ارزیابی مقایسه نانوسیل (پراکسید هیدروژن با یون نقره) و مالاشیت گرین در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهیان قره برون (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه شیلات، پردیس علوم و تحقیقات گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران، صندوق پستی: 3516-41335

2 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران، صندوق پستی: 1616

3 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران، صندوق پستی: 3464-41635

چکیده

این تحقیق به ­منظور بررسی کارایی نانوسیل با مالاشیت­ گرین جهت کنترلآلودگی­ های قارچی تخم تاس ماهی ایرانی و ازون ­برون ارزیابی شد. تیمارنانوسیل با غلظت­ های 40،80،100 میلی ­گرم در لیتر،تیمار مالاشیت­ گرین با غلظت ppm 2 و تیمار شاهد هر کدام با سه تکرار در انکوباتورهای یوشچنکو به ­مدت سه روز جهت مقایسه و کنترل آلودگی قارچی و تعیین بهترین غلظت در تیمارهای مختلف روی تخم ماهیان قره ­برون و ازون ­برون در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهیدبهشتی سدسنگر از ماه­ های فروردین تا خرداد سال 1394 مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا مولدین بالغ انتخاب شده و پس از عملیات لقاح، تعداد کل تخم کشت شده، درصد لقاح، درصد تخم ­های قارچ زده، سالم و ناسالم، تخم ­های لقاح یافته، تعداد کل لارو استحصالی و درصد هچ محاسبه گردید. نتایج مقایسه تیمارهای مختلف در قره ­برون نشان داد که کم ­ترین درصد تخم ­های لقاح نیافته، بیش ­ترین درصد تخم­ های سالم، کم­ ترین درصد تخم ­های قارچ زده و بیش ­ترین درصد تفریخ مربوط به تیمار نانوسیل 80 میلی ­گرم در لیتر می­ باشد (0/05>P).هم­ چنین نتایج مقایسه تیمارهای مختلف در ازون ­برون نشان داد که کم ­ترین درصد تخم ­های لقاح نیافته، کم ­ترین درصد تخم ­های قارچ زده و بیـش ­ترین درصد تفریخ مربوط به تیمار نانوسیل 80 میلی­ گرم در لیتر می ­باشد (0/05>P). در یک نتیجه­ گیری کلی می ­توان گفت که داروی نانوسیل با غلظت 80 میلی­ گرم در لیتر اثر موثرتری در درصد تفریخ و ضدعفونی تخم ماهیان خاویاری دارد. لذا با توجه به مضرات مالاشیت­ گرین پیشنهاد می­ گردد از نانوسیل به­ عنوان ماده ضدعفونی کننده جدید استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficiency of Nanosil (Hydrogen peroxide with silver ions) to control fungal contamination in eggs of sturgeon (Acipenser persicus and Acipenser stellatus)

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mohammad Shafizadeh 1
 • Hossein Khara 2
 • Alireza Shenavar Masouleh Shenavar Masouleh 3
1 Department of Fisheries, Guilan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran, P.O. Box: 41335-3516
2 Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran, P.O. Box: 1616
3 Department of Health and Aquatic Diseases, International Sturgeon Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran, P.O. Box: 41635-3464
چکیده [English]

This research was carried out for comparing the efficiency of nanosil (Hydrogen peroxide with silver ions) and malachite green in order to control the fungal contamination in eggs of sturgeon (Acipenser persicus and Acipenser stellatus). Nanosil treatment at concentrations 40, 80, 100 mg/l, malachite green treatment at concentration 2 ppm and control treatment (all of them with three replicates) were evaluated in Yushchenko incubators during three days so as to compare and control the fungal contamination and determine the best concentration in different treatments in reproductive and restoration center of Sturgeon fishes in Sangar from April to June 2014. Firstly, adult breeders were selected and after fertilization, total number of seeds, fertilization percentage, percentage of fungal, healthy and unhealthy eggs, unfertilized eggs, total number of larvae and hatch percentage were calculated. The results showed that the lowest percentage of unfertilised eggs, the highest percentage of healthy eggs, the lowest percentage of fungal eggs and the highest percentage of hatching in Acipenser persicus was related to nanosil 80 mg/l (P<0.05). Also, the results of comparison of different treatments showed that the lowest percentage of unfertilized eggs, the lowest percentage of fungal eggs and the highest percentage of hatching in Acipenser stellatus was related to nanosil 80 mg/l (P<0.05). In a general, it can be said that nanosil 80 mg/l had a more effective effect in hatching percentage and disinfection of eggs. Because malachite green has a vast number of disadvantages, it is recommended using nanosil as a new disinfectant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acipenser persicus
 • Acipenser stellatus
 • Nanosil
 • Malachite green
 1. ابطحی، ب.؛ نظری، ر.م.؛ رسولی، ع. و شفیع ­زاده ­سماکوش، پ.، 1384. مقایسه شاخص درمانی داروهای ضدقارچی فرمالین، سبز مالاشیت و پرمنگنات پتاسیم در تاس­ماهی ایرانی. مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. شماره 67، صفحات 42 تا 49.
 2. آذری­ تاکامی، ق. و کهنه ­شهری، م.، 1353. تکثیر مصنوعی و پرورش ماهیان خاویاری. انتشارات دانشگاه تهران. 298 صفحه.
 3. آذری ­تاکامی، ق.، 1386. گزارش نهایی پروژه معرفی ماده ضد عفونی کننده جایگزین مالاشیت گرین در مزارع تکثیر ماهیان سردآبی. 30 صفحه.
 4. آذری ­تاکامی، ق.، 1388. تکثیر و پرورش تاس­ماهیان (ماهیان خاویاری). انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم. 406 صفحه.
 5. بنوره، ا.، 1386. اثرات پراکسید هیدروژن بر عفونت ­های قارچی، درصد تخم ­گشایی و ناهنجاری ­های قزل­ آلای رنگین­ کمان. پایان­ نامه کارشناسی­ ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. 45 صفحه.
 6. عبدلی، ا. و نادری، م.، 1387. تنوع زیستی ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر. تهران. انتشارات علمی آبزیان. 242 صفحه.
 7. غلام ­قاسمی،م.،1388. بررسی مقایسه­ ای داروهای ضدقارچ فرمالین، مالاشیت­ گرین و نانوسیل در تیمار تخم ماهـی آزاد دریـای خـزر (Salmo trutta caspius). پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. صفحات 5 تا 30.
 8. قزوینی، ا.؛ وهاب­ زاده رودسری، ح.؛ چمن ­آرا، و.؛ آذری­ تاکامی، ق. و شناورماسوله، ع.ر.، 1392. مقایسه نانوسید، پراکسید هیدروژن و کلرامین­T در کاهش فلور قارچی لارو تاس­ماهی ایرانی (Acipenserpersicus). مجله شیلات. سال 7، شماره 1، صفحات 13 تا 20.
 9. کهیش ­اسفندیاری، م.؛ سلطانی، م. و سجادی، م.م.، 1389. اثرات ضدقارچی تراف نانوسیلور روی تخم ماهی قزل ­آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss) و لارو تا وزن یک گرمی. مجله آبزیان و شیلات. سال 1، شماره 2، صفحات 63 تا 74.
 10. نوری، م.، 1389. مقایسه اثر ضدقارچی نانوسیل و پراکسید هیدروژن بر تخم ­های لقاح یافته ماهی کپورمعمولی. پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد شیلات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. 75 صفحه.
 11. وهاب ­زاده، ح.؛ احمدی، م.؛ کیوان، ا.؛ معصومیان، م. و منجمی، ب.، 1381. مقایسه کارایی پراکسیدهیدروژن و مالاشیت­گرین در مقابله با قارچ­ های آبی در تکثیر مصنوعی کپورمعمولی (Cyprinus carpio). مجله علوم و فنون دریایی ایران. دوره 2، شماره 1، صفحات 77 تا 85.
 12. وهاب ­زاده،ح.، 1382. ارزیابی کارایی پراکسیدهیدروژن و لوامیزول هیدروکلراید در تیمار تخم­ ها و نوزاد تاس­ماهی ایرانی و کپور ماهیان چینی. رساله دکترا. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 107 صفحه.
