دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1389 
رابطه ژنتیکی بین برخی صفات تیپ و ماندگاری در گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 23-30

سینا سیفی نوفرستی؛ قباد عسگری جعفر آبادی؛ محمد باقر صیادنژاد؛ مهدی امین افشار


تاثیر افزایش تراکم نشانگرها بر صحت پیش بینی ارزش های اصلاحی ژنومی

صفحه 37-44

بهنام زرگریان؛ مهدی امین افشار؛ مهدی ساعتچی؛ علیرضا نوشتری


مقایسه تاثیر روش های مختلف بازاریابی روی کیفیت تخم مرغ در شهر تهران

صفحه 45-54

سید وحید حسینی؛ محمدرضا عابدینی؛ قباد عسگری جعفر آبادی


ترکیب شیمیایی پودر ریز جلبک اسپیرولینا

صفحه 55-60

منصوره قائنی؛ محمد متین فر؛ لاله رومیانی؛ نسرین چوبکار