استفاده از زیست راکتور جلبکی به منظورکاهش بار آلودگی پساب خروجی مزارع پرورش ماهی

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 گروه زیست شناسی. دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران

چکیده

فیتوپلانکتون­ ها و جلبک­ ها در محیط­ های آبی به ­عنوان اولین حلقه زنجیره­ غذایی و تولیدکننده غذا برای سایر موجودات محسوب می ­شوند. این موجودات در فرآیند فتوسنتز، مواد مغذی (N و P) مورد نیاز خود را از محیط آبی دریافت می ­کنند. در این مطالعه میزان پالایش پساب دفعی ماهی در آب توسط ریزجلبک  Chlorella vulgaris در یک­ دوره 18 روزه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر در سیستم آزمایشگاهی و بر روی پساب خروجی مزارع پرورش ماهی انجام گرفت. بدین ­منظور یک راکتور نیمه ­صنعتی با حجم 5 لیتر طراحی شد که مجهز به یک تیغه هم ­زن، صفحه متخلخل و یک کمپرسور می­ باشد. استوک جلبک مورد نیاز در محیط آزمایشگاهی کشت گردید و به تراکم مورد نظر رسید. سپس به محفظه بیوراکتور که حاوی پساب ماهی بود تزریق شد. نتایج میانگین نیترات، نیتریت،فسفات، آمونیوم، TDS، TSS و BOD به ­ترتیب برابر با 1/94، 2/22، 0/39، 4/11، 2/02، 1/94، 2/39 میلی­ گرم بر لیتر به ­دست آمد. هم ­چنین مقادیر PH وهدایت الکتریکی برابر با 7/52 و 1315 میکروموس بر سانتی ­متر ثبت شد. بدین ­ترتیب می ­توان گفت فیلم جلبکی به ­صورت کارآمدی در فضای راکتور قادر به کاهش بار آلاینده بوده است، به­ نحوی که در این پژوهش روند کاهشی آن در طول دوره­ مواجهه افزایش داشته است. از سوی دیگر در انتهای دوره مواجهه تمام پارامترها به­ جز فسفات تقریباً به نصف کاهش یافته است. این نتیجه بیانگر آن است که راکتور جلبکی می­ تواند به ­طور موثری بار آلی پساب مزارع ماهی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. Chevalier, P. and De la Noue, J., 1985. Efficiency of immobilized hyperconcentrated algae for ammonium and orthophosphate removal from wastewaters. Biotechnology Letters. Vol. 7, pp: 395-400.
 2. Geetha, P.K.; Baena, S. and Green, J.C., 1994. Rubber effluent treatment in a high-rate algal pond system. In: Phang, S.M., Lee, Y.K., Borowitzka, M., Whitton, B. (eds.). Proceeding of the 1st Asia-Pacific Conference on algal Biotechnology. University of Malaya, Kuala Lumpur.
  pp: 306-312.
 3. Gonzales, L.E.; Canizares, R.O. and Baena, S., 1997. Efficiency of ammonia and phosphorus removal from a Colombian agroindustrial wastewater by the microlagae Chlorealla vulgaris and Scenedesmus dimorphus. Bioresource Technology. Vol. 60, pp: 259-262.
 4. Hamoda, N.F.Y. and Wong, Y.S., 1989. Wastewater nutrient removal by Chlorella pyrenoidosa & Scenedesmus sp. Environmental Pollution. Vol. 58, pp: 19-34.
 5. Kızılkaya, B.; Türker, G.; Akgül, R. and Doğan, F., 2012. Comparative Study of Biosorption of Heavy Metals UsingLiving Green Algae Scenedesmus quadricauda andNeochloris pseudoalveolaris: Equilibrium and Kinetics.Journal of Dispersion Science and Technology. Vol. 33,
  No. 3, pp: 410-419.
 6. Martin, C.; De la Noun, J. and Picard, G., 1985. Intensive cultivation of freshwater microalgae on aerated pig manure. New Biotechnology. Vol. 7, pp: 245-259.
 7. Martinez, M.E.; Yang, J. and Correa, G., 2000. Nitrogen and phosphorus removal from urban wastewater by the microalgae Scenedesmus obliqus. Bioresoure Technology. Vol, 73, pp: 263-272.
 8. Naylor, R.; Goldberg, R.; Mooney, H.; Beveridge, M.; Clay, J.; Folke, C.; Kautsky, N.; Hubchenco, J.; Primavera, J. and Williams, M., 1998. Natures subside to shrimp and salmon farming. Science. Vol. 283, 883-884.
 9. Sreesai, S. and Pakpain, P., 2007. Nutrient recycling by Chlorella vulgaris from septage effluent of the Bangkok city, Thailand. Science Asia. Vol. 33, pp: 293-299.
 10. Tam, N.F.Y. and Wong, Y.S., 1989. Wastewater nutrient removal by Chlorella pyrenoidosa and Scenedesmus sp. Enviromental Pollution. Vol. 58, pp: 19-34
 11. Terry, P.A. and Stone, W., 2002.Biosorption of cadmium and copper contaminated water by Scenedesmus abundans. Chemosphere. Vol. 47, pp: 249-255.
 12. Voltolina, D.; Gmez-Villa, H. and Correa, G., 2004. Biomass production and nutrient removal in semicontinuous cultures of Scenedesmus sp. (Chlorophyceae) in artificial wastewater, under a simulated day-night cycle. Vie Milieu Life and Environment. Vol. 54, pp: 21-25.
 13. Yalcin, T.; Naz, M. and Turkmen, M., 2006. Utilization of different nitrogen sources by cultures of Scenedesmus acuminatus. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 6, pp: 123-127.
 14. Zhang, E.; Wang, B.; Wang, Q.; Zhang, S. and Zhao, B., 2008. Ammonia–nitrogen and orthophosphate removal by immobilized Scenedesmus sp. isolated from municipal wastewater for potential use in tertiary treatment. Bioresource Technology. Vol. 99, No. 9, pp: 3787-3793.