تأثیر غلظت های مختلف اسیدفولیک و ریبوفلاوین بر برخی از شاخص های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تنکابن، ایران

4 مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به­ منظور ارزیابی تأثیر غلظت ­های مختلف اسیدفولیک و ریبوفلاوین بر برخی از شاخص ­های رشد، خونی و ایمنی بچه­ ماهیان قزل ­آلای رنگین­ کمان طراحی و اجرا گردیده است. بدین منظور تعداد 891 قطعه بچه­ ماهی با متوسط وزن 0/2± 6/5 گرم به­ طور تصادفی در 27 مخزن فایبرگلاس در قالب 9 تیمار (33 قطعه ماهی در هر مخزن) توزیع شدند. بچه ­ماهیان قزل ­آلای رنگین ­کمان با جیره معمولی  و جیره حاوی سطوح مختلفی از اسیدفولیک (صفر، 6 و 10 میلی گرم­) و ریبوفلاوین (صفر، 20 و 30 میلی­ گرم) مورد تغذیه قرار گرفتند. در پایان دوره 60 روزه پرورش، 30 عدد ماهی از هر تیمار به ­طور تصادفی انتخاب و پس از اندازه ­گیری فاکتورهای رشد، خونگیری از آن ­ها انجام شد. نتایج نشان دادند بیش ­ترین میانیگن افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب رشد روزانه، سلول­ های سفید خون، سلول­ های قرمز خون، هموگلوبین و هماتوکریت در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 20 میلی­ گرم ریبوفلاوین و 10 میلی­ گرم اسیدفولیک مشاهده شد که اختلاف معنی­ داری را با گروه شاهد و سایر تیمارها نشان داد (0/05>P). از نظر میزان بازماندگی اختلاف معنی­ داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد. براساس نتایج به ­دست آمده بهترین فرمول پیشنهادی برای تغذیه ماهیان قزل­ آلای رنگین­ کمان انگشت ­قد، ترکیبی از 20 میلی­ گرم ریبوفلاوین و 10 میلی­ گرم اسیدفولیک در هر کیلوگرم از غذای خشک است که با توجه به مقدار مصرف اندک ویتامین­ ها استفاده از این فرمول در مزارع پرورش ماهیان سردآبی مقرون به صرفه بوده و دارای توجیه اقتصادی می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different concentrations of folic acid and riboflavin on some growth, blood and immune indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerling

نویسندگان [English]

 • Sohail Lameeihassankiadeh 1
 • Mehdi Mohammadalikhani 2
 • Saltanat Najjar Lashgari 3
 • Roghaye Mahmodi 4
1 Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
2 Young and Elite Researchers Club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Cold Fish Research Center, National Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Training and Promotion Organization, Tonekabon, Iran
4 Shahid Motahhari Genetics and Cultivation Research Center of Fisheries, National Institute of Fisheries Research, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Yasuj, Iran
چکیده [English]

