اثرات سمیت علف کش آترازین بر لارو ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،صندوق پستی:14515-775

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی: 46414-356

3 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 1113-19395

چکیده

به‌ منظور تعیین میزان سمیت علف‌ کش آترازین بر لارو ماهی سفید دریای خزر، LC50 96 ساعته آترازین برای لارو تازه تفریخ یافته برابر با ppm 18/53 محاسبه گردید. سمیت آترازین بر این لاروها سپس با درنظر گرفتن سه غلظت تحت‌ کشنده از آترازین برابر با ppm 9/25، ppm 4/62 و ppm 2/31 به ‌مدت 7 روز مورد سنجش قرار گرفت. مقایسه طول، وزن و ضریب چاقی لاروها در این سه غلظت و در مقایسه با گروه شاهد در طی این 7 روز تفاوت آماری معنی ‌داری را نشان نداد. غلظت یون‌ های Na+، K+، Ca2+، Mg2+ و Cl- در بافت بدن لاروهای مواجه شده با آترازین و نیز گروه شاهد مورد اندازه ‌گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت تمامی این یون‌ ها در لاروهای مواجه شده با آترازین بیش ‌تر از لاروهای شاهد می‌ باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آترازین می ‌تواند ترکیب یونی بدن لارو ماهی سفید را حتی در غلظت‌ های تحت‌ کشنده و مواجهه حاد تحت تاثیر قرار داده اما در این شرایط بر پارامترهای بدن (طول، وزن و ضریب چاقی) بی‌ تاثیر بوده است.

کلیدواژه‌ها