مقادیر الکترولیت ها و استروئیدهای جنسی خون فیل ماهیان پرورشی (Huso huso)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر، آزاد شهر، ایران

2 مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی، گرگان، ایران

چکیده

در این مطالعه مقادیر الکترولیت ها و استروئیدهای جنسی خون فیل ماهی (huso huso) جوان پرورشی مورد مطالعه قرار گرفته است. 41 عدد ماهی شامل 23 ماهی ماده و 18 ماهی نر از گروه های سنی مختلف 4، 6، 7 و 8 سال از استخرهای پرورشی کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی (استان گلستان) به صورت تصادفی انتخاب شد. خون گیری از ناحیه سیاهرگ دمی واقع در پشت باله مخرجی فیل ماهیان پرورشی صورت گرفت. پس از جداسازی سرم، الکترولیت ها (کلسیم، سدیم و پتاسیم) و مقادیر استروئیدهای جنسی اندازه گیری شد. مقایسه پارامترهای الکترولیتی سرم خون حاکی از عدم اختلاف معنی دار در دو جنس نر و ماده بود. بررسی روند تغییرات الکترولیت های سرم خون در مراحل مختلف رسیدگی جنسی در جنس های نر و ماده اختلاف معنی داری را نشان نداد. آنالیز رگرسیونی اثر رسیدگی جنسی بر میزان الکترولیت های سرم خون در جنس نر و ماده نشان داد که با افزایش رسیدگی جنسی بر میزان کلسیم سرم خون افزوده شد. مقادیر هورمون های تستوسترون و 17 آلفا هیدروکسی پروژسترون در ماهیان نر در مرحله v اختلاف معنی داری با مراحل ما قبل داشت. ولی نوسانات 17 بتا استرادیول نامنظم بود. با توجه به نتایج، در سن شش سالگی می توان جنسیت ماهیان را براساس میزان هورمون تستوسترون تعیین نمود (بیش از 5 نانوگرم در میلی لیتر). در جنس ماده مقادیر هورمون های تستوسترون، 17 بتا استرادیول و 17 آلفا هیدروکسی پروژسترون قبل از مرحله زرده سازی نسبتا پائین بود. اما طی مرحله زرده سازی (مرحله iv) مقادیر هورمون های تستوسترون و 17 بتا استرادیول افزایش یافت. نوسانات 17 آلفا هیدروکسی پروژسترون نامنظم بود. بر اساس نتایج به دست آمده هورمون های تستوسترون، 17 بتا استرادیول و 17 آلفا هیدروکسی پروژسترون از شاخص های مهم تمایز و رسیدگی جنسی در فیل ماهی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electrolytes and Sex steroids profiles of cultured Beluga (Huso huso)

نویسندگان [English]

  • Afshin Ghlichi 1
  • Reza Akrami 1
  • Sara Jorjani 1
  • Nour Mohammad Makhdoomi 2
  • Ali Taheri 2
1 Fishery Department, College of Agricultural and Natural Resources, Islamic Azad University, Azadshar branch. Azadshar, Iran
2 Sturgeon Propagation and Rearing Center of Shahid Marjani, P.O.Box: 49315-143, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In  this  study  electrolytes  and  sex  steroids  levels  of  beluga  (Huso  huso)  were  determined. Forty-one fish selected randomly from different age groups (4, 6, 7 and 8 year-old) including 23 females and 18 males in Shahid Marjani Sturgeon Culture  Center located in the Golestan Province (Gorgan, Iran). Blood sampling was taken from the caudal vein of fish. After serum separation, electrolytes (calcium, sodium and potasium) and sex steroids were determined. No significant  differences  were  seen  between  male  and  female  for  blood  serum  electrolytes. There  is  not  any  difference  in  electrolytes  fluctuation  of  Beluga  between  males  and  females when  evaluated  with  sex  maturation.  The  results  of  linear  regression  analysis  in  male  and female showed that with the increase in gonad maturation the level of calcium was increased. Testosterone and 17α-hydroxyprogestrone levels showed significant difference in males at the stage  V.  The  level  of  estradiol-17β  (E2)  in  males  showed  chaotic  fluctuations  in  different stages.  By  six  years,  all  males  could  be  separated  from  females  based  on  T  content  (>5 ng/ml).  In  females,  T,  E2  and  17-OHP  levels  were  relatively  low  before  vitellogenesis,  but during the vitellogenesis (stage IV) the level of T and E2 dramatically increased. The level of 17α-hydroxyprogestrone showed chaotic fluctuations in different stages. In conclusion, T, E2 and 17-OHP hormones are most important indices of sexual maturation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrolyte
  • Sex steroids
  • cultured beluga (Huso huso)