بررسی ارتباط بین شاخص های بیوشیمیایی سرم خون با برخی از خصوصیات بیولوژیکی گناد در تاسماهی سیبری (Acipenser ruthenus) و ماهی استرلیاد (Acipenser baeri)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان خاویاری، رشت، ایران

چکیده

شاخص های خونی در فیزیولوژی ماهی بسیار تاثیرگذار می باشد، لذا با شناخت صحیح از وضعیت خونی ماهیان خاویاری می توان راندمان حفظ، بازسازی، تکثیر و پرورش این ماهیان ارزشمند را افزایش داد. تحقیق حاضر جهت بررسی ارتباط بین فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون (کلسیم، منیزیوم، پروتئین کل، کلسترول و گلوکز) با وزن ماهیان ماده و برخی از خصوصیات بیولوژیکی گناد (درصد لقاح، میزان تخم سیال، شاخص گنادوسوماتیک، شاخص قطبیت و قطر تخمک) در 9 ماهی ماده از جمعیت مهاجر استرلیاد (Acipenser ruthenus) و 3 ماهی ماده از جمعیت مهاجر تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) در بهار 1391 صورت گرفت. در ماهی استرلیاد ارتباط منفی معنی داری بین کلسیم خون با قطر تخمک و درصد لقاح مشاهده گردید (0/05>p). هم چنین ارتباط منفی معنی داری بین کلسیم خون با میزان تخم سیال و شاخص گنادوسوماتیک وجود داشت (0/01>p). ارتباط منفی معنی داری نیز بین پروتئین کل با قطر تخمک و میزان تخم سیال وجود داشت (0/05>p). ارتباط بین کلسترول خون با قطر تخمک، میزان تخم سیال، درصد لقاح و شاخص گنادوسوماتیک مثبت بود اما این ارتباط معنی دار نبود. در ماهی خاویاری سیبری ارتباط منفی معنی داری بین گلوکز خون و وزن بدن وجود داشت (0/05>p) هم چنین ارتباط مثبت معنی داری بین پروتئین کل و شاخص گنادوسوماتیک مشاهده گردید (0/05>p). کلسیم خون با وزن بدن، شاخص قطبیت، میزان تخم سیال و درصد لقاح دارای ارتباط مثبت بود که این ارتباط معنی دار نبود. ارتباط بین پروتئین کل و کلسترول خون با وزن بدن، میزان تخم سیال و درصد لقاح منفی بود که این ارتباطات معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of correlation between biochemical factors of blood with some biological characteristic of gonad in Acipenser ruthenus and Acipenser baeri

نویسندگان [English]

  • Hajar Azarin 1
  • Mohammad Reza Imanpoor 1
  • Mohammad Pourdehghani 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Dadman international sturgeon research institute, P.O.Box: 3464-41635, Rasht, Iran
چکیده [English]

Blood indexes are very important in fish physiology, the more knowledge of blood indexes of  fishes,  the  more  ability  of  breeding  and  culturing  of  them.  In  the  present  study,  The correlation  between  biochemical  factors  of  blood  (calcium,  magnesium,  total  protein, cholesterol  and  glucose)  with  weight  of  female  fishes  and  some  biological  characteristics  of gonad  (e.g.  fertilization  rate,  fluid  egg  rate,  gonadosomatic  index  ,  polarization  index  and oocyte diameter) in 9 female of the migratory population of Sterlet (Acipenser ruthenus) and 3 female of the migratory population of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) in Spring of the 2012  were  determined.  In  Sterlet,  significant  negative  correlations  were  observed  between blood  Ca+2  with  oocye  diameter  and  fertilization  rate  (P<0.05).  Also  there  was  significant negative  correlations  between  blood  Ca+2  with  fluid  egg  rate  and  gonadosomatic  index (P<0.01). There was an invert correlation between total protein with oocyte diameter and fluid egg  rate  (P<0.05).  Relationship  between  blood  cholesterol  with  oocyte  diameter,  fluid  egg rate,  and  fertilization  rate  and  gonadosomatic  index  was  direct,  but  this  correlation  was  not significant.  In  Siberian  sturgeon,  there  was  an  invert  correlation  between  blood  glucose  and body  weight  (P<0.05).  Also  there  was  significant  positive  correlation  between  total  protein and  gonadosomatic  index  (P<0.05).  Blood  calcium  was  positively  correlated  with  body weight, polarization index, fluid egg rate and fertilization rate but these correlations were not significant. Relationship between total protein and  blood cholesterol with body weight,  fluid egg rate, fertilization rate was negative that was not significant. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser ruthenus
  • Acipenser baeri
  • biochemical factors of blood
  • calcium
  • Fertilization rate
  • Gonadosomatic index