دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آبان 1389 
بررسی ساختار ژنتیکی سنجاب بلوچی ایران (Funambulus pennantii) با استفاده از آنالیز ریزماهواره

صفحه 25-30

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ صابر خدر زاده؛ مریم عیدی؛ منا ایزدیان


تعیین مشخصات آشیانه های گنجشک خانگی Passer domesticus در فصل زادآوری در پارک های شهر شوشتر

صفحه 37-44

اعظم یاحقی؛ بهروز بهروزی راد؛ سید مهدی امینی نسب؛ ریحانه عسکری


تاثیرکیفیت آب سطحی و میزان فلزات سنگین (,Cu ,V Ni و Al) بر زندگی موجودات آبزی در رودخانه گرگان رود

صفحه 57-62

حسین باقری؛ ساسان علی نژاد؛ کاظم درویش بسطامی؛ ترانه شارمد؛ زهرا باقری


گزارش جدید سه گونه مگس های گل (Diptera: Syrphidae)

صفحه 63-66

سید امیر احمدیان؛ شاهرخ پاشایی راد