دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1398 
1. تلفیق مدل‌ مدار الکتریکی و حداکثر آنتروپی برای طرح‌ریزی کریدورهای حفاظتی بین استان‌های اصفهان و مرکزی

صفحه 27-36

آزیتا رضوانی؛ سیما فاخران؛ علیرضا سفیانیان؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ محمود رضا همامی


2. مدل سازی پراکنش افعی قفقازی (Gloydius halys caucasicus) در ایران

صفحه 83-90

آیجمال قلیچی سلخ؛ حاجی قلی کمی؛ خسرو رجبی زاده