اثر صفت مورد نظر در استفاده از روش شاخص انتخاب دو صفتی بر عملکرد دو لاین تجاری کرم ابریشم

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، صندوق پستی: 1841

2 مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، رشت ، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

در این تحقیق، پارامترهای ژنتیکی صفات وزن پیله، وزن قشر پیله و درصد قشر پیله دو لاین تجاری کرم ابریشم پس از سه نسل انتخاب برای هر یک از این صفات با استفاده از نرم افزارwombat و الگوریتم reml برآورد گردید. مبنای انتخاب شامل شاخص انتخاب معمولی دوصفتی بر اساس وزن پیله و وزن قشر پیله (a) و شاخص انتخاب معمولی دو صفتی براساس وزن پیله و درصد قشر پیله (b) بود. بدین منظور، از اطلاعات جمع آوری شده از دو لاین تجاری 153 و 154 در مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور استفاده شد. وراثت پذیری های صفت وزن پیله در هر دو لاین در روش b نسبت به روش a، بیش تر بود. با مقایسه میانگین صفات پیله در بین روش های مختلف انتخاب مشخص شد که اگر هدف، بهبود صفت وزن پیله در هیبریدها باشد، استرات‍ژی a می تواند قابل توصیه باشد. در صفت وزن قشر پیله بین دو استرات‍ژی، اختلاف معنی داری وجود نداشت. هم چنین بین این دو استراتژی برای بهبود درصد قشر پیله، استراتژی b قابل توصیه خواهد بود. در مورد صفات تولیدی و مقاومت، بین دو روش شاخص انتخاب دوصفتی در آمیخته ها نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت. هم چنین درصد هتروزیس ایجاد شده در هر دو استرات‍ژی یکسان بود، ولی بین میانگین درصد هتروزیس صفت درصد قشر پیله، اختلاف معنی داری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of target trait in 2-trait selection index in two commercial lines of silkworm

نویسندگان [English]

  • Seyed Ziaeddin Mirhosseini 1
  • Shahla Nematollahian 2
  • Parakhat Barzin 1
  • Mohammad Naserani 1
  • Ali Reza Seidavi 3
1 Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Iran. P.O.Box: 1841
2 Iran Silkworm Research Center (ISRC), P.O. Box:41635- 3479, Rasht, Iran
3 Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Rasht Branch, P.O. Box:41335-3516, Rasht, Iran
چکیده [English]

In this study, genetic parameters of cocoon weight, cocoon shell weight and cocoon shell Percentage in two commercial lines (153 & 154), after three Generation, were Estimated. To achieve these  goals, the  REML Algorithm, and  WOMBAT software were used. The base of selection  was  two  conventional  2-trait  index  (based  on  cocoon  weight- cocoon  shell  weight (A) and cocoon weight- cocoon shell percentage (B). for these goals were used from data in Iran  Silkworm  Research  Center.  Heritability's  of  cocoon  weight,  in  two  lines,  in  B  method was  upper  than  A  method.  In  Mean  Comparison  of  cocoon  treats,  between  methods,  to increase  cocoon  weight, a method  was  suggested.  In  cocoon  shell  weight,  different  between two methods, was no significant. Also between methods, to increase cocoon shell Percentage, B  method  was  suggested.  In  production  treats  and  Resistance,  between  methods  in Hybrids, was  no  significant.  Also  the  created  of  heterosis  Percentage  in  two methods was  same  but means of cocoon shell Percentage between methods, was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic parameters of cocoon weight
  • Cocoon shell weight
  • Cocoon shell