بررسی امکان استفاده از پلی اتیلن ترفتالات پیوند زده شده با منومر 2 هیدروکسی پروپیل متاکریلات در تصفیه پساب جهت کنترل میزان آلودگی سرب و کادمیم در محیط زیست آبزیان

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

امروزه آلودگی اکوسیستم های آب شیرین در ایران و جهان توسط فلزات سنگین مانند سرب وکادمیم یک مشکل زیست محیطی بسیار مهم می باشد. یکی از مهمترین منابع ورود فلزات سنگین به آب های سطحی ورود فاضلاب و پساب های مختلف می باشد. از جمله مناسب ترین روش ها جهت کاهش آلودگی فلزات سنگین در منابع آبی تصفیه پساب های ورودی به روش جذب سطحی توسط جاذب های پلیمری می باشد. در تحقیق حاضر از جاذب پلیمری پلی اتیلن ترفتالات پیوند زده شده با منومر 2 هیدروکسی پروپیل متاکریلات جهت جذب سرب و کادمیم استفاده گردید. پس از تولید جاذب خصوصیات آن بررسی گردید. نتایج نشان داد خواص جذبی فیلتر تولیدی در اثر تماس با باز قوی تغییر محسوسی پیدا نکرده است. هم چنین از فیلتر تولیدی جهت جذب کادمیم و سرب از محلول آزمایشگاهی و از پساب کارخانه ذوب آهن اصفهان استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده حداکثر ظرفیت جذب کادمیم و سرب توسط جاذب به ترتیب معادل 23/44و 20/9 میلی گرم در گرم به دست آمد که معادل 63 و 32 درصد عنصر موجود در پساب بود. مقایسه جذب کادمیم و سرب در شرایط آزمایشگاهی و جذب از پساب نشان داد که جذب کادمیم از پساب تقریبا با شرایط آزمایشگاهی برابر بوده در حالی که در مورد سرب این مقدار حدود 54 درصد شرایط آزمایشگاهی می باشد و فیلتر تولیدی جهت تصفیه کادمیم و سرب از پساب مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the possibility of using (ethylene terephthalate) Grafted – 2- Hydroxy Propyl Methacrylate in wastewater treatment to control the contamination of lead and cadmium in the aquatic environment

نویسندگان [English]

  • Arash Borzou 1
  • Mahmoud Kalbasi 1
  • Mehran Houdaji 1
  • Majid Abdous 2
  • Ahmad Mohammadi Ghahsareh 1
1 Department of soil science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Branch Khorasgan, P.O. Box: 81595-158, Isfahan, Iran
2 Department of chemistry, Faculty of sciences, Amirkabir university of Technology, P.O. Box: 15875-4413, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, freshwater ecosystems polluted by heavy metals such as cadmium(cd2+) and lead(Pb2+) in Iran  and  other  countries is  an important environmental  problem.  Discharge  of  sewage  and waste water into surface waters is one of the most important sources of heavy metals pollutions. Surface adsorption of heavy metals by polymer from waste water is one of the most recommended methods for water resource filtration. Poly (ethylene terephthalate) – Grafted – 2- Hydroxy Propyl Methacrylate  was  used  as  surface  adsorbent  in  this  study.  The  properties  of  produced  adsorbent were studied. The results were showed that the contact between 1M NaOH and sorbent was not significant change in sorption properties. The adsorbent were used for filtration of Cd2+ and Pb2+ ions from pure laboratory solution and Isfahan steel factory wastewater. The results were showed that the maximum adsorption capacity for Cd2+ and Pb2+ were 23.44 and 20.9 mg/g respectively. The comparison of filtration Cd2+ and Pb2+ from pure laboratory solution and Isfahan steel factory wastewater were showed that the amount of Cd2+ filtration from both solutions were equal. The removal  of  Pb2+  from  Isfahan  steel  factory  wastewater  was  equal  54%  of adsorption  amounts from  pure  laboratory  solution.  The  results  proved  that  the  produced  adsorbent  was useful for removal of cd2+ and Pb2+ from wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • Leadو Aquatic environment
  • Wastewater filtration
  • Absorbent