تاثیر سطوح مختلف گیاهان دارویی در جیره بر برخی شاخص های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) در مرحله پرواری

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

چکیده

مطالعه تاثیر استفاده از گیاهان دارویی در جیره بر روی شاخص ­های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی  قزل ­آلای رنگین­ کمان پرورشی در مرحله پرواری در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در سال­ های 97-96 انجام شد. تعداد 180 عدد قزل ­آلای رنگین ­کمان پرورشی با میانگین وزنی  2/1±28/7 گرم در 9 عدد مخزن فایبرگلاس (به حجم 150 لیتر و با حجم آبگیری 100 لیتر) تقسیم گردیده و به­ مدت 7 هفته با سه جیره غذای حاوی صفر (شاهد)، 2 و 4 درصد  مخلوط گیاهان دارویی (­مخلوطی مساوی از شش گیاه دارویی ازجمله شیرین بیان، یونجه، گل همیشه بهار، سنجد، آویشن و سیر) تغذیه شدند. میانگین بازماندگی در پایان آزمایش 100 درصد بوده است. در انتهای دوره از ماهیان خونگیری شد و شاخص ­های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی تیمارها مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. نتایج به ­دست آمده نشان داد که در تعداد گلبول­ های قرمز، هماتوکریت و IGM ماهیان تغذیه شده با مخلوط گیاهان دارویی در غلظت 4% تفاوت معنی ­داری با شاهد وجود دارد. نتایج حاصله مبین آن است­ که مخلوط گیاهان دارویی، دارای اثرات تقویت­ کننده سیستم ایمنی غیراختصاصی در ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان می­ باشد. بنابراین استفاده از این مخلوط گیاهان دارویی در سطح 4% به ­عنوان محرک ایمنی در جیره ماهی قزل ­آلای رنگین­ کمان، توصیه می­ شود ­(­0/01>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect Of Different Level Of Dietary Herbal On Some Of The Hematological,Biochemical and Immune Parameters Of Rainbow trout(Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

 • Hamid Ramezani
 • Mohammad Binaeii
 • Hasan Fazli
Caspian Institute of Ecology, National Institute of Fisheries Research, Agricultural Education and Extension Research Organization, Sari, Iran
چکیده [English]

