دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، مرداد 1390 
هیستومورفومتری پوست ناحیه باله پشتی و ساقه دمی در ماهی شیربت (Barbus grypus)

صفحه 9-16

زهرا بصیر؛ حسن مروتی؛ محمود خاکساری؛ مهرزاد مصباح؛ رحیم عبدی


کلون سازی مولکولی ژن های luxA وluxB باکتری Vibrio fischeri

صفحه 33-40

گلناز اسعدی تهرانی؛ سینا میرزا احمدی؛ مژگان بنده پور؛ فرامرز لالویی؛ بهرام کاظمی؛ اکرم عیدی؛ تورج ولی نسب


تاثیر سن مولدین نر بر کارایی تکثیر مصنوعی در ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis)

صفحه 59-66

حدیثه دادرس؛ مهری زحمتکش؛ حسین خارا؛ شهروز برادران نویری؛ شعبانعلی نظامی بلوچی