زیست شناسی تولیدمثل ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) در آب های شمال شرقی خلیج فارس

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

این پژوهش به‌ منظور بررسی چرخه تولیدمثلی ماهی گوازیم دم رشته‌ ای (Nemipterus japonicus) در آب‌های ساحلی بندرعباس صورت گرفت. نمونه‌ برداری فصلی دو بار از مهر 1390 لغایت شهریور 1391 انجام گردید. برای این منظور تعداد 298 عدد ماهی، توسط تور ترال کف صید و جمع‌ آوری گردیدند . متغیرهای طول کل، طول چنگالی، طول استاندارد، وزن کل، وزن گناد، طول گناد، وزن کبد و جنسیت اندازه‌ گیری و ثبت شدند. کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین نمونه زیست‌ سنجی شده به ‌ترتیب دارای طول چنگالی 8 و 28 سانتی‌ متر و وزن 11 و 415 گرم بودند. رابطه بین طول چنگالی و وزن ماهی نمایی تعیین شده و ضریب b کل ، جنس نر و ماده به ‌ترتیب 2/881 و 2/515 و 2/804 محاسبه گردید. نسبت جنسی نر به ماده 2/9: 1/0 به ‌دست آمد.
مطالعات تولیدمثلی نشان داد که تخم ‌ریزی این ماهی دارای دو اوج بهاره و پائیزه می‌ باشد که تخم‌ ریزی اصلی در فصل بهار انجام می‌ گیرد. روش تخم‌ ریزی این ماهی از نوع چندمرحله ‌ای (Batch spawner) تعیین گردید. میانگین هم‌ آوری مطلق 32400±186819 عدد محاسبه شد. طول چنگالی ماهی‌ های ماده در زمانی که نیمی از آن‌ ها بالغ بودند (LM50) برابر 21 سانتی‌ متر برآورد شد.

کلیدواژه‌ها