تعیین آلودگی انگل نماتد Rhabdochona denudata در گاوماهی شنی (1916 Neogobius Pallasi Berg,) نهرهای کبودوال، زرین‏ گل و شیرآباد- استان گلستان

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین میزان آلودگی انگلRhabdochona denudataدر گاوماهی شنی (Neogobius Pallasi Berg, 1916) و ارتباط آن با میزبان‏ های واسط انگل در نهرهای کبودوال، زرین‏ گل و شیرآباد بود. بدین منظور 78، 30 و 55 نمونه ماهی به ‌ترتیب از نهرهای مذکور در تابستان 1387صید و تشریح گردید. به‌طورکلی 36/47، 47/05 و59/65 درصد از گاوماهیان نهرهای کبودوال، زرین‏ گل و شیرآباد آلوده به انگل Rhabdochona denudata شناسایی شدند. در تحقیق حاضر، این انگل نماتد برای اولین بار در ایران از گاوماهی شنی گزارش گردید. دامنه تعداد انگل 1 تا 33 انگل بود. رابطه معنی ‌داری از لحاظ درصد شیوع، بین سن و داشتن آلودگی به این انگل در هر سه نهر وجود داشت، به‏ طوری‏ که در نهرهای کبودوال و زرین گل با افزایش سن، درصد شیوع آلودگی افزایش و در نهر شیرآباد به ‏طور معنی‏ دار کاهش یافت (0/05>p)، اما رابطه معنی‏ داری بین میزان آلودگی به انگل و جنسیت گاوماهی مشاهده نگردید (0/05 >p).به‏ نظر می‏ رسد، حضور‏‏ و فراوانی نمفهای افمروپترا و تریکوپترا به ‌عنوان میزبان‏ های واسط انگلRhabdochona و میزان تغذیه از آن‏ ها، می‏ تواند در میزان آلودگی به این انگل نقش داشته باشد، به ‏طوری‏ که بیش ‌ترین آلودگی انگلی همراه با وجود بیش ‌ترین فراوانی نمف افمروپترا در محیط و نیز دستگاه گوارش گاوماهی شنی نهر شیرآباد مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها