تعیین توالی ژن VP28 یک جدایه ویروس لکه سفید از میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در استان خوزستان- ایران

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران، اهواز، صندوق پستی: 145-61355

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران، اهواز، صندوق پستی: 145-61355

3 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، اهواز، صندوق پستی: 866-61645

4 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 149- 14965

چکیده

بیماری لکه سفید یکی از خطرناک ترین بیماری‌ های ویروسی است که  سبب تلفات زیادی در میگوهای پرورشی در سطح جهان می‌شود. این بیماری در ایران نیز خسارت جدی به پرورش‌ دهندگان میگو وارد نموده است. در این تحقیق طی بازدید از مزارع پرورش میگوی استان خوزستان در منطقه چوئبده آبادان از میگوهای مبتلا به بیماری لکه سفید که دارای علائم بالینی بودند نمونه ‌برداری انجام شد. نمونه‌ای که دارای بالاترین حدت از بیماری لکه سفید بود به ‌عنوان الگو در آزمایشات بعدی مورد استفاده قرار گرفت و این جدایه IRI-KHZ/904 نام‌گذاری شد. به ‌وسیله پرایمرهای طراحی شده، ژن VP28 از ژنوم ویروس تکثیر گردید و توالی آن در بانک ژن با شماره دسترسی AB855742 ثبت گردید. نتایج نشان داد که توالی نوکلئوتیدی ژن VP28 در جدایه ایرانی، با توالی جدایه‌های بسیاری از کشورهای مختلف جهان دارای همسانی 100 درصد بود و با 4 جدایه از کشورهای چین، کره جنوبی و هند 99 درصد همسانی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sequence analysis of VP28 gene of white spot virus isolated from White Leg shrimp( Litopenaeus vannamei) in Khuzestan province-Iran

نویسندگان [English]

 • Hossein Houshmand 1
 • Rahim Peyghan 1
 • Masoud reza seyfi abad shapouri 2
 • Jasem Ghofleh Marammazi 3
 • Mohammad Afsharnasab 4
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. Po. Box:61355-145
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. Po. Box:61355-145
3 Iranian Fisheries Reseach Organization, South of Iran Aquaculture Reseach Center, Ahvaz,Iran. PO. Box:61645/866
4 Iranian Fisheries Reseach Organization, Tehran,Iran. PO. Box:14965/149.
چکیده [English]

White spot disease is one of the most serious viral diseases which affect farmed shrimp in the world. In Iran the disease maked serious damages to shrimp farmers. During a culture period, shrimp farms of Abadan were visited and those shrimps with clinical symptoms of WSSD were sampled. The samples which had the highest frequency of white spot disease were used as a template in subsequent experiments. This isolate was named: IRI-KHZ/904. By designing of primers, VP28 gene amplification and sequence was recorded in gene bank with accession number: AB855742. The nucleotide sequences obtained in this study had 100% homology with most isolates from different countries which recorded in the gene bank. Also in comparison with 4 other isolates that had been recorded in gene bank, Iranian isolate showed 99% homology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sequence analysis
 • VP28 gene
 • white spot virus
 • White leg shrimp
 • Khuzestan Province
 • Iran