تاثیر پرتو گاما بر رشد و بقا تخم و برخی فاکتورهای خونی لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی، علوم دامی و آبزیان، پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، کرج، صندوق‌پستی:13465-1498

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، برازجان

3 پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، کرج، صندوق پستی:13465-1498

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پرتو گاما بر رشد و فاکتورهای خونی لارو ماهی قزل آلا رنگین کمان بود. در این تحقیق، تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان با در معرض دزهای پایین ( 1، 2/5 و 5 گری) و بالای (20،10 و40 گری) از پرتو گاما قرار گرفتند. پس  از 90 روز، رشد و بقا تخم و شاخص‌های خونی لاروها بررسی شد. نتایج نشان دهنده تاثیرات منفی پرتو گاما بود، به طوری که افزایش میزان پرتو سبب کاهش معنی‌ داری در میزان رشد و بقای تمامی تیمارها شد. تخم های در معرض دز 40 گری پرتو گاما، تماما از بین رفتند. بیش ترین میزان رشد و بقا در تیمار شاهد به دست آمد و افزایش میزان پرتوسبب کاهش معنی دار، شاخص‌های مذکور شد. با افزایش میزان پرتو روند کاهشی در شاخص‌های خون مشاهده شد. در کلیه تیمارها، میزانRBC  (تعداد گلبول قرمز)، Hct (هماتوکریت) و Hb (هموگلوبین) با افزایش میزان پرتو کاهش معنی‌ داری یافت (0/05>P) در حالی که میزان MCV (میانگین حجم یک گلبول قرمز) و MCH (میانگین هموگلوبین یک گلبول‌ قرمز) تغییری نکرد. هم چنین میزان گلبول سفید (WBC)، لنفوسیت  و مونوسیت کاهش یافت که این کاهش معنی‌ دار نبود (0/05<P). نتایج نشان داد که پرتو گاما عاملی بالقوه در تخریب سلول‌ ها بوده و درنتیجه موجب کاهش رشد و بقای تخم و فاکتورهای خونی لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Gamma Radiation on the Growth and Survival of Eggs and Hematological Parameters of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Larva

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Shahhosseini 1
  • Amin Oujifard 2
  • Roghayeh Amiri 2
  • Jamshid Amiri moghaddam 3
1 Department of Veterinary, Animal Science & Aquatic Animal, Nuclear Agriculture Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, Karaj, I.R. of Iran
2 Fisheries Dept., Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Borazjan, I.R. of Iran
3 Nuclear Agriculture Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, Karaj, I.R. of Iran
چکیده [English]

The aim of this trial was to evaluate the effect of gamma radiation on growth and hematological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae. In this research, Rainbow trout of eggs were irradiated by low (1, 2.5, 5Gy) and high doses (10, 20, 40 Gy) of gamma radiation. After 90 days, the growth and survival eggs and blood parameters of larvae was investigated. The result showed the negative effects of a gamma ray, as the increase in levels of radiation caused a significant decrease in the growth and survival of all treatments. Eggs exposed dose 40 Gy of gamma radiation, destroyed. The highest rates of growth and survival obtained in the control treatment and increased radiation levels, brought about significantly decreased on mentioned parameters. A decreasing trend in blood parameters was observed when the radiation levels increased. In all treatments, levels of RBC (red blood cells), Hct (hematocrit) and Hb (hemoglobin) declined significantly (P<0.05) as the irradiation levels increased, where as the amount of MCV (Mean corpuscular Volume) and MCH (Mean corpuscular hemoglobin) not changed. Also the levels of white blood cells (WBC), lymphocytes and monocytes, decreased, that this reduction was not significant (P<0.05). The results suggest that gamma rays can be a potential candidate for damage cells, resulting in decreased of growth and survival of eggs and larvae of hematology of rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gamma radiation
  • growth
  • Hematology
  • Oncorhynchus mykiss
  • survival