دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1392 
جداسازی فراکسیون کشنده از سم عقرب آپیستوبوتوس سوسنی (apistobuthus sosane)

صفحه 1-8

بهزاد مسیحی پور؛ مسعود صالح مقدم؛ عباس زارع میرک آبادی؛ شاهرخ نویدپور؛ هادی ربیعی


بررسی آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز (gst) به عنوان نشانگر زیستی آلودگی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (pahs) در ماهی گل خورک (periophthalmus dussemerie)

صفحه 33-43

محمود سینایی؛ علی ماشینچیان؛ پیمان اقتصادی عراقی؛ غلامحسین ریاضی؛ محمدرضا فاطمی؛ کاظم درویش بسطامی


مطالعه تغییرات زی توده کشتی چسب balanus amphitrite طی توالی های دوماهه در بندر امام خمینی

صفحه 93-100

هدی موری بازفتی؛ علیرضا صفاهیه؛ علی دادالهی سهراب؛ بابک دوست شناس؛ احمد سواری


بررسی پروفایل پروتئینی ونوم حلزون مخروطی(conus textile) جزیره لارک با روش rp-hplc

صفحه 123-128

نسیم تبارکی؛ دلاور شهباززاده؛ کامران پوشنگ باقری؛ علی ماشینچیان مرادی؛ غلامحسین وثوقی؛ پرگل قوام مصطفوی


تاثیر سطوح مختلف اسید اسکوربیک بر روی برخی پارامترهای رشد ماهی شیربت (barbus grypus)

صفحه 129-134

مژده چله مال دزفول نژاد؛ معصومه مرادی؛ مهرزاد مصباح؛ مهران جواهری بابلی