The present study was designed and performed to evaluate the effects of various concentrations of folic acid and riboflavin on some growth, blood and immune indices of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings. For this purpose, 891 fingerling rainbow trout with the average weight of 6-7 g were distributed in 27 fiberglass tanks with 9 treatments randomly (33 fish in each tank). Rainbow trout fingerlings was fed with normal diet and diet containing various levels of folic acid (0, 6 and 10 mg) and riboflavin (0, 20 and 30 mg). At the end of the 60-day period of breeding, 30 fish from each treatment were selected randomly and blood sampling was performed after measuring the growth factors. The results showed that the highest mean body weight gain, specific growth factor, daily growth factor, white blood cells, red blood cells, hemoglobin and hematocrit were observed in fish fed diets containing 20 mg riboflavin and 10 mg folic acid and showed a significant difference with control group and other treatments (P<0.05). In terms of survival rate, there was no significant difference between treatments. Based on the results, the best formula for feeding rainbow trout fingerlings is a combination of 20 mg riboflavin and 10 mg folic acid per kilogram of dry food. Due to the low consumption of vitamins, the use of this formula is economical in cold water fish breeding farms and has economic justification.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Folic Acid
 • Riboflavin
 • Growth
 • Blood and immune indices
 • Rainbow trout
 1. سقا،ح.ر.،1382. کتاب جامع تجهیزات آزمایشگاهی و فرآورده ­های تشخیصی. انتشارات کتاب میر. 1246 صفحه.
 2. صیادبورانی، م.؛ خارا، ح.؛ صیادبورانی، م. و فخارزاده، م.ا.، 1393. تأثیر سطوح مختلف ویتامین C و ویتامین E در جیره را بر پارامترهای رشد و سیستم ایمنی ماهی آزاد دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران. سال 23، شماره 4، صفحات 85 تا 96.
 3. عاشوری، ع.ر.؛ خارا، ح.؛ یزدانی­ ساداتی، م.ع. و کاظمی، ر.، 1393. بررسی تأثیر ویتامین ای توکوفرول (E) و ریبوفلاوین (B2) بر فاکتورهای خونی و ایمنی بچه ­ماهی شیپ. مجله فیزیولوژی و تکوین جانوری. جلد 8، شماره 1، صفحات 17 تا 22.
 4. عامری ­مهابادی،م.، 1378. روش­ های آزمایشگاهی هماتولوژی دامپزشکی. انتشارات دانشگاه تهران. 126 صفحه.
 5. مجابی،ع. و حیدرنژاد،ا.، 1382. خون شناسی دامپزشکی و روش­ های آزمایشگاهی. انتشارات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی. 214 صفحه.  
 6. Cowey, C.B. and Roberts, R.J., 1978. Nutritional pathology of teleosts. Fish Pathology. Bailliere Tindall, London. InRoberts, R.J., (ed.) 318 P.
 7. Cowey, C.B. and Woodward, B., 1993. The Dietary Requirement of Young Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) for Folic Acid. Journal of Nutration. Vol. 123, pp: 1594-1600.
 8. Fang Deng, D. and Wilson, R., 2003. Dietary riboflavin requirement of juvenile Sunshine bass (Morone chrysops × Morone saxatilis). Aquaculture. Vol. 218, pp: 695-701.
 9. Halver, J.E. and Hardy, R., 2002. Fish Nutrition. Third Edition. 839 p.
 10. Harper, H.A.; Rodwell, V.W. and Mayes, P.A., 1979. Review of physiological chemistry. 17th Edition. Lange Medical Publications, Los Altos, USA.
 11. Hien, D.V. and Doolgindachbaporn, S., 2011. Effect of Niacin and Folic Acid in Feed Rations on Growth and Live Weights of Green Catfish (Mystus nemurus Valenciennes). Pakistan Journal of Biological Sciences. Vol. 14, pp: 64-68.
 12. Hughes, S.G., 1984. Effect of excess dietary Ribofelavin on growth of Rainbow trout. Journal of Nutrition. Vol. 14, pp: 1160-1663.
 13. Hughes, S.G.; Rumsey, G.L. and Nickum, H.G., 1981. Riboflavin Requirement of Fingerling Rainbow Trout. Journal of American Fisheries Society. Vol. 43, pp: 167-172.
 14. Jaafar, R.M.; Skov, J.; Kania, P.V. and Buchmann, K., 2011. Dose Dependent Effects of Dietary Immunostimulants on Rainbow Trout Immune Parameters and Susceptibility to the Parasite Ichthyophthirius Multifiliis. Journal of Aquaculture research and development. Vol. 3, pp: 1-8.
 15. Jane, H. and Drake, V.J., 2009. Riboflavin. Micronutrient Information Center. Linus Pauling Institute at Oregon State University.
 16. Esmaeili, B. and Khara, H., 2014. Growth performance, hematology and immunological parameters of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, fed with diets containing different levels of vitamin E and folic acid. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 13, No. 4, pp: 931-943.
 17. Khoshbavar-Rostami, H.A.; Soltani, M.; Kazemi, B. and Hassan, M.D., 2006b. Purification and partial characterization of serum immunoglobulins from Caspian Sea sturgeons. Bulletin European Association Fish Pathology. Vol. 26, pp: 58-62.
 18. Klontz, G.W., 1994. Fish hematology. In: Techniques in fish immunology. Stolen, J.S.; Fletcher, T.C.; Rowley, A.F.; Kelikoff, T.C.; Kaatari, S.L. and Smith, S.A. (eds). Vol. 3. SOS Publications, Fair Hven, New Jersey, USA. pp: 121-132.
 19. Leenhouwers, J.I.; Ter, V.M.; Verreth, J.A.J. and Schrama, J.W., 2007. Digesta characteristics and performance of African catfish (Clarias gariepinus) fed cereal grains that differ in viscosity. Aquaculture. Vol. 264, pp: 330-341.
 20. McLaren, B.A.; Keller, E.; O'Donnell, D.J. and Elvehjem, C.A., 1947. The nutrition of rainbow trout. I. Studies of vitamin requirements. Archive of Biochemistry. Vol. 15, pp: 169-178.
 21. Migliorini, P.; Chieregatti, G.; Trovatello, G.; Canarella, S.; Daniela, F. and Celada, F., 1985. The serum capacity to solubilize immune complexes (ICSC) measured by an enzyme-anti enzyme complex probe. Journal of Immunological Methods. Vol. 77, pp: 119-130.
 22. Mohseni, M.; Poukazemi, M.; Bahmani,M.; Falahatkar, B.; Pourali, H.R. and Salehpour, M., 2006. Effects of feeing rate and frequency on growth performance of yearling great sturgeon, Huso huso. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 22, pp: 278-282.
 23. NRC (National Research Council). 2011. Nutrient requirements of fish and shrimp, Washington, DC, USA, National Academic Press, Washington. DC. 376 P.
 24. Posten, F.L.; Pedigo, R.B. and Hammond, R.B., 1976. Effects of artificial and insect defoliation on soybean net photosynthesis Journal of Economic Entomology. Vol. 69, pp: 109-112.
 25. Powers, H.J., 2003. Riboflavin (vitamin B-2) and health. American Journal of Clinical Nutrition. Vol. 77, No. 6, pp: 1352-1360.
 26. Shafaeipour, A.; Gorjipour, E.; Kamayi, K. and Falahatkar, B., 2011. Effects of Different Levels of Folic Acid and Vitamin C on Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 42, pp: 281- 286.
 27. Sharifzadeh, S.A.; Khara, H. and Ghobadi, Sh., 2015. Effects of vitamins E and Riboflavin (B2) and combinations of them on the hematological parameters of common carp, Cyprinus carpio L., fingerlings. Archives of Polish Fisheries. Vol. 23, pp: 107-111.
 28. Simmons, A., 1997. Hematology, Simmons, Butterworth- Heinemann, 507 p.
 29. Vazquez, G.R. and Guerrero G.A., 2007. Characterization of blood cells and hematological parameters in Cichlasoma dimerus (Teleostei, Perciformes). Journal of Tissue and Cell. Vol. 39, pp: 151-160.
 30. Woodward, B., 1982. Riboflavin Supplementation of Diets for Rainbow Trout. Journal of Nutrition. Vol. 112, No. 5, pp: 908-913.
 31. Takahashi, M.; Takahashi, S.; Brade, V. and Nussenzweig, V., 1978. Requirements for the solubilization of immune aggregates by complement. The role of the classical pathway. Journal of Clinical Investigation. Vol. 62, 349 p.