بررسی امکان رفع چسبندگی تخم به وسیله آنزیم آلکالاز، اسیدتانیک و سدیم کلراید به جای محلول کاربامید در فرآیند تکثیر مصنوعی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

تخم­ های بسیاری از ماهیان آب­ شیرین بعد از فعال­ سازی و تماس با آب حالت چسبنده پیدا می ­کنند که علت آن وجود مولکول ­های گلیکوپروتئینی در بخش خارجی آن­ هاست. چسبندگی تخم ­ها تحت شرایط تفریخ­گاهی مطلوب نبوده و انباشتگی تخم­ های متصل به ­هم منجربه تلفات دراثر آنوکسی و رشد قارچ­ ها می ­شود. بنابراین یکی از مراحل تکثیرمصنوعی این قبیل ماهیان ازجمله کپورمعمولی (Cyprinus carpio)رفع چسبندگی تخم ­ها پیش از انکوباسیون می ­باشد. در این تحقیق به­ منظور رفع چسبندگی تخم­ های لقاح یافته ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) از سه ماده آنزیم آلکالاز، اسیدتانیک و سدیم کلراید استفاده شد و نتایج مربوط به درصد لقاح و نرخ تفریخ با روش متدوال کارگاه (شست­ و شوی تخم­ ها با محلول کاربامید) مقایسه شد. 9غلظت از سدیم کلراید 25، 50، 100، 250، 500، 1000، 2000، 4000 و 10000 میلی­ گرم در لیتر در سه زمان 15، 30 و 60 دقیقه به ­کار گرفته شد. 3 غلظت از اسیدتانیک 500، 1000 و 1500 میلی­ گرم در لیتر در سه زمان 0/5، 2 و 5 دقیقه به ­کار گرفته شد. هر سه غلظت در سه تکرار انجام ­شد. 20 دقیقه پس از فعال­سازی 50 میلی­لیتر آنزیم با غلظت 2 میلی ­لیتر بر لیتر اضافه شده و در زمان­ های 45، 60، 75 و 90 ثانیه در معرض قرار گرفتند. در نهایت 4 بار با آب هچری شست­شو داده شده و به انکوباسیون انتقال داده شدند. نتایج در مورد رفع چسبندگی تخم­ ها به­ وسیله تیمار اسیدتانیک نشان داد که بهترین درصد لقاح (99/57) و نرخ تفریخ (99/46) مربوط به غلظت 500 میلی­ گرم در لیتر در مدت زمان 0/5 دقیقه بود. در مورد رفع چسبندگی تخم­ ها به ­وسیله تیمار سدیم کلراید نشان داد که بهترین درصد لقاح (87/1) و نرخ تفریخ (86/28) مرتبط به غلظت 1000 میلی­ گرم در لیتر در مدت زمان 30 دقیقه بود. بیش ­ترین درصد لقاح (97/52) و تفریخ (96/72) با آنزیم آلکالاز مربوط به تیمار با غلظت 50 میلی­ گرم در لیتر در مدت زمان 45 ثانیه بود که به ­لحاظ آماری اختلاف معنی­ داری با گروه شاهد داشتند (0/05>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the possibility of removing egg adhesion by the alkaline, tannic acid and sodium chloride enzymes instead of carbamide solution in the artificial propagation process of common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

 • Niloofar Mohammadjafari
 • Mohammad Reza Imanpoor
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In this research, in order to eliminate the adhesion of fertilized eggs, common carp of common carp from three materials of alkalase, tannic acid and sodium chloride was used. The results of fertilization rate and hatching rate were compared with the general method of the workshop (egg washing with carbamide solution). 9 concentrations of sodium chloride were used at 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 4000 and 10000 mg / L for three times 15, 30 and 60 minutes. Three concentrations of tannic acid (500, 1000 and 1500 mg / L) were used at three times 0.5, 2 and 5 minutes. All three concentrations were performed in three replicates. After activation, 50 milliliters of the enzyme were added at a concentration of 2 milli liters per liter for 20 minutes and exposed at 45, 60, 75, and 90 seconds. Finally, they were washed 4 times with hatchery juice and transferred to incubation. The results showed that the best fertilization rate (99.57%) and hatching rate (99.46%) were related to treatment 1 at a concentration of 500 mg / L in 0.5 time It was a minute. Regarding removal of egg adhesion by sodium chloride treatment, the best fertilization rate (87.1) and hatching rate (28.86) were related to 1000 mg / l treatment at 30 minutes. The highest percentage of fertilization (97.52%) and hatching (96.72%) with alkaline enzyme was 50 mg / L treatment at 45 seconds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • common carp
 • alkaline enzyme
 • tannic acid
 • sodium chloride
 1. پوردهقانی، ک.؛ شکرکار، م.؛ کاظمی، ر.؛ وهاب ­زاده، ح.؛ ضیائی، م. و جلیل ­پور، ج.، 1391. رفع چسبندگی تخم در تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری به ­وسیله کائولن، گچ و تالک. مجله توسعه آبزی­ پروری. سال 6، شماره 1، صفحات 1 تا 10.
