فرآیند تصفیه در بیورآکتور حاوی لجن گرانوله تحت تاثیر زمان هوادهی و شدت جریان

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس ، نور ، ایران

3 گروه مهندسی شیمی ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه مازندران ، بابل ، ایران

4 گروه شیمی کاربردی ، دانشکده شیمی ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه ، ایران

چکیده

در این مطالعه، درصد حذف موثر کربن و فسفر در رآکتور حاوی لجن گرانوله هوازی بی هوازی بررسی شده است. متغییرهای مورد نظر در انجام آزمایشات مدت زمان هوادهی و شدت جریان مواد مغذی ورودی به سیستم بودند. نتایج نشان دادند که مدت زمان 7 دقیقه در دوره 15 دقیقه ای و شدت جریان 0/0007 مترمکعب بر ساعت در زمان ماند هیدرولیکی 6 ساعت، نسبت مواد غذایی به میکروارگانیسم 0/054 کیلوگرم cod بر (کیلوگرم mlvss در ساعت) و شدت بارگذاری مواد آلی 0/15 کیلوگرم بر (مترمکعب در ساعت) برای حذف مواد مغذی از فاضلاب در بیورآکتور هوازی بی هوازی بسیار مطلوب بودند. در این شرایط شاخص حجمی لجن 53/12 میلی-لیتر بر گرم، حذف کربن 86% و کاهش موثر فسفر 97/5% مشاهده گردید. نتایج در مطالعه حاضر براساس میزان مطلوبیت و دست یابی به بیش ترین میزان تصفیه و حذف مواد مغذی به دست آمده است بنابراین شرایطی با بیش ترین درصد حذف کربن و فسفر انتخاب و گزارش شده اند. براساس نتایج به دست آمده از آزمایشات برای دست یابی به بهترین شرایط حذف مواد مغذی، بیورآکتور حاوی لجن گرانوله هوازی بی هوازی برای کاهش مقدار کربن و فسفر در فاضلاب ها با تنظیم مطلوب زمان هوادهی مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of aeration time and flow rate on wastewater treatment in bioreactor with granular sludge

نویسندگان [English]

  • Malihe Amini 1
  • Habibollah Younesi 2
  • Ghasem Najafpour 3
  • Ali Akbar Zinatizadeh Lorestani 4
1 Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Jiroft University, Jiroft, Iran
2 Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources and marine sciences, Tarbiat Modarres University, Noor, Iran
3 Department of Chemical Engineering, Engineering Faculty, University of Mazandaran, Babol, Iran
4 Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In  this  study,  nutrients  (C  and  P)  removal  efficiency  in  a  time-based  control  UAASB reactor  has  studied.  Analyze  of  nutrients  removal  efficiency  were  investigated  from wastewater using optimization of factors and effects of variables: Aeration time and flow rate. Results of experiments showed that Aeration time 7 min in 15 min period and Q 0.0007 m3/h in  HRT  6  h,  F/M  0.054  kg  COD/kg  MLVSS.h  and  OLR  0.15  kg/m3.h  were  desirable  for removal of nutrients from wastewater in aerobic/anaerobic bioreactor. In these conditions SVI 53.12 ml/g, COD removal efficiency 86% and PO43- removal efficiency 97.5% were showed.According  all  results  of  responses  for  best  nutrient  removal,  UAASB  bioreactor  is  desirable for removal efficiency of C and P.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrient removal
  • Wastewater
  • bioreactor
  • Granular