متغیرهای زیستگاهی تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه کوکر شکم سیاه (Pterocles orientalis) در فصل تابستان در پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

2 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

یکی از شرط‌ های لازم برای حفاظت پایدار گونه‌ ها شناخت کامل نیازهای زیستگاهی و پارامترهای تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه آن‌هاست. کوکر شکم‌ سیاه (Pterocles orientalis) پرنده‌ای است که در پناهگاه حیات وحش شیراحمد و برخی دشت ‌های جنوبی سبزوار زیست می‌ کند با وجود این که به شدت تحت شکار و تخریب زیستگاه است، از جمله پرندگانی است که تاکنون ناشناخته مانده است. در این مطالعه مکان ‌های حضور و عدم حضور پرنده جهت ثبت پارامترهای زیستگاهی شناسایی و برای تعیین ارتباط آن‌ ها با حضور یا عدم حضور پرنده، میزان معنی‌ داری هر یک با استفاده از روش رگرسیون منطقی مورد آزمون قرار گرفت. طبق شواهد به ‌دست آمده از این مطالعه ارتفاع پوشش گیاهی، ارتفاع بلندترین بوته، درصد تاج پوشش، پوشش سنگی، فاصله تا جاده، فاصله از آبشخور، ارتفاع و شیب به ‌صورت منفی و وجود لانه مورچه، درصد سنگریزه و تعداد سنگ با ارتباط مثبت بر حضور و عدم‌ حضور کوکر شکم سیاه در سطح زیستگاه موثرند (0/05 >p).

کلیدواژه‌ها