متغیرهای زیستگاهی تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه کوکر شکم سیاه (Pterocles orientalis) در فصل تابستان در پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

2 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

یکی از شرط‌ های لازم برای حفاظت پایدار گونه‌ ها شناخت کامل نیازهای زیستگاهی و پارامترهای تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه آن‌هاست. کوکر شکم‌ سیاه (Pterocles orientalis) پرنده‌ای است که در پناهگاه حیات وحش شیراحمد و برخی دشت ‌های جنوبی سبزوار زیست می‌ کند با وجود این که به شدت تحت شکار و تخریب زیستگاه است، از جمله پرندگانی است که تاکنون ناشناخته مانده است. در این مطالعه مکان ‌های حضور و عدم حضور پرنده جهت ثبت پارامترهای زیستگاهی شناسایی و برای تعیین ارتباط آن‌ ها با حضور یا عدم حضور پرنده، میزان معنی‌ داری هر یک با استفاده از روش رگرسیون منطقی مورد آزمون قرار گرفت. طبق شواهد به ‌دست آمده از این مطالعه ارتفاع پوشش گیاهی، ارتفاع بلندترین بوته، درصد تاج پوشش، پوشش سنگی، فاصله تا جاده، فاصله از آبشخور، ارتفاع و شیب به ‌صورت منفی و وجود لانه مورچه، درصد سنگریزه و تعداد سنگ با ارتباط مثبت بر حضور و عدم‌ حضور کوکر شکم سیاه در سطح زیستگاه موثرند (0/05 >p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat variables affecting black-bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) habitat selection in summer in Shir-Ahmad Wildlife Refuge, Sabzevar

نویسندگان [English]

  • Aazam Elhami Rad 1
  • Hamid Reza Rezaei 2
  • Hossein Varasteh Moradi 2
  • Mohammad Kaboli 3
1 Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
3 Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The understanding of the species habitat requirements and parameters affecting the habitat selection would be essential for sustainable coservation. The black-beilled sandgrous (Pterocles orientalis) occurs in some southern plains of Sabzevar including Shir-Ahmad Wildlife Refuge. Although it suffers intensive habitat destruction and hunting, still there is no enough information about its population ecology in this distribution area. The study area was surveyed for recording presence and absence sites of bird. Using logistic regression analysis the association between species presence/absence and habitat parameters was examined. It was found that vegetation height, height of tallest shrub, canopy cover percentage, stony coverage, distance to roads, distance to water resource, altitude and slope, negatively and ant nest occurring, gravel percentage and stone number ,positively, in assessment plots are significantly associated with the black-beilled sandgrous presence (p<0.05).  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat selection
  • black-bellied sandgrouse
  • logistic regression
  • Shir Ahmad wildlife refuge