حساسیت چشایی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus borodin، 1897) نسبت به طعم شیرینی و تلخی

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در این مطالعه ترجیح چشایی بچه تاسماهیان ایرانی نسبت به 4 غلظت ساکارز (10، 1، 0/8 و 0/5 %) و 4 غلظت کلریدکلسیم (10، 1، 0/5 و 0/1 %) به کمک آزمون های رفتاری مورد شناسایی قرار گرفت. ماهیان مورد استفاده به 3 گروه وزنی کوچک (با میانگین وزن 10 - 7 گرم)، متوسط (20 -15 گرم) و بزرگ (28- 23 گرم) تقسیم شدند. نتایج مطبوعیت چشایی داخل و خارج دهانی نشان داد که اختلاف میان 3 گروه وزنی معنی دار نبود (0/05 < p). هم چنین مشاهده شد که کلرید کلسیم در هر 3 گروه وزنی برگیرندگی چشایی خارج دهانی تاثیر مثبت داشت (0/05 < p). به عبارت دیگر، با افزایش غلظت، شاخص مطبوعیت چشایی خارج دهانی افزایش یافت. بیش ترین میزان شاخص داخل دهانی در اثر کلریدکلسیم نیز برای گروه وزنی کوچک در غلظت 1 % و برای گروه وزنی متوسط و بزرگ در غلظت 10 % به دست آمد. اما، ساکارز اثر منفی در دریافت گرانول ها برای گروه وزنی بزرگ و اثر منفی در بلعیدن گرانول ها برای هر 3 گروه وزنی داشته است. بنابراین نتایج، می توان گفت افزودن 1- 0/5% کلریدکلسیم در جیره غذایی بچه تاسماهیان ایرانی می تواند وضعیت تغذیه را در این گونه بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taste sensitivity of Persian sturgeon (Acipenser persicus) to sweetness and bitterness

نویسندگان [English]

  • Sepideh Kordjazy
  • Valiallah jafari
  • Rasoul Ghorbani
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In  this  study,  taste  preference  of  juveniles  of  Persian  sturgeon  were  identified  to  4 concentrations of sucrose (10, 1, 0.8 and 0.5) and 4 concentrations of calcium chloride (10, 1, 0.5  and  0.1)  by  using  behavioral  assay  method.  The  fish  used  were  divided  into  3  weight groups:  small  group  (average  weight  was  7-10  g),  medium  group  (15-20  g)  and  large  group (23-28  g).  The  results  of  index  of  palatability,  for  both  intra-oral  and  extra-oral  receptions, revealed that the differences among 3 weight groups were not significant generally (p> 0.05). It is also found that calcium chloride had positive effect on extra-oral taste reception in all 3 weight  groups.  In  other  words,  the  index  of  extra-oral  palatability  increased  by  increasing concentration.  The  maximum  levels  of  index  of  intra-oral  palatability  for  calcium  chloride were  observed  at  concentrations  of  1%  (for  small  group)  and  10%  (for  medium  and  large group).  But sucrose had negative effect on number of catching acts, just for large group, and it had also negative effect on consumption of granules for all 3 weight groups. Based on these results, we can say addition of 0.5-1 % calcium chloride in juveniles of Persian sturgeon diet can improve feeding status in this species. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser persicus
  • taste palatability
  • citric acid and sodium chloride