تعیین آلودگی انگل نماتد Rhabdochona denudata در گاوماهی شنی (1916 Neogobius Pallasi Berg,) نهرهای کبودوال، زرین‏ گل و شیرآباد- استان گلستان

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین میزان آلودگی انگلRhabdochona denudataدر گاوماهی شنی (Neogobius Pallasi Berg, 1916) و ارتباط آن با میزبان‏ های واسط انگل در نهرهای کبودوال، زرین‏ گل و شیرآباد بود. بدین منظور 78، 30 و 55 نمونه ماهی به ‌ترتیب از نهرهای مذکور در تابستان 1387صید و تشریح گردید. به‌طورکلی 36/47، 47/05 و59/65 درصد از گاوماهیان نهرهای کبودوال، زرین‏ گل و شیرآباد آلوده به انگل Rhabdochona denudata شناسایی شدند. در تحقیق حاضر، این انگل نماتد برای اولین بار در ایران از گاوماهی شنی گزارش گردید. دامنه تعداد انگل 1 تا 33 انگل بود. رابطه معنی ‌داری از لحاظ درصد شیوع، بین سن و داشتن آلودگی به این انگل در هر سه نهر وجود داشت، به‏ طوری‏ که در نهرهای کبودوال و زرین گل با افزایش سن، درصد شیوع آلودگی افزایش و در نهر شیرآباد به ‏طور معنی‏ دار کاهش یافت (0/05>p)، اما رابطه معنی‏ داری بین میزان آلودگی به انگل و جنسیت گاوماهی مشاهده نگردید (0/05 >p).به‏ نظر می‏ رسد، حضور‏‏ و فراوانی نمفهای افمروپترا و تریکوپترا به ‌عنوان میزبان‏ های واسط انگلRhabdochona و میزان تغذیه از آن‏ ها، می‏ تواند در میزان آلودگی به این انگل نقش داشته باشد، به ‏طوری‏ که بیش ‌ترین آلودگی انگلی همراه با وجود بیش ‌ترین فراوانی نمف افمروپترا در محیط و نیز دستگاه گوارش گاوماهی شنی نهر شیرآباد مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Rhabdochona denudata infection of sand goby (Neogobius pallasi Berg, 1916) in The Kaboodval, Zaringol and Shirabad Streams

نویسندگان [English]

  • Erfan Karimian 1
  • Rasoul Ghorbani 2
  • Abdolmajid Hajimoradloo 2
1 Dept. of Fisheries, khoramshahr University of Marine Science and Technology
2 Dept. of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the rate of Rhabdochona denudata infection in sand goby in relation the intermediate hosts in the Kaboodval, Zaringol and Shirabad Streams. For this purpose 78, 30 and 55 specimens was analyzed in three streams, respectively, at summer 2008. In general, ٪36.47, ٪47.05 and ٪59.65 from sand goby were identified infected in the Kaboodval, Zaringol and Shirabad Streams respectively. In present study, Rhabdochona denudata parasite for the first time was reported from sand goby in Iran. Range of number Rhabdochona denudata was 1-33 specimens. The relationship between age and Rhabdochona denudata infection (prevalence) showed significant, in three Streams (p<0.05). So that was positive in Kaboodwal and Zarrin-gol and negative in Shirabad Streams, but no significant relationship between infection level and sex of sand goby (p>0.05). It seems that the presence and abundance of Ephemeropterans and Trichopterans nymphs as intermediate hosts of Rhabdochona denudata and feeding rate of them can be role in the rate of infection, So that, the most parasitic infection associated with the highest frequency of Ephmeropterans in environment and gut sand goby was observed in the Shirabad Stream.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasitic infection
  • Rhabdochona denudata
  • Sand goby
  • Fresh water