بررسی تنوع ژنتیکی کفشک ماهی گرد (Euryglossa orientalis) سواحل خوزستان و بوشهر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی، خرمشهر، ایران

2 گروه ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

به منظور مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت کفشک ماهی گرد (Eurygloss orientalis) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره تعداد 56 نمونه ماهی از سواحل خوزستان و بوشهر جمع آوری شد. dna ژنومی نمونه ها از بافت باله ماهی با استفاده از روش فنل- کلروفرم استخراج و کمیت و کیفیت dna استخراج شده توسط روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز ژل آگارز 1 درصد بررسی شد. واکنش pcr با استفاده از 6 جفت پرایمر ریزماهواره صورت گرفت. محصول pcr توسط ژل پلی آکریل آمید 8 درصد الکتروفورز و با نیترات نقره رنگ-آمیزی شد. آنالیز داده ها توسط نرم افزار ژنتیکی genealex محاسبه گردید. از بین 6 جفت پرایمر ریزماهواره ای 2 جفت آن پلی مورف بودند. میانگین تعداد آلل های مشاهده شده و موثر در خوزستان به ترتیب 14/5 و 10/708 و در منطقه بوشهر 13/5 و 9/511 بوده است. هم چنین میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب 0/837 و 0/889 محاسبه شد. براساس نتایج به دست آمده در هر دو منطقه و در جایگاه های مختلف ریزماهواره انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ مشاهده نشد. هم چنین مقدار fst بین نمونه های سواحل خوزستان و بوشهر 0/025 بود. فاصله ژنتیکی بین خوزستان و بوشهر 0/311 و شباهت ژنتیکی 0/733 می باشد. براساس نتایج به-دست آمده می توان بیان نمود که شباهت زیادی بین دو جمعیت از لحاظ ژنتیکی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها