تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره به عنوان جاذب غذایی بر شاخص های رشد و میزان غذاگیری تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر، تاثیر سطوح متفاوت نوکلئوتید جیره (واناژن) به عنوان جاذب غذایی بر شاخص های رشد و میزان غذاگیری ماهی قره برون (Acipenser persicus) مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان با میانگین وزنی 2/12 ± 42/37 گرم و میانگین طول0/61 ± 23/67 سانتی متر به 4 تیمار با سطوح متفاوت نوکلئوتید جیره (0، 0/25، 0/35 و 0/5 درصد) با سه تکرار با تراکم 12 ماهی در هر تانک تقسیم شدند. پس از 10 هفته غذادهی بازماندگی، شاخص های رشد و غذاگیری از قبیل ضریب افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، شاخص وضعیت، ضریب تبدیل غذایی و ضریب کارایی غذا بررسی و از نظر معنی داری با روش one- way anova در نرم افزار spss 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بهترین نتایج از نظر مقایسه وزن و طول نهایی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و ضریب کارایی غذا متعلق به تیمار 2 (0/35 درصد نوکلئوتید) بود. هم چنین تیمار 2 در بین تیمارهای تغذیه شده با نوکلئوتید مقادیر ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و ضریب کارایی غذا در مقایسه با تیمارهای 1 و 3 نیز بالاترین مقادیر را با تفاوت معنی داری را به خود اختصاص داد. این تحقیق نشان داد افزودن نوکلئوتید سبب افزایش غذای مصرفی، کاهش هدر رفت غذا و در نتیجه سبب افزایش نرخ رشد در ماهیان قره برون گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of dietary nucleotides as food attractant on growth and feeding rate of Persian sturgeon (Acipenser persicus)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khani
  • Mohammad Reza imanpoor
  • Vahid Taghizadeh
  • Hamed Kolangi Miandare
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In  the  present  study,  the  effect  of  different  levels  of  dietary  nucleotides  (Vanazhen)  as  a food  attractant  on  the  growth  rate  and  feeding  rate  of  Persian  sturgeon  (Acipenser  persicus) were studied. Fish with an average weight of 42/37 ± 2/12 g and mean length of 23/67 ± 0/61 cm were divided to 4 treatments with different levels of nucleotides in the diet (0, 0/25, 0/35 and  0/50%)  with  three  replications  containing  12  fish  per  tank.  After  10  weeks  feeding, survival,  growth  and  feeding  indices  such  as  weight  gain,  specific  growth  rate,  condition index, feed conversion and feed efficiency ratio were examined and the significance of them were analyzed using One-way ANOVA analysis software Spss 18. The best results in terms of weight  and  length  compared  to  the  weight  gain,  feed  conversion  ratio,  specific  growth  rate and feed efficiency ratio from treatment 2 (0/35% of the nucleotides). This study showed that adding  nucleotides  to  increase  food  intake,  reduce  food  losses  and  thus  increase  the  growth rate of sturgeon. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nucleotide
  • Food absorption
  • Growth
  • Survival
  • Persian sturgeon