ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح مختلف ملاس چغندر جیره غذایی بر شاخص های خونی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

استفاده از مواد طبیعی و گیاهی به ­عنوان افزودنی در جیره غذایی ماهی منجر به افزایش سلامت میزبان می ­شود. مطالعه حاضر به­ منظور ارزیابی اثرات افزودن ملاس چغندر قند به جیره غذایی ماهی کپور جهت بررسی برخی شاخص ­های خونی انجام شد. در این آزمایش از 360 قطعه ماهی کپورمعمولی با میانگین وزنی 2/5±22 استفاده شد. پس از یک هفته آداپتاسیون، در یک دوره به ­مدت 8 هفته غذادهی انجام شد. آزمایش در قالب 4 تیمار و هر تیمار با 3 تکرار شامل: جیره فاقد ملاس (تیمار 1)، جیره حاوی 0/5 درصد ملاس (تیمار 2)، جیره حاوی 1 درصد ملاس (تیمار 3) و جیره حاوی 2 درصد ملاس (تیمار 4) انجام شد. ماهی ­ها روزانه به­ میزان 3 درصد وزن بدن و دو بار در روز با جیره­ های آزمایشی تغذیه شدند. غذای گروه شاهد، غذای تجاری کپورمعمولی شرکت فرادانه بدون ملاس بود. نتایج نشان داد که مقادیر گلبول قرمز در تیمار 2% ملاس افزایش معنی­ داری داشته است. هم­ چنین بیش ­ترین میزان هموگلوبین در تیمار 2% ملاس دیده شد (0/05>P). هم ­چنین مقدار MCHC نیز در تیمار 2% ملاس افزایش پیدا کرد. بعد از شمارش افتراقی گلبول­ های سفید اختلاف معنی ­داری در بین تیمارها مشاهده نشد. به ­طورکلی جیره غذایی حاوی ملاس برشاخص ­های خونی ماهی کپورمعمولی تاثیرگذار بود و باعث افزایش تعداد گلبول قرمز و افزایش هموگلوبین در تیمار 2% ملاس شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of different rice beet molasses on blood indices of common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

 • Mostafa Beygi
 • Abdolmajid Hajimoradloo
 • Hossein Hoseinifar
 • Ali Jafar
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The use of natural and vegetable ingredients as an additive in fish diets will increase the health of the host. The aim of this study was to evaluate the effects of adding sugar beet molasses to carp fish meal to evaluate some blood indices. The experiment consisted of 360 pieces of common carp with an average weight of 22 ± 2.5. After one week of adaptation, it was fed for a period of 8 weeks. The experiment was carried out in the form of 4 treatments and each treatment with 3 replications including: Molasses (treatment 1), diet containing 0.5% molasses (treatment 2), diet containing 1% molasses (treatment 3) and diet containing 2% molasses (treatment 4) Done. The fish were fed daily with 3% body weight and twice daily with experimental diets. Food from the control group, the commercial food of the common carp of the corporation was no molasses. The results showed that red blood cells were significantly increased in 2% molasses. Hemoglobin was also found in 2% molasses (P <0.05). MCHC also increased in 2% molasses. There was no significant difference between the treatments after the differential count of white blood cells. In general, a diet containing molasses was effective on the blood indices of common carp, increasing the number of red blood cells and increasing hemoglobin in 2% molasses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Beet molasses
 • Blood indices
 • Common carp (Cyprinus carpio)
 1. ﺟﻤﻴﻠﻲ، ش.؛ ﻣﺎﺷﻴﻨﭽﻴﺎن ­ﻣﺮادی، ع.؛ ﺑﻬﻤﻨﻲ، م. و ﻛﻴﺎﺋﻲ ﺿﻴﺎﺑﺮی، ک.، 1378. بررﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﺧﻮﻧﻲ اردک ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ. اولین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. لاهیجان. صفحات 37 تا 39.  
 2. ﮔﺎﻟﻮوﻳﻨﺎ، آ. و ﺗﺮوﻣﺒﻴﺘﺴﻜﻲ، پ.، 1989. ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮی اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻋﻠﻤﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان. ترجمه  ﻛﻴﺸﻴﻨﻴﻮ، ی. و مولداوی، م.، 156 صفحه.
