جداسازی، کشت و شناسایی سلول های بنیادی عصبی مغز تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در بررسی حاضر، تلاش شد تا از بخش های مختلف مغز تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus، chondrostei) به عنوان یک ماهی غضروفی استخوانی کشت سلول بنیادی عصبی تهیه گردد. بدین منظور، بخش های تلن سفالن، مزن سفالن و متن سفالن مغز تاسماهی ایرانی جداسازی، در محیط dmem/f12 غنی شده با سرم گاوی جنینی (20% fbs) کشت داده شده و در دمای 0c25 با co2%5 نگهداری شدند. محیط کشت هر سه روز یک بار تعویض و با محیط تازه جایگزین گردید. سلول های حاصله پس از گذشت 3 2 هفته متلاقی و پاساژ داده شدند. سلول های کشت متن سفالن (مخچه) مغز تاسماهی ایرانی (cps) پس از طی بیش از 7 ماه و 9 پاساژ هم چنان زنده بوده و ذخایر آن در آزمایشگاه موجود است. کشت های سلولی به دست آمده، با استفاده از ازت مایع منجمد شدند. میزان بازمانی سلول ها پس از انجماد زدایی %70 بود. در بررسی ایمنوسیتوشیمیایی، سلول های موجود در کشت (کشت cps)، واکنش مثبت به آنتی بادی ضد نستین به عنوان یک مارکر سلول های بنیادی عصبی نشان دادند. با توجه به پایداری کشت های به دست آمده به ویژه کشت cps می توان آن را به عنوان یک کشت طولانی مدت پایدار در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation, Cultivation and Characterization of Neural stem cells from Persian Sturgeon (Acipenser persicus) Brain

نویسندگان [English]

  • Hadiseh Kashiri 1
  • Ali Shabani 1
  • Kamran Haidari 2
  • Mohammad Reza imanpoor 1
  • Mohsen Saeedi 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Gorgan University of Medical Sciences, P.O.Box: 619, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In  the  present  study,  we  tried  to  cultivate  neural  stem  cells  from  different  regions  of Persian  sturgeon  (Acipenser  persicus)  brain,  as  a  chondrostei  fish.  For  this,  telencephalon, mesencephalon  and  metencephalon  of  the  brain  were  separated,  cultivated  in  DMEM/F12 medium  supplemented  with  fetal  bovine  serum  (20%  FBS)  and  maintained  at  250C  with 5%CO2.  Medium  was  changed  every  3s  days  and  replaced  with  fresh  medium.  After  2-3 weeks, cells were confluent and passaged. Cells of metencephalon (cerebellum) culture from Persian  sturgeon  brain  (CPS)  are  still  alive  after  about  7  months  and  9  passages  and  their stocks are available in the laboratory. The cell cultures have been cryopreserved using liquid nitrogen. The  survival rate  of cells  was 70%  after thawing.  In immonocytochemistry  survey, cells  were  immonopositive  for  anti-nestin  antibody,  as  a  neural  stem  cell  marker.  The obtained  cultures  could  be  considered  as  a  constant  long  term  culture  because  of  their stability, and could be used in different studies. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibody
  • Persian sturgeon
  • stem cell
  • culture
  • brain