 13. Dawson, V.K.; Rach, J.J. and Schreier, T.M., 1994. Hydrogen peroxide as a fungicide for fish culture. Bulletion of the Aquaculture Association of Canada. Vol. 94, No. 2, pp: 54-56.
 14. Dettlaff, T.A.; Ginsburg, A.S. and Schmalhausen, O.I., 1993. Sturgeon fishes. Translated by Gause, G.G. and Vassetzky, S.G. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 300 P.
 15. Durborow, R.M.; Wise, D.J. and Terhune, J.S., 2003. Saprolegniasis (Winter Fungus) and Branchiomycosis of commercially Cultured Channel Catfish. SRAC Publication. 4700 P.
 16. Edgell, P.; Lawseth, D.; Mclean, W.E. and Britton, E.W., 1993. The use of salt solution to control fungus (Saprolegnia) infestation on salmon eggs. The Progressive Fish-Culturist. Vol. 55, pp: 48-52.
 17. Farmen, E.; Mikkelsen, H.N.; Evensen, O.; Einset, J.; Heier, L.S.; Rosseland, B.O.;Salbu, B.; Tollefsen, K.E. and Oughton, D.H., 2012. Acute and sub-lethal effects in juvenile Atlantic salmon exposed to low μg/L concentrations of Ag nanoparticles. Aquat. Toxicol. Vol. 108, pp: 78-84.
 18. Hanjavanit, C.; Kitancharoen, N. and Rakmanee, C., 2008. Experimental Infection of Aqauatic Fungi on Eggs of African Catfish (clariass gariepinus). KKU Science Journal. Vol. 36, pp: 36-43.
 19. Kitancharoen, N.; Yamamoto, A. and Hatai, K., 1998. Effect of Sodium Chlorid, Hydrogen peroxide and Malachit green on fungal infection in Rainbow trout eegs. Biocontrol Science. Vol. 3, No. 2, pp: 113-115.
 20. Moghim, M., 2013. Isolation, characterization and application of micro-satellite markers in Persian sturgeon, Acipenser persicus. Ph.D. Thesis. University Putra Malaysia. 277 P.
 21. Montgomery-Brock, D.; Sylvester, J.Y.; Tamaru, C.T. and Brock, J., 2000. Hydrogen peroxide treatment for Amyloodinium sp. on Mullet (Mugil cephalus) fry. The oceanic institute and the university of Hawaii. Vol. 11, No. 4, pp: 4-6.
 22. Neish, G.A., 1977. Observations on Saprolegniasis of adult Sockeye salmon, oncorhynchus nerka (walbaum). Journal of Fish Biology. Vol. 10, No. 4, pp: 513-522.
 23. Rach, J.J.; How, G.E. and Schreier, T.M., 1997. Safety of formalin treatments on warm and coolwater fish eggs. Aquaculture. Vol. 149, pp: 183-191.
 24. Rach, J.J.; Schreier, T.M.; Howe, G.E. and Redman, S.D., 1997. Effect of Species, life Stage, and water Temperature on the Toxicity of Hydrogen peroxide to Fish. The Progressive Fish-Culturist. Vol. 59, pp: 41-46.
 25. Rach, J.J.; Valentine, J.J.; Schreier, T.M.; Gaikowski, M.P. and Crawford, T.G. 2004. Efficacy of hedrogen peroxide to control Saprolegniasis on channel catfish (Ichtalurus Punctatus) eggs. Aquaculture. Vol. 238, pp: 135-142.
 26. Robarts, J.R., 2011. Fish pathology. Third edition. Sunders: UK. pp: 380-412.
 27. Saez, J.A. and Bowser, P.R., 2001. Hydrogen Peroxide Concentration in Hatchery Culture Units and Effluent During and after treatment. North American Journal of Aquaculture. Vol. 63, pp: 74-78.
 28. Saygi, Y., 2003. EffectS of Hydrogen Peroxide, Cold Storage and Decapsulation on the Hatching Success of Artemia Cysts. The Israeli Journal of Aquaculture Bamigdeh. Vol. 55, No. 2, pp: 107-113.
 29. Shahbazian, N.; Ebrahimzadeh Mousavi, H.A.; Soltani, M.; Khosravi, A.R.; Mirzargar, S.S. and Sharifpour, I., 2010. Fungal contamination in rainbow trout eggs in Kermanshah province propagations with emphasis on Saprolegniaceae. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 9, No. 1, pp: 151-160.
 30. Shahbazzadeh, D.; Ahar, H.; Mohammad Rahimi, N.; Dastmalchi, F.; Soltani, M.; Rahmannya, J.; Khorasani, N. and Fotovat, M. 2009. The effects of Nanosilver (Nanocid) on Survival percentage of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Pakistan Journal of Nutrition. Vol. 8, No. 8, pp: 1178-1179.
 31. Tort, M.J.; Jennings-Bashore, C.; Wilson, D.; Wooster, G.A. and Bowser, P.R., 2002. Assessing the Effect of Increasing Hydrogen Peroxide Dosage on Rainbow Trout Gill Utilizing a Digitized Scoring Methodology. Journal of Aquatic Animal Health. Vol. 14, pp: 95-103.
 32. Vanwest, P., 2006. Saproleegnia Parasitica, an Oomycete Pathogen with a fishy appetite: New challenges for an old problem. Mycologist. Vol. 20, pp: 99-104.
 33. Woo, P.T.K. and Bruno, D.W., 2011. Fish diseases and disorders. In: viral, bacterial and fungal infections. CAB international publication. 930 P.