بررسی تجمع فلزات سنگین (سرب، نیکل، مس، آهن و روی) در ماهی سفیدک (Schizothorax zarudnyi) چاه نیمه های سیستان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 ژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

2 پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 538-98615

چکیده

این تحقیق به‌ منظور بررسی تجمع فلزات سنگین (سرب، نیکل، مس، آهن و روی) در بافت‌ های عضله، آبشش، کبد و کلیه ماهی (Schizothorax zarudnyi) چاه نیمه ‌های سیستان انجام شد. پس از نمونه‌ برداری، آماده ‌سازی هریک از بافت‌ ها و هضم توسط اسید نیتریک، غلظت هر یک از فلزات بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک با استفاده از دستگاه جذب اتمی Konic مدل NOVAA300 اندازه ‌گیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین تجمع فلزات سنگین در بافت‌ های مختلف ماهی سفیدک سیستان اختلافمعنی‌ داریوجوددارد( p<0/05).روندتجمعفلزات سنگین در بافت‌ های مختلف  این گونه به‌ صورت Fe>Zn>Cu>Pb>Ni است. هم چنین نتایج نشان داد که میزان تجمع فلزات سرب، نیکل و مس در بافت خوراکی عضله از حد مجاز استانداردهای جهانی WHO،FDA،FEPA ، EPA،  UKMAFوNHMRC  بالاتر است. هم‌ چنین فلز روی نیز از حد مجاز استانداردهای جهانی به‌ جز NHMRC بالاتر است که قطعاً غلظت بالایی از این فلزات در بافت، حیات ماهی و سلامتی انسان را با تهدید مواجه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Heavy Metals (Pb, Ni, Cu, Fe and Zn) Accumulation in Snow trout (Schizothorax zarudnyi)

نویسندگان [English]

  • Mahin Rigi 1
  • sahel pakzad 2
1 Hamun international wetland Research Institute, University of Zabol, P.O.Box
2 Hamun international wetland Research Institute, University of Zabol,
چکیده [English]

 This research aims to study the heavy metal accumulation of Pb, Ni, Cu, Fe, and Zn in muscle, gill, liver, and kidney tissues of Snow trout (Schizothorax zarudnyi) from Chahnime Water Reservoirs of Sistan. After sampling, preparation, and digestion using nitric acid, the concentration of each metal was measured in µg/g-1 dry weight using Atomic Absorption Spectrometry (Konic NOVAA300). The results of this study showed that there is a significant difference between heavy metal concentrations in different Snow trout tissues (p<0.05). The heavy metal accumulation pattern in different tissues of this specie was Fe>Zn>Cu>Pb>Ni. Also, it was found that the metal accumulation amount of Pb, Ni, and Cu in the muscle tissue, which is the edible tissue, is higher than the limits set by global standards like WHO, FDA, FEPA, and NHMRC. Also, Zn concentration was higher than all of the mentioned standards except NHMRC which most certainly threatens the fish and human health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • Schizothorax zarudnyi
  • Sistan’s Chahnime Water Reservoirs