بررسی تنوع ژنتیکی کفشک ماهی گرد (Euryglossa orientalis) سواحل خوزستان و بوشهر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی، خرمشهر، ایران

2 گروه ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

به منظور مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت کفشک ماهی گرد (Eurygloss orientalis) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره تعداد 56 نمونه ماهی از سواحل خوزستان و بوشهر جمع آوری شد. dna ژنومی نمونه ها از بافت باله ماهی با استفاده از روش فنل- کلروفرم استخراج و کمیت و کیفیت dna استخراج شده توسط روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز ژل آگارز 1 درصد بررسی شد. واکنش pcr با استفاده از 6 جفت پرایمر ریزماهواره صورت گرفت. محصول pcr توسط ژل پلی آکریل آمید 8 درصد الکتروفورز و با نیترات نقره رنگ-آمیزی شد. آنالیز داده ها توسط نرم افزار ژنتیکی genealex محاسبه گردید. از بین 6 جفت پرایمر ریزماهواره ای 2 جفت آن پلی مورف بودند. میانگین تعداد آلل های مشاهده شده و موثر در خوزستان به ترتیب 14/5 و 10/708 و در منطقه بوشهر 13/5 و 9/511 بوده است. هم چنین میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب 0/837 و 0/889 محاسبه شد. براساس نتایج به دست آمده در هر دو منطقه و در جایگاه های مختلف ریزماهواره انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ مشاهده نشد. هم چنین مقدار fst بین نمونه های سواحل خوزستان و بوشهر 0/025 بود. فاصله ژنتیکی بین خوزستان و بوشهر 0/311 و شباهت ژنتیکی 0/733 می باشد. براساس نتایج به-دست آمده می توان بیان نمود که شباهت زیادی بین دو جمعیت از لحاظ ژنتیکی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity of Oriental sole (Euryglossa orientalis) using microsatellite marker in the Persian Gulf (Khuzestan and Bushehr)

نویسندگان [English]

  • Maryam Nayerirad 1
  • Hossein Zolgharnein 1
  • Hamid Galledari 2
  • Mohammad Ali Salari Aliabadi 1
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Marine Science and Technology University, Khorramshahr, Iran
2 Department of Genetics, Faculty of Science, Shahid Chamran University, Khuzestan, P.O. Box: 61357-83151, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The  aim  of  this  study  was  to  analysis  the  population  genetic  structure  of Eurygloss orientalis based  on  microsatellite  markers.  For  these  purpose  58  samples  of Eurygloss orientalis from  two  regions  of  Persian  Gulf  (Khuzestan  and  Bushehr)  were  collected.  DNA was  extracted  and  using  6  pairs  of  microsatellite  primers.  Polymerase  chain  reaction  (PCR) was conducted out of 6 microsatellite primers and results shows that 2 loci were polymorphic. Analysis revealed that the average number of observed and effective alleles in Khuzestan and Bushehr  were  14.5,  10.708  and  13.5,  9.511  respectively.  The  mean  observed  and  expected heterozygosity  was  0.837  and  0.889  respectively.  There  are  no  significant  deviations  from HWE.  The  Fst value  between  populations  was  0.025.  The  highest  genetic  distance  between Khuzestan  and  Bushehr  was  0.13  and  the  lowest  genetic  similarity  was  0.733.  The  Fst value suggested no genetic differences between populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic diversity
  • Eurygloss orientalis
  • microsatellite
  • Persian Gulf