شناسایی زیستگاه‌های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

تیلاپیا به ­علت رشد سریع و پرورش ساده و ارزان مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است و از گونه‌ های به­شدت مهاجمی هستند که معرفی آن به اکوسیستم ­های طبیعی در کشورهایی که خاستگاه این ماهی نیستند، می ­تواند به بحرانی جدی برای تنوع زیستی آن کشورها تبدیل شود. هدف این تحقیق بررسی شرایط اقلیمی استان گلستان و مقایسه شرایط موجود با نیازهای گونه تیلاپیای نیل و بررسی احتمال پراکنش این گونه در استان گلستان با استفاده از مدل پیش‌ بینی پراکنش GARP و مشخص نمودن احتمال حضور این گونه در هر قسمت استان و بررسی راهکارهای مقابله با پراکنش ناخواسته این گونه در استان گلستان می‌باشد. در این بررسی داده‌ هایی که برای پیش‌ بینی پراکنش تیلاپیا درنظر گرفته شد، به ­عنوان مهم ­ترین داده‌های اقلیم شناسی در پراکنش گونه‌ های آب ­شیرین استفاده می‌ شوند مانند دمای متوسط سالیانه، متوسط دما در گرم ­ترین ماه سال، متوسط دما در سردترین ماه سال، بارش ماهیانه، بارش سالیانه، متوسط طول روز و میزان رطوبت هوا. هم ­چنین از روش جک نایف جهت برآورد اهمیت هریک از داده­ های مذکور استفاده شده است. پیش ­بینی پراکنش تیلاپیا در استان گلستان در محیط GIS صورت گرفت. بر این اساس مناسب ­ترین زیستگاه ­های گونه تیلاپیای نیل در محدوده شهرستان­ های گنبدکاووس، آق‌ قلا و گمیشان قرار دارند که دقیقاً تالاب­ ها و سدهای مهم استان در همین محدوده واقع شده‌ اند و هم ­چنین براساس آمار موجود این سه شهرستان در حال حاضر مهم ­ترین مناطق تولید آبزیان استان گلستان می‌ باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification suitable habitats for Nile tilapia (Oreochromis niluticus) according to niche modeles in Golestan province

نویسندگان [English]