 3. Adel, A.; Abedian Amiri, A.; Zorriehzahra, J.; Nematolahi, A. and Angeles Esteban, M., 2015. Effects of dietary peppermint on growth performance, chemical body   composition and hematological and immune parameters of fry Caspian white fish (Rutilus frisii kutum). Fish and Shellfish Immunology. Vol. 45, No. 2, pp: 841-847.
 4. Affonso, E.G.; Polez, V.L.P.; Correa, C.F.; Mazoa, A.F.; Araujo, M.R.R. and Moraes, G., 2002. Blood parameters and metabolites in teleost fish Colossoma macropomum exposed to sulfide or hypoxia. Comp. Biochem. Physiol. Vol. 33, pp: 375-382.
 5. Bairwa, M.K.; Jakhar, J.K.; Satyanarayana, Y. and Reddy, A.D., 2012. Animal and plant originated immunostimulants used in aquaculture. Journal of Natural Products and Plant Resources. Vol. 2, pp: 397-400.
 6. Bullis, R.A., 1993. Clinical pathology of temperate freshwater and estuarine fishes in: Fish Medicine. Stoskopf. pp: 232-239.
 7. Dugenci, S.K.; Arda, N. and Candan, A., 2003. Some medicinal plants as immunostimulant for fish. Journal of Ethnopharmacology. Vol. 88, pp: 99-106.
 8. FIGIS (Fisheries Global Information System). 2016. FAO FIGIS, Web site. FI Institutional Websites. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department [online]. Rome. (available at: www.fao.org/fishery/figis/en).
 9. Harikrishnan, R.; Nisha, M.R. and Balasundaram, C., 2003. Hematological and biochemical parameters in common carp, Cyprinus carpio, following herbal treatment for Aeromonas hydrophilainfection. Aquaculture. Vol. 221, pp: 41-50.
 10. Jain, J. and Wu, Z., 2004. Influences of traditional Chinese medicine on non-specific immunity of Jian Carp. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 16, pp: 185-191.
 11. Mahdavi, M.; Hajimoradloo, A. and Ghorbani, R., 2013. Effect of Aloe vera extract on growth parameters of common carp. World Journal of Medical Sciences. Vol. 9, pp: 55-60.
 12. Nya, E.J. and Austin, B., 2009. Use of dietary ginger, Roscoe, as an immunostimulant to control Aeromonas hydrophilla infections in rainbow trout, (Oncorhynchus mykiss). Journal of Fish Diseases. Vol. 32, pp: 971-977.
 13. Raa, J., 1996. The use of immuno-stimulatory substances in fish and shellfish farming. Reviews in Fisheries Science. Vol. 4, No. 3, pp: 229-288.
 14. Reilly, A. and Keferstein, F., 1997. Food safety hazards and the application of the principles of the hazard analysis and critical control point for their control in Aquaculture production. Aquaculture Research. Vol. 28, pp: 735-752.
 15. Ross, L.G. and Ross, B., 1999. Anasthetic and sedative techniques for aquatic animals. 2nd edn. Blackwell Science, Oxford, UK. Vol. 22, 57 p.
 16. Shirali, S.; Erfani Majd, N.; Mesbah, M. and Reza Seifi, M., 2012. Histological studies of common Carp ovarian development during breeding season in Khouzestan Province, Iran. World J of Fish and Marine Sciences. Vol. 4, pp: 159-164.
 17. Sivaram, V.; Babu, M.M.; Immanuel, G.; Murugadass, S.; Citarasu, T. and Marian, M.P., 2004. Growth and immune response of juvenile greasy groupers fed with herbal antibacterial active principle supplemented diets against Vibrio harveyi infections. Aquaculture. Vol. 237, pp: 9-20.
 18. Stoskopf, M.K., 1993. Fish medicine. Saunders company. 882 P.     
 19. Sakai, M., 1999. Current research status of fish immunostimulants. Aquaculture. Vol. 172, pp: 63-92.