بررسی اثر محافظتی پلی فنول رزوراترول بر روی انسجام غشاء میتوکندری در برابر حدواسط های الیگومری پروتئین لیزوزیم سفیده تخم مرغ

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ایران، دانشگاه تهران، صندوق پستی:13145-1384

2 گروه اصلاح و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در سال‌ های اخیر نشان می ‌دهد که گونه‌ های الیگومری، به ‌عنوان حدواسط ‌های سمی در روند تشکیل تجمعات آمیلوئیدی، از طریق افزایش نفوذپذیری غشاهای بیولوژیک منجر به مرگ سلولی می ‌شوند. در این بین غشاء میتوکندری از اهمیت به ‌سزائی برخوردار است به‌ گونه ‌ای که اختلال در عملکرد میتوکندری ویژگی بارز بسیاری از بیماری‌ های مرتبط با تجمع پروتئین‌ هاست. در نتیجه به‌ منظور بررسی اینترکشن تجمعات آمیلوئیدی با غشاء میتوکندری در این مطالعه میان کنش نمونه ‌های مونومری، حدواسط‌ های الیگومری و فیبریل‌ های آمیلوئیدی پروتئین لیزوزیم سفیده تخم ‌مرغ با غشاء میتوکندری (به‌ عنوان یک مدل بیولوژیک in vitro)، تهیه شده از مغز موش مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا ویژگی‌ های ساختاری حدواسط‌ های پیش فیبریلی با استفاده از تکنیک‌ های مختلف مانند فلورسانس (ThTو ANS) و دورنگ نمائی دورانی مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه افزایش نفوذپذیری غشاء میتوکندریائی در حضور گونه‌ های مختلف تجمعات پروتئینی و از طریق سنجش میزان رها شدن آنزیم‌ های شاخص میتوکندری بررسی شد. نتایج حاصل نشان‌ دهنده رها شدن آنزیم ‌های میتوکندریائی به ‌دنبال انکوباسیون با حدواسط‌ های الیگومری می‌ باشد، حال آن‌ که مونومرها و فیبریل‌ های آمیلوئیدی اثری نداشتند. به‌ نظر می‌ رسد که هیدروفوبیسیته سطحی بالای حدواسط‌ های الیگومری توانائی  آن‌ ها را برای میان ‌کنش با غشاء میتوکندری، افزایش می ‌دهد. در ادامه توانائی پلی‌فنول رزوراترول برای مهار تخریب و نفوذپذیری غشاء میتوکندری توسط حدواسط‌ های الیگومری، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد رزوراترول به‌ طور موثری افزایش نفوذپذیری غشاء میتوکندری توسط حدواسط‌ های الیگومری را مهار می‌ کند. پیشنهاد می‌ شود که رزوراترول به ‌واسطه اثرات پایدارکنندگی خود برروی غشاء میتوکندری آن‌ را در برابر سمیت حدواسط‌ های الیگومری محافظت می‌ کند. نتایج حاصل می ‌تواند در طراحی ترکیبات داروئی موثر در درمان بیمارهای مرتبط با تجمع پروتئینی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of protective effect of Resveratrol on the mitochondrial membrane integrity upon interaction with oligomeric intermediates of Hen Egg White Lysozyme

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Roughanian Ghazvini 1
  • Ali Akbar Maratan 2
  • Shahin Ahmadian 1
  • Mahshid Shafi Zadeh 1
  • Atieh Ghasemi 1
1 Institute of Biochemistry and Biophysics University of Tehran
2 Department of Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Agriculture and Natural Resources Ramin Khuzestan
چکیده [English]

Recent findings demonstrate that oligomeric species, as toxic intermediates during the formation of mature fibrils, by increasing membrane permeability leading to cell death. Among these, the membrane of interest is mitochondria, so that mitochondrial dysfunction is a common feature of many disorders relating to protein aggregation. Therefore, in the present study interaction of the original native structure, oligomeric intermediates and amyloid fibrils of hen egg white lysozyme (HEWL) with mitochondrial membranes (as an in vitro biological model) were investigated. First structural characteristics of prefibrillar intermediates have been investigated using a range of techniques including fluorescence (ThT and ANS) and circular dichroism, and possible mitochondrial membrane permeabilization was determined following release of marker enzymes. Results presented demonstrate release of mitochondrial enzymes upon exposure to HEWL oligomers, whereas native monomer or mature fibrils were totally ineffective. It seems that increased surface hydrophobicity of HEWL oligomers enhanced their capacity to interact with mitochondrial membranes. Then we investigated the ability of Resveratrol to counteract mitochondrial membrane permeabilization induced by HEWL oligomers. The results demonstrate that Resveratrol can effectively hinder oligomer-mediated mitochondrial permeabilization. It has been suggests that Resveratrol via its membrane stabilizing effects protects mitochondria against oligomer toxicity. These may serve for design of novel therapeutic agents against disorders relating to protein misfolding and aggregation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hen Egg White Lysozyme/Mitochondria/Resveratrol/Membrane destabilization/Oligomer/Polyphenol