 2. کلوانی­، ن.ب.؛ مجازی ­امیری، ب.؛ کلباسی، م. و نوری، ا.، 1391. مروری بر روش­ های نوین در رفع چسبندگی تخم ­های لقاح یافته ماهیان. مجله بوم­ شناسی آبزیان. دوره 2، شماره2، صفحات 1 تا 18.
 3. کلوانی، ن.ب.؛مجازی ­امیری، ب.؛ کلباسی، م. و نوری، ا.، 1392. مطالعه تطبیقی اثر آنزیم تریپسین و روش متدوال گل ­شویی در حذف لایه چسبنده تخم لقاح یافته تاس ­ماهی ایرانی. نشریه شیلات مجله منابع طبیعی ایران. صفحات 109 تا 122.
 4. Al Hazza, R. and Hussein, A., 2003. Stickness elimination of Himri Barbel (Barbus luteus, Heckel) eggs. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 3, pp: 47-50.
 5. Billard, R.; Cosson, G.; Perchec, G. and Linhart, O., 1995. Biology of sperm and artificial reproduction in carp. Aquaculture. Vol. 129, pp: 95-112.
 6. Celada, J.D.; Carral, J.M.; Saez-Royuela, M.; Melendre, P.M. and Aguilera, A., 2004. Effects of differen antifungal treatments on artificial incubation of the astacid crayfish eggs. Aquaculture. Vol. 239. pp: 249-256.
 7. Cherr, G.N. and Clark, W.H., 1984. Jelly release in the eggs of the white sturgeon (Acipenser transmontatus). An enzymatically mediated event. Journal of Experimental zoology. Vol. 230, No. 1, pp: 145-149.
 8. Demska-zakes, K.; Zake, Z. and Raszuk, J., 2005. The use of tannic acid to removal adhesiveness from pikeperch eggs. Aquaculture Research. Vol. 36, pp: 1458-1464.
 9. Froelich, S.L. and Engelhardt, T., 1996. Comprative effects of formalin and salt treatment on hatch rate of koi carp eggs. Porog. Fish-Cult. Vol. 58, pp: 209-211.
 10. Gela, D.; Linhart,O.; Flajshans, M. and Rodina, M., 2003. Egg incubation time and hatching success in tench Tinca tinca related to the procedure of egg stickiness elimination. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 19, pp: 132-133.
 11. Geldhauser, F., 1995. Some aspects of embryonic and larvae development of tench (Tinca tinca). Polskie Archiwum Hydrobiologii. Vol. 42, pp: 1-2.
 12. Lahnsteiner, F., 2000. Morphological, Physiological and biochemical parameters characterizing the over ripening of rainbow trout eggs. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 23, pp: 107-118.
 13. Linhart, O.; Gela, D.; Flajshans, M.; Duda, P.; Rodina, M. and Novak, V., 2000. Alcalase enzyme treatment for elimination of egg stickness in tench (Tinca tinca). Aquaculture. Vol. 191, pp: 303-308.
 14. Linhart, O.; Stech, L.; Svarc, J.; Rodina, M.; Audebert, J.P.; Grecu, J. and Billard, R., 2002. The culture of the European catfish (Silurus glanis) in Czech Republic and in France. Aquatic Living Resources. Vol. 15, pp: 139-144.
 15. Linhart, O.; Rodina, M.; Gela, D.; Kocour, M. and Rodriguez, M., 2003. Improvement of common carp artificial reproduction using enzyme for elimination of egg stickness. Aquatic Living Resources. Vol. 16, pp: 450-456.
 16. Linhart, O.; Gela, D.; Rodina, M. and Kocour, M., 2004. Optimization of artificial propagation in European catfish, Silurus glanis. Aquaculture. Vol. 235, pp: 619-632.
 17. Phelps, R.P. and Walser, C.A., 1993. Effects of sea salt on the hatching of channel catfish eggs. J. Aquat. Anim. Health Vol. 5, pp: 205-207.
 18. Rasowo, J.; Elijah Okoth, O. and Chege Ngugi, C., 2007. Effects of formaldehydeT sodium chloride, potassium permanganate and hydrogen peroxide on hatch rate of African catfish. Aquaculture. Vol. 269, pp: 271-277.
 19. Riehl, R. and Patzner, R.A., 1998. Minereview: The modes of egg attachment in teleost fishes. Italian Journal of Zoology. Vol. 65, No. 1, pp: 415-420.
 20. Schnick, R.A.; Meyer, F.P. and Gray, D.L., 1989. A guide to approved chemicals in fish and fishery resource management. University of Arkansas Cooperative Exention Service, Little Rock. AR. 22 p.