دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1392 
مدلسازی قطعه قطعه شدن زیستگاه پازن در نیمه جنوبی استان مرکزی

صفحه 1-9

امیر انصاری؛ محمود کرمی؛ حمیدرضا رضایی؛ برهان ریاضی


بررسی الگوی مقاومت و جذب فلزات سنگین نیکل و وانادیوم در باکتری های جداسازی شدده از سواحل جزیره خارک به منظور پاکسازی زیستی فلزات

صفحه 37-48

سجاد صفرقلی تبار مرزونی؛ مژگان امتیازجو؛ مریم تاج آبادی ابراهیمی؛ محمدحسین گرجیان عربی؛ فلور مظهر


پویایی شناسی جمعیت دوکفه ای (Barbatia decussata)در سواحل صخرهای بندرلنگه (استان هرمزگان- خلیج فارس)

صفحه 85-102

محمد زینلی پور؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ محمدرضا شکری؛ آریا اشجع اردلان