بررسی روند تغییرات برخی از ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون و تغییرات میزان شاخص گنادی در مولدین نارس، درحال رسیدگی و مولدین رسیده تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در این تحقیق میزان ترکیبات بیوشیمیایی (کلسیم، منیزیم، پروتئین کل و گلوکز) سرم در سه گروه از مولدین ماده تاسماهی ایرانی بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند. میزان رسیدگی مولدین براساس میزان شاخص گنادی تعیین شد. تفاوت معنی داری بین میزان شاخص گنادی در بین مولدین سه گروه وجود داشت (0/05>p). به طوری که کم ترین میزان شاخص گنادی مربوط به مولدین نارس و بیش ترین میزان مربوط به مولدین رسیده بود. نتایج مطالعه بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین میزان کلسیم، گلوکز و پروتئین کل بین هر سه گروه از مولدین مورد مطالعه بود (0/05>p). به طوری که میزان کلسیم در مولدین درحال رسیدگی (0/78±2/86 میلی گرم بر دسی لیتر) به مراتب بیش تر از مولدین نارس (0/12±0/29 میلی گرم بر دسی لیتر) و مولدین رسیده (0/05±0/07 میلی گرم بر دسی لیتر) بود (0/05>p). درحالی که میزان پروتئین کل در مولدین رسیده (0/87±6/71 گرم بر دسی لیتر) بیش تر از مولدین نارس (0/28±2/37 گرم بر دسی لیتر) و مولدین درحال رسیدگی (1/13±2/81 گرم بر دسی لیتر) به دست آمد. میزان گلوکز در مولدین رسیده، مولدین نارس و درحال رسیدگی به ترتیب 12/98±132/63 میلی گرم بر دسی لیتر، 3/7±118 میلی گرم بر دسی لیتر و 0/29±78 میلی گرم بر دسی لیتر اندازه گیری شد. تفاوت معنی داری در غلظت منیزیم بین سه گروه مولدین مشاهده نشد (0/05<p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of changes in some biochemical factors and gonadosomatic index in immature, maturing and mature females Persian sturgeon (Acipenser persicus)

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Hosseinzadeh
  • Mohammad Reza Imanpoor
  • Hamed Nekoubin
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In present study, we investigated and compared serum biochemical (Calcium, Magnesium, Total  Protein  and  Glucose)  levels  in  three  groups  of  female  Persian  sturgeon  (A.  persicus). The  gonadal  maturation  was  determined  by  gonadosomatic  index  (GSI).    There  was significant  difference  among  GSI  in  three  groups  of  female  Persian  sturgeon  (P<0.05).  The lowest  GSI  belonged  in  immature  female  and  the  highest  GSI  belonged  in  mature  females. The  result  showed  that,  there  was  significant  difference  among  calcium,  total  protein  and glucose levels in three groups of female Persian sturgeon (P<0.05). Calcium level in maturing females  (2.86±0.78  mg/dl)  was  higher  than  in  immature  (0.29±0.12  mg/dl)  and  mature females  (0.07±0.05  mg/dl).  While,  total  protein  level  in  mature  female  (6.71±0.87  g/dl)  was higher than in immature (2.37±0.28 g/dl) and maturing females (2.81±1.13g/dl). The level of glucose  in  maturing,  immature  and  maturing  females  was  measured  132.63±12.98  mg/dl, 118±3.7  mg/dl  and  78±0.29  mg/dl,  respectively.  No  significant  difference  observed  in magnesium concentration of three groups of female Persian sturgeon (P>0.05). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian sturgeon
  • Acipenser persicus
  • Hematology
  • biochemical