تعیین توالی ژن VP28 یک جدایه ویروس لکه سفید از میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در استان خوزستان- ایران

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران، اهواز، صندوق پستی: 145-61355

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران، اهواز، صندوق پستی: 145-61355

3 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، اهواز، صندوق پستی: 866-61645

4 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 149- 14965

چکیده

بیماری لکه سفید یکی از خطرناک ترین بیماری‌ های ویروسی است که  سبب تلفات زیادی در میگوهای پرورشی در سطح جهان می‌شود. این بیماری در ایران نیز خسارت جدی به پرورش‌ دهندگان میگو وارد نموده است. در این تحقیق طی بازدید از مزارع پرورش میگوی استان خوزستان در منطقه چوئبده آبادان از میگوهای مبتلا به بیماری لکه سفید که دارای علائم بالینی بودند نمونه ‌برداری انجام شد. نمونه‌ای که دارای بالاترین حدت از بیماری لکه سفید بود به ‌عنوان الگو در آزمایشات بعدی مورد استفاده قرار گرفت و این جدایه IRI-KHZ/904 نام‌گذاری شد. به ‌وسیله پرایمرهای طراحی شده، ژن VP28 از ژنوم ویروس تکثیر گردید و توالی آن در بانک ژن با شماره دسترسی AB855742 ثبت گردید. نتایج نشان داد که توالی نوکلئوتیدی ژن VP28 در جدایه ایرانی، با توالی جدایه‌های بسیاری از کشورهای مختلف جهان دارای همسانی 100 درصد بود و با 4 جدایه از کشورهای چین، کره جنوبی و هند 99 درصد همسانی داشت.

کلیدواژه‌ها