اثرات سمیت علف کش آترازین بر لارو ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،صندوق پستی:14515-775

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی: 46414-356

3 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 1113-19395

چکیده

به‌ منظور تعیین میزان سمیت علف‌ کش آترازین بر لارو ماهی سفید دریای خزر، LC50 96 ساعته آترازین برای لارو تازه تفریخ یافته برابر با ppm 18/53 محاسبه گردید. سمیت آترازین بر این لاروها سپس با درنظر گرفتن سه غلظت تحت‌ کشنده از آترازین برابر با ppm 9/25، ppm 4/62 و ppm 2/31 به ‌مدت 7 روز مورد سنجش قرار گرفت. مقایسه طول، وزن و ضریب چاقی لاروها در این سه غلظت و در مقایسه با گروه شاهد در طی این 7 روز تفاوت آماری معنی ‌داری را نشان نداد. غلظت یون‌ های Na+، K+، Ca2+، Mg2+ و Cl- در بافت بدن لاروهای مواجه شده با آترازین و نیز گروه شاهد مورد اندازه ‌گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت تمامی این یون‌ ها در لاروهای مواجه شده با آترازین بیش ‌تر از لاروهای شاهد می‌ باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آترازین می ‌تواند ترکیب یونی بدن لارو ماهی سفید را حتی در غلظت‌ های تحت‌ کشنده و مواجهه حاد تحت تاثیر قرار داده اما در این شرایط بر پارامترهای بدن (طول، وزن و ضریب چاقی) بی‌ تاثیر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toxic Effects of Atrazine Herbicide on Caspian Kutum, Rutilus frisii kutum, Larvae

نویسندگان [English]

  • Zahra Khoshnood 1
  • Shahla Jamili 1
  • Saber Khodabandeh 2
  • Ali Mashinchian Moradi 1
  • Abbass Ali Mottalebi 3
1 Faculty of Marine Science, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran
2 Faculty of Environmental Resources and Marine Science, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
3 Agricultural Research & Education Organization(AREO), Tehran, Po Box :19395-1113
چکیده [English]

To determination the toxic effects of atrazine on Caspian kutum, the 96-h LC50 of atrazine was measured for newly hatched larvae as 18.53 ppm. Toxicity of atrazine herbicide on Caspian kutum larvae was investigated using concentrations: 9.25ppm, 4.62 ppm and 2.31 ppm for 7 days. Comparison of the length, weight and condition factor showed that no significant differences between atrazine exposed and control groups. The concentration of Na+, K+, Ca2+, Mg2+ and Cl- in whole body of larvae in control and atrazine exposure groups were measured and the results showed that concentrations of all these ions is higher in atrazine exposure group than control group. Results of the present study showed that atrazine could affect the ion compositions of the body even at sublethal concentration and acute exposure but at this kind of condition have no effects on growth parameters of the body.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atrazine
  • Caspian kutum
  • Acute toxicity
  • Body Ions
  • LC50