اثر صفت مورد نظر در استفاده از روش شاخص انتخاب دو صفتی بر عملکرد دو لاین تجاری کرم ابریشم

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، صندوق پستی: 1841

2 مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، رشت ، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

در این تحقیق، پارامترهای ژنتیکی صفات وزن پیله، وزن قشر پیله و درصد قشر پیله دو لاین تجاری کرم ابریشم پس از سه نسل انتخاب برای هر یک از این صفات با استفاده از نرم افزارwombat و الگوریتم reml برآورد گردید. مبنای انتخاب شامل شاخص انتخاب معمولی دوصفتی بر اساس وزن پیله و وزن قشر پیله (a) و شاخص انتخاب معمولی دو صفتی براساس وزن پیله و درصد قشر پیله (b) بود. بدین منظور، از اطلاعات جمع آوری شده از دو لاین تجاری 153 و 154 در مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور استفاده شد. وراثت پذیری های صفت وزن پیله در هر دو لاین در روش b نسبت به روش a، بیش تر بود. با مقایسه میانگین صفات پیله در بین روش های مختلف انتخاب مشخص شد که اگر هدف، بهبود صفت وزن پیله در هیبریدها باشد، استرات‍ژی a می تواند قابل توصیه باشد. در صفت وزن قشر پیله بین دو استرات‍ژی، اختلاف معنی داری وجود نداشت. هم چنین بین این دو استراتژی برای بهبود درصد قشر پیله، استراتژی b قابل توصیه خواهد بود. در مورد صفات تولیدی و مقاومت، بین دو روش شاخص انتخاب دوصفتی در آمیخته ها نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت. هم چنین درصد هتروزیس ایجاد شده در هر دو استرات‍ژی یکسان بود، ولی بین میانگین درصد هتروزیس صفت درصد قشر پیله، اختلاف معنی داری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها