بررسی جامعه پرندگان در لکه های جنگلی با مساحت های مختلف (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، صندوق پستی: 487-49175

2 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، صندوق پستی:487-49175

3 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

پرندگان به ‌عنوان  شاخص‌ های مهم تنوع زیستی و زیستگاهی محسوب می‌شوند. این تحقیق در جنگل‌ های شهرستان گرگان در طول فصل بهار 1391انجام شده است. تراکم، شاخص‌ های تنوع پرندگان و همبستگی گونه‌ های پرندگان با متغیرهای محیط‌ زیستی در لکه ‌های جنگلی با مساحت‌ های کم ‌تر از 1 هکتار، 1 تا 10 هکتار، 10 تا 25 هکتار و لکه جنگلی با مساحت بیش ‌تر از 300 هکتار مطالعه شد. نتایج نشان داد که پارامترهای زیستگاهی شامل تیپ پوشش گیاهی، تعدادخشکه ‌دار، تعداد درختان مرده افتاده، تعداد درختان با قطر برابر سینه بین 0 تا 20، 20 تا 50، 50 تا 100 و 100 تا 300 سانتی‌ متر و مساحت پایه‌ ای درختان پارامترهای موثر بر حضور گونه پرندگان در منطقه مورد مطالعه هستند (0/05> p). این تحقیق اهمیت لکه ‌های جنگلی در حفاظت پرندگان و نیز حفاظت از بوم‌ سازگان‌ های جنگلی را نشان داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The examination of bird's communities in habitat fragmentation in Hyrcanian forests (Case study: Gorgan Township)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Setayeshi 1
  • Hossein Varasteh Moradi 2
  • Abdolrasoul Salman Mahini 3
1 Faculty of Fishery and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Faculty of Fishery and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Faculty of Fishery and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Birds are important biodiversity and habitat indicators. The study was conducted in forest located to the township of Gorgan, during the Spring of 2012. In this research, density and diversity indices of birds and correlation of bird species with environmental variables were studied in in four different patch sizes (300 ha. The Results showed that habitat variables including vegetation type, the number of snags, the number of logs, the number of trees with dbh 0- 20, 20-50, 50-100 and 100-300 cm and basal area, were the most important variables affecting the presence of birds in the study area (p < 0/05). The results of this study highlighted the importance of forest patches conserving and enhancing of birds as well as conserving of biodiversity of forest ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birds
  • Forest patches
  • Environmental variables