مدیریت زیستگاه بومی ماهی کور ایرانی (Iranocypris typhlops) با به کارگیری تکنیک ahp-swot

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشکده علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران ایران

چکیده

گونه ماهی کور ایرانی ( Iranocypris typhlops ) یکی از گونه های خانواده کپورسانان است که دامنه پراکنش آن محدود به زیستگاه غار ماهی کور در کوه های زاگرس در غرب ایران است. این گونه دارای وضعیت آسیب پذیر در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت است. این گونه در زیستگاه بومی خود با تهدیدهای انسانی و طبیعی بسیاری روبرو است. این تهدیدها می توانند بقاگونه را تحت تاثیر قرار داده و منجر به انقراض آن شوند. بر این اساس در مطالعه حاضر سعی شد با استفاده از رویکرد ahp-swot به مدیریت استراتژیک این زیستگاه پرداخته شود. نتایج حاصل نشان داد در مورد عوامل داخلی و بیرونی تاثیرگذار بر مدیریت زیستگاه به ترتیب اهمیت 1) نقاط ضعف، 2) تهدیدها، 3) فرصت ها و
4) نقاط قوت قرار دارند که موید تاثیر بالای نقاط ضعف در مدیریت این اکوسیستم است. هم چنین نتایج نشان داد ریزش سنگریزه در زیستگاه گروه نقاط ضعف، بروز گسل در زیستگاه در گروه تهدیدها، توسعه گردشگری در منطقه در گروه فرصت ها و منحصر به فرد بودن زیستگاه در گروه نقاط قوت مهم ترین زیر عوامل هستند. نتایج مطالعه حاصل می تواند راهنمایی برای مدیران حیات وحش باشد تا در راستای مدیریت و حفاظت این گونه گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of the native habitat of The Iranian cave barb (Iranocypris typhlops) by AHP-SWOT technique

نویسندگان [English]

  • Azita Farashie 1
  • Mohammad Kaboli 1
  • Hassan Rahimian 2
1 Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Department of Animal Biology, Faculty of Biology, University of Tehran, P.O. Box: 14155-6455, Tehran, Iran
چکیده [English]

The  Iranian  cave  barb  (Iranocypris  typhlops)  is  a  species  of  ray-finned  fish  of  the  family Cyprinidae  from  a  single  locality  in  the  Zagros  Mountains,  western  Iran. Iranocypris thyphlops is  currently  recognized  as  a  vulnerable  species  according  to  the  IUCN  Red  Data Book. The species faces  many natural and human threats in the native habitat. These threats can  affect  the  fish  survival  and  this  can  have  important  consequences  regarding  population extinction. So,  in  this  study,  SWOT  analysis  was  performed  using  the  analytical  hierarchy process (AHP) for strategic management of the native habitat. Results showed the following ranking  of  each  SWOT  group  priority:  1)  Weaknesses, 2)  Strengths,  3)  Threats  and  4) Opportunities  that  reflects  the  impact  of  weaknesses  in  the  management  of  the  ecosystem. According  to  the  analysis,  the  most  important  factors  in  SWOT  is  “Unique  habitat”  from Strengths  group,  “rock  falls”  from  Weaknesses  group,  “develop  ecotourism”  from Opportunities group and “happen fault” from Threats group. The results of this study can be a guide to the wildlife managers that based on the findings manage and conserve of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian cave barb
  • Native
  • Habitat
  • SWOT
  • AHP