بررسی روند تغییرات برخی از ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون و تغییرات میزان شاخص گنادی در مولدین نارس، درحال رسیدگی و مولدین رسیده تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در این تحقیق میزان ترکیبات بیوشیمیایی (کلسیم، منیزیم، پروتئین کل و گلوکز) سرم در سه گروه از مولدین ماده تاسماهی ایرانی بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند. میزان رسیدگی مولدین براساس میزان شاخص گنادی تعیین شد. تفاوت معنی داری بین میزان شاخص گنادی در بین مولدین سه گروه وجود داشت (0/05>p). به طوری که کم ترین میزان شاخص گنادی مربوط به مولدین نارس و بیش ترین میزان مربوط به مولدین رسیده بود. نتایج مطالعه بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین میزان کلسیم، گلوکز و پروتئین کل بین هر سه گروه از مولدین مورد مطالعه بود (0/05>p). به طوری که میزان کلسیم در مولدین درحال رسیدگی (0/78±2/86 میلی گرم بر دسی لیتر) به مراتب بیش تر از مولدین نارس (0/12±0/29 میلی گرم بر دسی لیتر) و مولدین رسیده (0/05±0/07 میلی گرم بر دسی لیتر) بود (0/05>p). درحالی که میزان پروتئین کل در مولدین رسیده (0/87±6/71 گرم بر دسی لیتر) بیش تر از مولدین نارس (0/28±2/37 گرم بر دسی لیتر) و مولدین درحال رسیدگی (1/13±2/81 گرم بر دسی لیتر) به دست آمد. میزان گلوکز در مولدین رسیده، مولدین نارس و درحال رسیدگی به ترتیب 12/98±132/63 میلی گرم بر دسی لیتر، 3/7±118 میلی گرم بر دسی لیتر و 0/29±78 میلی گرم بر دسی لیتر اندازه گیری شد. تفاوت معنی داری در غلظت منیزیم بین سه گروه مولدین مشاهده نشد (0/05<p).

کلیدواژه‌ها