لاروی نسبت به مراحل لاروی و بعد از آن بیش تر می باشد. الگوی رشد طول دم تا روز چهاردهم، طول سر تا روز هفدهم، عرض سر تا روز بیستم بعد از تخم گشایی آلومتریک مثبت بود و دلیل آن می تواند اولویت عملکردهای حیاتی مانند دستگاه های حسی، تنفس و شنا باشد. زمان تفکیک چین باله ها در باله های غیرجفت در روز 14-11 بعد از تخم گشایی با الگوی دم (روز چهاردهم) مشابه بود. تمایز باله های غیرجفت، رشد سریع طول دم ماهی، رشد آلومتریک منفی در ارتفاع دم تا روز هفتم بعد از تخم گشایی همگی به بهبود قدرت شنای ماهی می تواند مرتبط باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of morphogenesis and allometric growth pattern of Sterlet, Acipenser ruthenus, during early larval development

نویسندگان [English]

  • pegah Zargarian 1
  • Abolghasem Kamali 1
  • Soheil Eagderi 2
  • Fariborz Moaier 3
1 Department of Fisheries Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Fisheries, College of Agriculture and Natural Resources of Karaj, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Department of Pathobiology,Islamic Azad university Karaj Branch, P.O. Box:31485-313, Karaj, Iran
چکیده [English]

Allometric  growth  pattern  of  Sterlet  (Acipenser  ruthenus)  was  studied  during  larval development  from  hatching  up  to  50  days  post  hatching.  For  this  experiment,  in  total  180 specimens  were  sampled  and  their  left  side  photographed  using  a  digital  camera. Morphometric  parameters  of  this  study  obtained  from  2D  pictures  of  specimens  using  the software  ImageJ  and  allometric  growth  pattern  was  calculated  as  a  power  function  of  total length  using  non-transformed  data:  Y=axb.  Results  revealed  that  morphogenesis  and differentiation  during  early  ontogeny  i.e.  prelarval  stages  is  more  intense  than  larval  stage. The  allometric  growth  pattern  of  the  tail  length,  head  length  and  head  width  were  positive allometric  up  to  14,  17  and  20  dph,  respectively.  This  can  be  as  result  of  vital  functions importance  including  swimming,  respiration  and  sensory  systems  during  this  period.  The timing of finfold differentiation into unpaired fins (11-14 dph) is similar to that of tail growth pattern. Differentiation into unpaired along with growth of the tail and negative allometry of caudal peduncle in day 7 dph can be related to improve of fish swimming ability. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sterlet
  • Growth
  • Allometry
  • Morphgenesis
  • Larval development