اثر سطوح مختلف ویتامین B12 در پرورش توام ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و گیاه زعفران (Crocus sativus) و بررسی تاثیر آن بر عملکرد گیاه و شاخص های رشد و بیوشیمیایی خون ماهی

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

به ­منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف ویتامین B12 به آب در یک سازگان توام ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و گیاه زعفران (Crocus sativus)،­ تعداد 240 قطعه ماهی تیلاپیای نیل 1/5±12/5 گرمی و 120 عدد پیاز گیاه زعفران به شکل کاملاً تصادفی به 12 واحد آزمایشی وارد شدند و تحت تاثیر تیمارهای هفتگی 0، 10، 20، و 30 میلی­ گرم ویتامین B12 در هر لیتر آب به ­مدت 60 روز قرار گرفتند. در پایان، شاخص­ های رشد ماهی از قبیل درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، نرخ تبدیل غذایی و نرخ کارایی پروتئین تغییر معنی داری در بین تیمارهای آزمایش نشان نداد (0/05P). وزن ریشه گیاه زعفران در تیمار 30 میلی­ گرم بر لیتر ویتامین به شکل معنی­ داری از سایر تیمارها بیش ­تر بود و طول برگ گیاه زعفران در تیمارهای 20 و 30 میلی ­گرم بر لیتر ویتامین به ­ترتیب کاهش معنی­ دار داشت. سنجش برخی شاخص­ های بیوشیمایی خون ماهی نیز نشان داد محتوای پروتئین کل، گلوکز و کورتیزول موجود در سرم خون ماهی در تمام تیمارها از نظر آماری برابر بود (0/05P). اما محتوای آنزیم آلکالین فسفاتاز و آسپارتات آمینوترانسفراز سرم خون ماهی، در تیمار 30 میلی ­گرم بر لیتر ویتامین از سایر تیمارها بیش ­تر بود (0/05P). نتایج بیان­گر این است که افزودن 10 تا 20 میلی­ گرم ویتامین B12  به آب سازگان کشت توام گیاه زعفران و ماهی تیلاپیای نیل، می­ تواند سبب بهبود رشد و عملکرد گیاه زعفران شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adding different levels of vitamin B12 to an aquaponic system using Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and Saffron plant (Crocus sativus), and its effects on fish and plant growth and biochemical blood indices of fish

نویسندگان [English]

 • Sina Javanmardi
 • Kamran Rezaei tavabe
 • Rana Bahadori
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