The main goal of the current study is to evaluate the impact of dietary herbal On Some Of The Hematological, Biochemical and Immune Parameters Of  Rainbow Trout(Oncorhynchus mykiss). This project was conducted at Caspian sea research institute of ecology from 2017 to 2018. Totally 180 rainbow trout with an average weight of 28.8g were randomly distributed to 9 fiberglass tanks with area  and depth of 1m2 and of 0.6 m.  The experiment lasted for seven weeks and the rainbow trout were fed by three different diets as follows: 1. Commercial pellet contained no herbal additive (control diet) 2. Commercial pellet contained 2% dietary herbal and 3. Commercial pellet contained 4% dietary herbal.  At the end of the trial, blood samples were collected to determine some hematological, biochemical and immunity parameters in different groups and compared to one another. Results showed that 4% dietary herbal can enhance the non specific immune system of  O.mykiss . Thus,addition of dietary herbal at 4% is  recommended  in    improve immunostimulants in rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oncorhynchus mykiss
 • Dietary herbal
 • Hematological
 • Biochemical
 • Immune parameters
 1. پورغلام، ر.؛ شریف ­روحانی، م.؛ صفری، ر.؛ سعیدی، ع.ا.؛ بینایی، م.؛ نجفیان، ر.؛ بانکه ­ساز، ز.؛ تقوی، م.ج. و سپهداری، ا.، 1392. اثر عصاره سرخارگل بر برخی شاخص ­های ایمنی و بازماندگی قزل­ آلای رنگین­ کمان در برابر استرپتوکوکوس اینیایی. مجله علمی شیلات ایران. دوره 26، شماره 3، صفحات 1 تا 12.
 2. زرگری، ع.، 1368. گیاهان دارویی. جلد اول. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 947 صفحه.
 3. زرگری، ع.، 1368. گیاهان دارویی. جلد دوم. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 850 صفحه.
 4. سلطانی، م.؛ ظریف­ منش، ط. و ذریه ­الزهرا، س.ج.، 1391. مطالعه تاثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر میزان فعالیت سیستم عامل مکمل و لیزوزیم خون ماهی قزل ­آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss). مجله علمی شیلات ایران. دوره 21، شماره 4، صفحات 13 تا 22.
 5. عمادی، ح.، 1367. تکثیر و پرورش ماهی قزل­ آلا و ماهی آزاد. تهران. 212 صفحه.
 6. قاسمی ­پیربلوطی، ع.؛ پیرعلی، ا.؛ پیشکار، غ.؛ جلالی، م.؛ ریسی، م.؛ جعفریان ­دهکردی، م. و بهزاد، ح.، 1390. اثر اسانس چند گیاه دارویی بر سیستم ایمنی قزل­ آلای رنگین­ کمان پرورشی  (Onchorhynchus mykiss). نشریه گیاهان دارویی. شماره 2، دوره 2، صفحات 149 تا 155.
 7. Awad, E. and Austin, B., 2010. Use of lupin, Lupinus perennis, mango, Mangifera indica, and stinging nettle, Urtica dioica, as feed additives to prevent Aeromonas hydrophila infection in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Journal of Fish Diseases. Vol. 33, pp: 413-420.
 8. Binaii, M.; Ghiasi, M.; Farabi, S.M.V.; Pourgholam, R.; Fazli, H. and Safari, R., 2014. Biochemical and hemato immunological parameters in juvenile beluga (Husohuso) following the diet supplemented with nettle (Urticadioica). Fish Shellfish Immunol. Vol. 36, pp: 46-51.
 9. Blaxhall, P.C. and Daisley, W., 1973. Routine haematological methods for use with fish blood. J Fish Biol. Vol. 5, pp: 771-781.
 10. Borges, A.; Scotti, L.V.; Siqueira, D.R.; Jurinitz, D.F. and Wassermann, G.F., 2004. Hematologic and serum biochemical values for jundia´ (Rhamdiaquelen). Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 30, pp: 21-25.
 11. Dorucu, M.; Ozesen Colak, S.; Ispir, U.; Altinterim, B. and Celayir, Y., 2009. The Effect of Black Cumin Seeds, Nigella sativa, on the Immune Response of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. Mediterranean Aquaculture Journal. Vol. 2, No. 2, pp: 1-7.
 12. Gabor, E.F.; Şara, A. and Barbu, A., 2010. The effects of some Phyto-additives on growth, health and meat quality on different species of fish. Scientific Papers: Animal Sciences and Biotechnologies. Vol. 43, No. 1, pp: 61-65.
 13. Ellis, A.E., 1990. Lysozyme assay, techniques in fish immunology .2nd end. Fair Haven, USA. pp: 100-102.
 14. Fazlolahzadeh, F.; Keramati, K.; Nazifi, S.; Shirian, S. and Seifi, S., 2011. Effect of Garlic (Allium sativum) on Hematological Parameters and Plasma Activities of ALT and AST of Rainbow trout in Temperature Stress. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. Vol. 5, No. 9, pp: 84-90.
 15. Haghighi, M. and Sharif Rohani, M., 2013. The effects of powdered ginger (Zingiber officinale) on the haematological and immunological parameters of rainbow trout oncorhynchus mykiss. Journal of medicinal plant and herbal Therapy research. Vol. 1, pp: 8-12.
 16. Ndong, D. and Fall, J., 2011. The effect of garlic (Allium sativum) on growth and immune responses of hybrid tilapia (Oreochromis niloticus x Oreochromis aureus). Journal of Clinical Immnunology and Immunopathology Research. Vol. 3, No. 1. pp: 1-9.
 17. Sheikhzadeh, N.; Nofouzi, K.; Delazar, A. and Khani Oushani, A., 2011.  Immunomodulatory effects of decaffeinated green tea (Camellia sinensis) on the immune system of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish and shellfish immunology. Vol. 31, pp: 1268-1269.