تاثیر سطوح مختلف ویتامین های c و e بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور اثر سطوح مختلف ویتامین های e و c جیره بر شاخص های رشد و بقای ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) در استخرهای پرورشی واقع در مرزن آباد (کلاردشت – استان مازندران) از آذر ماه 1390 تا بهمن ماه 1390 انجام شد. 7 تیمار با جیره های غذایی متفاوت در نظر گرفته شدند. در هر تکرار 300 عدد بچه ماهی با میانگین وزنی 17 گرم به مدت 60 روز قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بالاترین متوسط وزن کسب شده (± انحراف استاندارد) در تیمار 50 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین c و 50 میلی-گرم در کیلوگرم ویتامین e و کم ترین آن در تیمار شاهد ملاحظه گردید، که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05). حداکثر ضریب تبدیل غذایی (fcr) در تیمار شاهد و حداقل آن در تیمار 50 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین e و c مشاهده گردید، که دارای اختلاف معنی دار با تیمار شاهد بود (p<0.05)، ولی با سایر تیمارها تفاوت معنی دار آماری نداشت. هم چنین بیش ترین شاخص وضعیت و کم ترین درصد افزایش وزن روزانه، سرعت رشد ویژه، نسبت بازده پروتئین، درصد کارایی تبدیل غذا در تیمار شاهد مشاهده گردید، که با سایر تیمارها تفاوت معنی دار آماری داشت (p<0.05). بر اساس نتایج فوق می توان اظهار نمود که ویتامین های e و c می توانند نقش مهمی را در افزایش عملکرد رشد و کارایی تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of different levels of vitamins C and E on the growth indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Arghavan Myar 1
  • Abbas Matinfar 2
  • Mehdi Shamsaie Mehrgan 1
  • Mehdi Soltani 3
  • Laleh Roomiani 4
  • Maryam Jafarpour 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Iran Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Tehran, Iran
3 Department of Aquatic Animal Health, Veterinary Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to assay the effects of different levels of dietary vitamins C and E on growth indices and survival of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in pond culture of Marzan  abad (Kelardasht-Mazandaran  Province)  from  December  2011  to  February  2011. Seven diets were supplemented. 300 fish with the average weight of 17 g were introduced to ponds for 60 days. The results showed that the highest and the lowest weight gain were in fish fed  with  diet  containing  50  mg/kg  vitamin  C  and  E  and  0  mg/kg  vitamin  C  and  E, respectively.  The  highest  and  the  lowest  Feed  Conversion  Ratio  (FCR)  were  measured  in control and diet 50 mg/kg vitamin C and E.  There is a significant different in their treatments (P<0.05). Also, the lowest and highest amount of Weight Gain (WG), Specific Growth Rate (SGR),  Protein  Efficiency  Ratio  (PER),  Condition  Factor  (CF)  was  found  in  control  and treatment  50  mg/kg  vitamin  C  and  E,  respectively.  In  conclusion  vitamin  C  and  have  an important role in enhancement of growth performance and feed efficiency of rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oncorhynchus mykiss
  • Vitamins C and E
  • Growth Indexes