In order to know the optimal level of addition of vitamin B12 to water, in a Aquaponic system using Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and Saffron plant (Crocus stativus), 240# Nile tilapia fish and 120# corms of saffron were randomly divided into 12 experimental groups and influenced by treatments of adding 0 (control), 10, 20 and 30 mg L-1 vitamin B12 to water, weekly, for 60 days experimental period. At the end of the experiment period, weight gain and other indices of fish growth performance did not show any significant differences in any of the treatments, but some growth performance indices of saffron plants such as leaf length showed the lowest rate in treatment of 30 mg L-1 and root weight in treatment of 30 mg L-1 vitamin B1 in water was significantly higher than other treatments. Measurement of serum biochemical parameters of fish showed that with increasing levels of vitamin B12 in water, treatment with 30 mg L-1 vitamin in water showed the highest amount of Alkaline phosphatase enzyme and Aspartate aminotransferase enzyme in blood serum of fish. Finally, the results indicate that adding 10 to 20 mg L-1 vitamin B12 to the water of the aquaponic system using saffron plant and Nile tilapia can improve the growth and yield of the saffron plant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cobalamin
 • Saffron plant
 • Freshwater fish
 • Aquaponics
 1. دهقان ­زاده، س.؛ زمینی، ع. و خارا، ح.، 1392. تاثیرات اضافه نمودن ویتامین D در جیره ­غذایـی بچه ­ماهیان قزل ­آلای رنگین ­کمان (Oncorhynchus mykiss) بر روی سیستم ایمنی و فاکتورهای خونی. فصلنامه آبزیان و شیلات. دوره 16، شماره 4، صفحات 33 تا 44.
 2. رحیمی، م.؛ سوداگر، م.؛ اورجی، ح.؛ حسینی، س.ع. و تقی زاده، و.، 1391. تاثیر ویتامین C بر پارامترهای خونی، رشد و پاسخ به استرس دمایی در بچه ­ماهیان قزل ­آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss). فصلنامه تحقیقات دامپزشکی. دوره 67، شماره 4، صفحات 373 تا 380.
 3. رضوانی ­مقدم، پ.؛ کوچکی، ع.ر.؛ فیلابی، ع. و  سیدی، س.م.، 1392. اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه­ های دختری زعفران (Crocus sativus). مجله علوم زراعی ایران. دوره 15، شماره 3، صفحات 234 تا 246.
 4. فضایی، ز.؛ سجادی، م.؛ سوری ­نژاد، ا. و اسدی، ر.، 1391. اثر پرورش در تراکم ­های مختلف و افزودن ویتامین E به جیره غذایی بر شاخص های رشد، بقاء و ترکیبات لاشه بچه ­ماهی قزل ­آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله بوم شناسی آبزیان. دوره 2، شماره 2، صفحات 44 تا 55.
 5. Alkobaby, A.I., 2008. Effects of maternal injection with organic phosphorus and vitamin B12 on reproductive performance and newely hatched offspring of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). In from the pharaohs to the future. Eighth International Symposium on Tilapia in Aquaculture. Proceedings. Cairo, Egypt, Aquafish Collaborative Research Support Program. pp: 375-386. 
 6. Asadi, G.A.; Rezvani Moghaddam, P. and Hassanzadeh Aval, F., 2014. Effects of soil and foliar applications of nutrients on corm growth and flower yield of saffron (Crocus sativus L.) in six year- old farm. Saffron Agronomy and Technology. Vol. 2, No. 1, pp: 31-44.
 7. Blidariu, F. and Grozea, A., 2011. Increasing the economical efficiency and sustainability of indoor fish farming by means of aquaponics-review. Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies. Vol. 44, No. 2, pp: 1-8.
 8. El-Rhman, A.M.A.; Khattab, Y. Aand Shalaby, A.M., 2009. Micrococcus luteus and Pseudomonas species as probiotics for promoting the growth performance and health of Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Fish & Shellfish Immunology. Vol. 27, No. 2, pp: 175-180.
 9. Fenech, M., 2001. The role of folic acid and vitamin B12 in genomic stability of human cells. Mutation Research /Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Vol. 475, No. 1, pp: 57-67.
 10. Graham, R.M.; Deery, E. and Warren, M.J., 2009. Vitamin B12: Biosynthesis of the corrin ring. In Tetrapyrroles. Springer, New York, NY. pp: 286-299.