 • Vahid Abbasi 1
 • Seyed Abbas Hoseini 1
 • Rasoul Ghorbani 1
 • Hasan Salehi 2
 • Hosein Abdolhay 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Iran Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research and Training Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to fast growth and simple inexpensive breeding of Tilapia is interested in many countries of the world and is known as invasive spice in countries which are not its origin cause serious crisis for biodiversity. The purpose of this research is studing the climatic conditions of Golestan province and comparing existing situation with Nile tilapia needs and surveying probability distribution of Nile tilapia by using GARP distribution predict model and finally existing probability in each section of province and surveing unwanted conforting strategies for this spiece. Distribution considered data in this case are those use as most important freshwater spices climatology data such as average annual temperature, precipitation, daytime and moisture. Jack nife method also is used to importance estimation of each mentioned data. Probability tilapia nich distribution is done in Geografic information system. According to extracted maps most nich tilapia suitable niches, Gonbad, Aqala and Gomishan sections where most important wetlands and dams located in this area. According to available data this three cities are the most important fish breeding in Golestan province so are expose seriously to invasive Nile tilapia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nile tilapia
 • Invasive spice
 • Distribution prediction
 • Geographic information system
 1. اعظمی، ج. و مهدی‌ رضایی، ن.، 1395. وضعیت معرفی و پرورش ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در ایران. مجله بهره برداری و پرورش آبزیان. دوره 5، شماره 4، صفحات 1 تا 12.
 2. رفیعی، غ.ر.؛ جولاده ­رودبار، آ. و ایگدری، س.، 1396. مروری بر سیکلیدماهیان (Actinopterygii: Cichlidae) آب­ های داخلی ایران به­ همراه اولین گزارش از حضور تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus). مجله منابع طبیعی ایران. دوره 70، شماره 1، صفحات 1 تا 10.
 3. شهسوارزاده، ر.؛ ترکش، م.؛ رحمتی، ز. و قاضی ­مرادی، م.، 1394. مدل ­سازی رویشگاه بالقوه گونه گیاهی کما (Ferula ovina)، با استفاده از مدل ژنتیک الگوریتم در فریدونشهر استان اصفهان. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 31، شماره 6، صفحات 977 تا 987.
 4. مخدوم، م.، 1390. شالوده آمایش سرزمین. چاپ یازدهم. انتشارات دانشگاه تهران.
 5. Ashley, P.J., 2006. Fish welfare: Current issues in aquaculture, Applied Animal Behavior Science doi: 10.1016/ j.applanim.2006.09.001.
 6. Ashley, P.J.; Sneddon, L.U., in press. Pain and fear in fish. In: Branson, E. (Ed.), Fish Welfare. Blackwell, Oxford.
 7. Benstead, J.P.; De Rham, P.H.; Gattolliat, J.L.; Gibon, F.M.; Loiselle, P.V.; Sartori, M.; Sparks, J.S. and Stiassny, M.L., 2003. Conserving Madagascar's freshwater biodiversity. BioScience. Vol. 53, pp: 1101-1111.
 8. Biswas, A.K.; Morita, T.; Yoshizaki, G.; Maita, M. and Takeuchi, T., 2005. Control of reproduction in Nile tilapia Oreochromis niloticus (L.) by photoperiod manipulation. Aquaculture. Vol. 243, pp: 229-239.
 9. Braithwaite, V.A. and Huntingford, F.A., 2004. Fish and welfare: do fish have the capacity for pain perception and suffering? Anim. Welfare. Vol. 13, pp: S87-S92.
 10. Borgeson, L.T., 2005. Effect of Replacing Fish Meal with Simpleor Complex Mixtures of Vegetable Ingredients in Diets Fed to Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). Master of Science thesis, the Department of Animal and Poultry Science University of Saskatchewan, 6D34 Agriculture Building, 51 Campus Drive, Saskatoon SK S7N 5A8.
 11. Chamberlain, G.W., 1993.  Aquaculture trends and feed projections.  J. World Aqua. Vol. 24, pp: 19-29.
 12. Canonico, G.C.; Arthington, A.; McCrary, J.K. and Thieme, M.L., 2005. The effects of introduced tilapias on native biodiversity. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. Vol. 15, pp: 463-483.
 13. ClientEarth. 2011. CFP reform proposal: subsidiary briefing. Sustainable aquaculture development within ecosystem -based fisheries management. 2 p.
 14. Coad, B.W., 1998. Systematic biodiversity in the freshwater fishes of Iran. Italian J of Zoology. Vol. 65, pp: 101-108.
 15. Coad, B.W., 2017. Freshwater Fishes of Iran. Available at http://www.briancoad.com (accessed on 12 July 2016).
 16. Costa-Pierce, B.A (2002). In: B.A. Costa-Pierce(Ed.). Ecological Aquaculture, the Evolution of the Blue Revelution. Blackwell SienceLtd. Blackwell Publishing Company. 382 p.
 17. Dunlop, R. and Laming, P., 2005. Mechanoreceptive and nociceptive responses in the central nervous system of goldfish (Carassius auratus) and trout (Oncorhynchus mykiss). J. Pain. Vol. 6, pp: 561-568.
 18. Edwards, P.; Litle, D.C. and Yakupitiyage, A., 1997. A comparison of traditional and modified inland artisanal aquaculture system. Aquaculture Rese. Vol. 28, pp: 777-787.
 19. FAO. 2004. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. [Online](http://www.FAO.org/fi/statist/ statist. asp) (Oct 18 2004 date last accessed)
 20. FAO. 1991. Environment and Sustainabilities in Fisheries.COF/91/3.  Document presented at the 19th Session of the Committee on Fisheries, April 1-12.  Food and Agriculture Organization of the United Nation, Rome. 23 p.
 21. FAWC (Farmed Animal Welfare Council). 1996. Report on the Welfare of Farmed Fish. Surbiton, Surrey.
 22. Fuselier, L., 2001. Impacts of Oreochromis mossambicus (Perciformes: Cichlidae) upon habitat segregation among cyprinodontids (Cyprinodontiformes) of a species flock in Mexico. Revista de biologia tropical. Vol. 49, pp: 647-656.
 23. Guerrero III, R., 1998. Impact of tilapia introductions on the endemic fishes insome Philippine lakes and reservoirs. Aquaculture Asia. Bangkok. Vol. 3, pp: 16-17.
 24. Hirzel, A.H.; Helfer, V. and Métral, F., 2001. Assessing habitat-suitability models with a virtual species. Ecological Modelling. Vol. 145, No. 2, pp: 111-121.
 25. Jouladeh-Roudbar, A.; Vatandoust, S.; Eagderi, S.; Jafari-Kenari, S. and Mousavi-Sabet, H., 2015. Freshwater fishes of Iran; an updated checklist. Aquaculture, Aquarium, Conservation and Legislation, International Journal of the Bioflux Society (AACL Bioflux). Vol. 8, pp: 855-909.
 26. Long, J.; Liang, Y.; Shoup, D.E.; Dzialowski, A.R. and Bidwell, J.R., 2014. GIS-based rapid assessment of bighead carp Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) suitability in reservoirs. Management of Biological Invasions. Vol. 5, No. 4, pp: 363-370.
 27. Lowe, M.R.; Wu, W.; Peterson, M.S.; Brown-Peterson, N.; William, J. and Slack, T., 2012. Survival, Growth and Reproduction of Non-Native Nile Tilapia II: Fundamental Niche Projections and InvasionPotential in the Northern Gulf of Mexico. Plosone. Vol. 7, No. 7, pp: 1-10.
 28. Mckaye, K.R.; Stauffer, J.; Van den Berghe, E.P.; Vivas, R.; Perez, L.L.; McCrary, J.K.; Waid, R.; Konings, A.; Lee,W.J.andKocher,T.D.,2002. Behavioral, morphological and genetic evidence of divergence of the Midas cichlid species complex in two Nicaraguan crater lakes. Cuadernos de Investigación de la UCA. Vol. 12, pp: 19-47.
 29. Morgan, D.L.; Gill, H.S.; Maddern, M.G. and Beatty, S.J., 2004. Distribution and impacts of introduced freshwater fishes in Western Australia. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research. Vol. 38, pp: 511-523.
 30. Nelson, J.S.; Grande, T.C. and Wilson, M.V., 2016. Fishes of the World. John Wiley and Sons. 655 p.
 31. Peterson, A.T. and Cohoon, K.P., 1999. Sensitivity of distributional prediction algorithms to geographic data completeness, Ecological Modelling. Vol. 117, pp: 159-164.
 32. Peterson, M.; Slack, W. and Woodley, C., 2002. The influence of invasive, nonnative tilapiine fishes on freshwater recreational fishes in south Mississippi: spatial/temporal distribution, species associations, and trophic interactions. Fisheries, and Parks: Jackson, MI.