تاثیرپذیری عملکرد و کیفیت تولید مرغان تخم گذار از نقطه نظر برخی از عوامل مدیریتی (مطالعه موردی: استان های تهران و البرز)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر برخی از پارامترهای مدیریتی بر عملکرد تولیدی مرغداری های تخم گذار استان های تهران و البرز پرسشنامه ای به منظور اخذ اطلاعات تحصیلی مدیر، موقعیت جغرافیایی و بیماری ها، وضعیت نور و تغذیه در اختیار مدیران 150 گله (سالن) تخم گذار تجارتی از 15 مزرعه تولیدی قرار گرفت و در کنار آن اطلاعات مربوط به نور سالن، نوع جیره وعملکرد تولید با مراجعه به سالن ها به صورت مشاهده ای و مصاحبه با مدیر و مراجعه به رکوردهای ثبت شده مزرعه گردآوری شد. به منظور بررسی پارامترهای کیفیت تخم مرغ تولیدی، از هر گله تعداد 10 عدد تخم مرغ به صورت تصادفی انتخاب و در شرایط استاندارد نگهداری شدند، در پایان همه نمونه ها در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند و پارامترهای کیفی پوسته و محتویات تخم مرغ محاسبه شدند.نتایج نشان داد که مرتبط بودن رشته ی مدیر با حرفه دامپروری باعث کاهش پارامترهای رنگ زرده، وزن زرده و مصرف خوراک و افزایش تلفات شده است (0/05>p). آموزش دادن مدیر مزرعه باعث کاهش رنگ زرده، ضخامت پوسته، وزن زرده، واحد هاو، شاخص شکل تخم مرغ، مصرف خوراک و افزایش تلفات شده است (0/05>p). درصد زرده و ضریب تبدیل خوراک به تخم مرغ در گله های کرج نسبت به ورامین زیادتر و رنگ زرده و درصد تولید تخم مرغ کم تر بود (0/05>p). استفاده از جیره پلت نسبت به جیره آردی باعث افزایش رنگ زرده، ضخامت پوسته، شاخص شکل تخم-مرغ، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک به تخم مرغ و کاهش تلفات شد (0/05>p). خرید خوراک آماده از بیرون نسبت به هنگامی که خوراک در مزرعه تهیه می شد باعث کاهش واحد ها، مصرف خوراک، درصد تولید تخم مرغ و تولید تخم مرغ روزانه شد (0/05>p). سابقه ی درگیری گله با بیماری نسبت به عدم سابقه ی درگیری باعث افزایش ضخامت پوسته، شاخص شکل تخم مرغ، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک به تخم مرغ و کاهش وزن تخم مرغ، تولید تخم مرغ روزانه و کاهش تلفات شد.استفاده از لامپ کم مصرف نسبت به لامپ رشته ای باعث افزایش وزن تخم مرغ، رنگ زرده، وزن محتویات تخم مرغ، وزن زرده، مصرف خوراک و تلفات و باعث کاهش درصد تولید تخم مرغ و تولید تخم مرغ روزانه شد (0/05>p). استفاده از نور سفید در سالن وزن تخم مرغ، وزن محتویات و تولید تخم مرغ روزانه را نسبت به سایر رنگ ها کاهش داد اما رنگ زرده را افزایش داد. استفاده از نور زرد در سالن باعث کاهش واحدها و نسبت به سایر رنگ-ها شد. درمجموع داشتن سابقه بیماری باعث حساسیت و مراقبت بیش تر از گله ها شده است. بهتر است در آموزش ها و تحصیلات علاوه بر توجه به مسائل اقتصادی و بیماری شناسی بر تولید محصول با کیفیت نیز سرمایه گذاری شود چرا داشتن تحصیلات مرتبط با رشته کاری و دیدن آموزش های کاری توسط مدیر مزرعه عمدتا باعث بهبود کیفیت تخم مرغ ها نشده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impressionability of efficiency and egg quality of commercial laying flocks of Tehran and Alborz province from some managerial factors including geographic location, education of farm managers, diet management, light source and diseases

نویسندگان [English]

  • Farhad Taslimi
  • Kazem Karimi
  • Ghobad Asgari JafarAbad
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University of Varamin, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effect of some managerial parameters on the performance 150 poultry laying flocks (room) from 15 commercial laying farms in Alborz and Tehran provinces of Iran were studied in this experiment. The educational  information’s  of  the  managers,  geographic  location  and  condition  of  flock  health,  nutrition  and lighting  program  were  collected  thorough  questionnaire  distribution  among  the  technical  managers  of commercial egg laying farms. Another required information such as light color, diet properties, feed intake, egg production  were  collected  with  direct  observation and  referring to  the  preexisting  data  which  registered  in  the farms  notebooks.  For  evaluation  of  egg  quality,  10  eggs  from  each  flock  randomly  selected  and  maintained under standard condition until laboratory assessments, then in the laboratory the egg quality parameters such as egg  weight, egg edible percentage, egg  yolk color, egg shell thickness, dry egg shell  weight,  yolk  weight, and egg  shape  index  were  evaluated.  Data  from  this  study  were analyzed  using  the  GLM  procedure  of  SPSS20 statistical software with t-student test (for 2 data groups) and F test (for more than two data groups).The  results  showed  that  the  relevance  of  the  managers  profession  with  their  education  resulted  to  some decreases in yolk color, yolk weight and feed consumption and an increase in mortality (P <0.05). Farm manager training  reduced  yolk  color,  egg  shell  thickness,  yolk  weight,    haugh  unit,  egg  shape  index,  feed  intake  and mortality is increased (P <0.05). Percentage of yolk and feed to egg conversion were higher yolk color and egg production  were  lower  in  Varaminian  flocks  rather  than  Karaj  flocks  (P  <0.05).Using  of  pelleted  rather  than mash feed resulted in some increases in yolk color, egg shell thickness, egg shape index, feed intake, feed to egg conversion and resulted in decrease of mortality (P <0.05). Haugh unit, feed intake, egg production and daily egg production  per  hen  were  reduced  when  ration  prepared  outside  of  farms  rather  than  inside  of  them (P <0.05). Previous Conflict of flocks with disease rather than no previous conflicted flocks resulted in increase of  egg  shell  thickness,  egg  shape  index,  and  feed  intake,  feed  to  egg  conversion,  and  decrease  in  egg  weight, daily egg production and mortality. The use of CFLs compared to incandescent lamps increased egg weight, yolk color, egg contents weight, yolk weight, feed intake, and mortality but egg production and daily egg production per hen was decreased (P <0.05).The use of white light in the room decreased egg weight, content weight and daily egg production per hen rather than other colors but increased the yolk color. Use yellow light rather than other  colors  in  the  room,  resulted  to  decrease  of  Haugh  unit  in  the  flocks. In  total  having  previous  disease background  in  the  farms  resulted  to  that  farmer  tended  to  be  more  sensitive  and  have  more  attention  to  their farms.  More  attention  needed  in  educational  and  training  programs  for  farmers  to  produce  the  high  quality products rather than other aspects of production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management parameters
  • light
  • diet
  • disease
  • egg production performance
  • commercial egg laying hen