 11. Kafi, M.; Rashed Mohasel, M.H.; Koocheki, A. and Mollafilabi, A., 2002. Saffron, Production and Processing. Zaban va Adab Press, Iran. pp: 276-278.
 12. Klinger, D. and Naylor, R., 2012. Searching for solutions in aquaculture: charting a sustainable course. Annual Review of Environment and Resources. Vol. 37, pp: 247-276.
 13. Koocheki, A., 2004. Indigenous knowledge in agriculture with particular reference production in Iran. Acta Horticulture. Vol. 650, pp: 175-182.
 14. Koocheki, A., 2013. Research on production of Saffron in Iran: Past trend and future prospects. Saffron Agronomy and Technology. Vol. 1, No. 1, pp: 3-21.
 15. Krogdahl, Å. and Marie Bakke-McKellep, A., 2005. Fasting and refeeding cause rapid changes in intestinal tissue mass and digestive enzyme capacities of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Comparative Biochemistry and Physiology Part a Molecular and Integrative Physiology. Vol. 141, pp: 450-460.
 16. Lee, Y.J. and George, E., 2005. Contributions of mycorrhizal hyohae to the uptake of metalcations by cucumber plants at two levels of phosphorous supply. Plant Soil. Vol. 278, pp: 361-370.
 17. Miller, A.; Korem, M.; Almog, R. and Galboiz, Y., 2005. Vitamin B12, demyelination, remyelination and repair in multiple sclerosis. Journal of the neurological sciences. Vol. 233, No. 1-2, pp: 93-97.
 18. Molina, R.; Moreno, I.; Pichardo, S.; Jos, A.; Moyano, R., Monterde, J.G. and Cameán, A., 2005. Acid and alkaline phosphatase activities and pathological changes induced in Tilapia fish (Oreochromis sp.) exposed subchronically to microcystins from toxic cyanobacterial blooms under laboratory conditions. Toxicon. Vol. 46, No. 7, pp: 725-735.
 19. Nya, E.J. and Austin, B., 2011. Dietary modulation of digestive enzymes by the administration of feed trout, (Oncorhynchus mykiss) Walbaum additives to Rainbow Aquaculture Nutrition. Vol. 17, pp: 459-466.
 20. Rafiee, G. and Saad, C.R., 2005. Nutrient cycle and sludge production during different stages of red tilapia (Oreochromis sp.) growth in a recirculating aquaculture system. Aquaculture. Vol. 244, No. 1-4, pp: 109-118.
 21. Rakocy, J.; Shultz, R.C.; Bailey, D.S. and Thoman, E.S., 2003. Aquaponic production of tilapia and basil: comparing a batch and staggered cropping system. In South Pacific Soilless Culture Conference-SPSCC 648, pp: 63-69.
 22. Roque, A.; Yildiz, H.Y.; Carazo, I. and Duncan, N., 2010. Physiological stress responses of sea bass (Dicentrarchuslabrax) to hydrogen peroxide (H2O2) exposure. Aquaculture. Vol. 304, pp: 104-107.
 23. Souret, F.F. and Weathers, P.J., 2000. The growth of saffron (Crocus sativus L.) in aeroponics and hydroponics. Journal of herbs, spices and medicinal plants. Vol. 7, No. 3, pp: 25-35.
 24. Sugita, H.; Miyajima, C. and Deguchi, Y., 1991. The vitamin B12-producing ability of the intestinal microflora of freshwater fish. Aquaculture. Vol. 92, pp: 267-276.
 25. Suresh, A.V. and Lin, C.K., 1992. Tilapia culture in saline waters: a review. Aquaculture. Vol. 106, No. 3-4, pp: 201-226.
 26. Telli, G.S.; Ranzani-Paiva, M.J.T.; de Carla Dias, D.; Sussel, F.R.; Ishikawa, C.M. and Tachibana, L., 2014. Dietary administration of Bacillus subtilis on hematology and non-specific immunity of Nile tilapia Oreochromis niloticus raised at different stocking densities. Fish and shellfish immunology. Vol. 39, No. 2, pp: 305-311.
 27. Wang, M. and Lu, M., 2016. Tilapia polyculture: a global review. Aquaculture Research. Vol. 47, No. 8, pp: 2363-2374.
 28. Yamada, K., 2013. Cobalt: its role in health and disease. In Interrelations between Essential Metal Ions and Human Diseases. Springer, Dordrecht. pp: 295-320.
 29. Zou, Y.; Hu, Z.; Zhang, J.; Xie, H.; Liang, S., Wang, J. and Yan, R., 2016. Attempts to improve nitrogen utilization efficiency of aquaponics through nitrifies addition and filler gradation. Environmental Science and Pollution Research. Vol. 23, No. 7, pp: 6671-6679.
 30. Zuo, Y. and Zhang, F., 2011. Soil and crop management strategies to prevent iron deficiency in crops. Plant and Soil. Vol. 339, pp: 83-93.