بررسی تجمع فلزات سنگین (سرب، نیکل، مس، آهن و روی) در ماهی سفیدک (Schizothorax zarudnyi) چاه نیمه های سیستان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 ژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

2 پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

چکیده

این تحقیق به‌ منظور بررسی تجمع فلزات سنگین (سرب، نیکل، مس، آهن و روی) در بافت‌ های عضله، آبشش، کبد و کلیه ماهی (Schizothorax zarudnyi) چاه نیمه ‌های سیستان انجام شد. پس از نمونه‌ برداری، آماده ‌سازی هریک از بافت‌ ها و هضم توسط اسید نیتریک، غلظت هر یک از فلزات بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک با استفاده از دستگاه جذب اتمی Konic مدل NOVAA300 اندازه ‌گیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین تجمع فلزات سنگین در بافت‌ های مختلف ماهی سفیدک سیستان اختلافمعنی‌ داریوجوددارد( p<0/05).روندتجمعفلزات سنگین در بافت‌ های مختلف  این گونه به‌ صورت Fe>Zn>Cu>Pb>Ni است. هم چنین نتایج نشان داد که میزان تجمع فلزات سرب، نیکل و مس در بافت خوراکی عضله از حد مجاز استانداردهای جهانی WHO،FDA،FEPA ، EPA،  UKMAFوNHMRC  بالاتر است. هم‌ چنین فلز روی نیز از حد مجاز استانداردهای جهانی به‌ جز NHMRC بالاتر است که قطعاً غلظت بالایی از این فلزات در بافت، حیات ماهی و سلامتی انسان را با تهدید مواجه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها