دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهمن 1389 
اثر شوری بر میتوکندری‌های سلول های کلراید آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

صفحه 37-42

رحیم عبدی؛ محمدرضا پورخواجه؛ حسین ذوالقرنین؛ همایون حسین زاده صحافی؛ حسن مروتی


بررسی ژنتیکی لاک پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) جزایر هنگام، هرمز و نخیلو در خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 43-48

پرگل قوام مصطفوی؛ شیما شهنواز؛ مهرنوش نوروزی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ محمد حسن شاه حسینی؛ الهه قطب رزمجو